26 มี.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2562   ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 มี.ค. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ระธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 มี.ค. 2562   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกัยและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, และผู้จัดการการประปาส่วนภูมืภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2562   ๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 มี.ค. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู/นายอำเภอนาวัง/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.กศน.นภ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอนาวัง/พมจ.นภ./หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2562   คณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 มี.ค. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 3. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. เรียน ผอ.ธกส.จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาวัฒนา ขอนแก่น 7. เรียน เกษตรอำเภอนาวัง  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
25 มี.ค. 2562   เรื่อง เชิญประชุมติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 มี.ค. 2562   เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 3/2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ละข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู/นักวิชาการเงินและบัญชี สนจ.นภ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 มี.ค. 2562   ผบ.กกล.รส.จว.นภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ, ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม, ภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
25 มี.ค. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
25 มี.ค. 2562   1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 มี.ค. 2562   เรียน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 มี.ค. 2562   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ 6.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูู 10.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 11.นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 มี.ค. 2562   1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 8.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 มี.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
22 มี.ค. 2562   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัวหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 9.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 10.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 มี.ค. 2562   (วาระประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดหนองบัวลำภู) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 มี.ค. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
22 มี.ค. 2562   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายละเอียดแนบท้าย)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
22 มี.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
22 มี.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 มี.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 มี.ค. 2562   1.เรียนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
21 มี.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
21 มี.ค. 2562   คณะทำงานปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดศรีคูณเมือง และคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกฝ่าย  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 มี.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
20 มี.ค. 2562   พระราชวชิรธาดา (เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู) (ม) , พระวุฒิสารโสภณ (เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู) (ธ) , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู , รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทั้ง 2 ท่าน) , รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) , อัยการศาลสูงจังหวัดหนองบัวลำภู , อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู , อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ,อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 , ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย , นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู , ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู , ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู , ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู , นายกสมาคมกู้ภัยนเรศวรหนองบัวลำภู ,  ปกครองจังหวัด      รับ
20 มี.ค. 2562   นายอำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 มี.ค. 2562   นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 มี.ค. 2562   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 มี.ค. 2562   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2562   ตำรวจภูธรจังหวัด/กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด/สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู/ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/ส่วนราชการทุกส่วนราชการ/เทศบาลตำบลทุกแห่ง/องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง/สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1/โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร/ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข/ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม/ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง/ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน/โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองบัวลำภูเคเบิ้ลทีวี/เทศบาลตำบลหัวนา/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด/สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด/สำนักงานโทรศัพท์จังหวัด/ศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู/สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด/หอการค้าจังหวัด/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด/สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด/สภาวัฒนธรรมจังหวัด/มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู/ชมรมธนาคารจังหวัด/  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มี.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มี.ค. 2562   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2562   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2562   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10.เรียนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11.เรียนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12.เรียนพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2562   นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2562   อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ห้วหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2562   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/ผอ.สนง.กกต./เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/จัดหางานจังหวัด/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู/ผอ.สนง.กศน./นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/นายก อบจ.นภ./ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู/ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร/สรรพาสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู/ธนารักพื้นที่หนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/ผอ.โครงการชลประทนหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/พัฒนาการจังหวัด/คลังจังหวัด/ผอ.สถานพินิจจังหวัด/ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผอ.สพป.เขต 1  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 มี.ค. 2562   คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
18 มี.ค. 2562   คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2562   คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปกครองจังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2562   คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ปกครองจังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง, นายอำเอภทุกอำเอภ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม , ภาคประชาชน , ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 มี.ค. 2562   ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 มี.ค. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 มี.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,ประธานแม่บ้านมหาดไทย,และภาคเอกชนทุกส่วน  ปกครองจังหวัด      รับ
14 มี.ค. 2562   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 9.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 มี.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีแนบท้าย)  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
13 มี.ค. 2562   1. สถิติจังหวัด 2. พาณิชย์จังหวัด 3. พัฒนาการจังหวัด 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 6. ท้องถิ่นจังหวัด 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 8. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 11. พลังงานจังหวัด 12. ผบก.ภ.จว.นภ. 13. อุตสาหกรรมจังหวัด 14. ประธานหอการค้า 15. ประธานสภาอุตสาหกรรม  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 มี.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2562   ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2562   ๑. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๕. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2562    ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2562   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 มี.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
13 มี.ค. 2562   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 มี.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
13 มี.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2562   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (ตามบัญชีแนบท้าย)  สนง.คลังจังหวัด      รับ