14 พ.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2564   สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประกันสังคมจังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2564   ปฏิรูปที่ดินหนองบัวลำภู  โครงการชลประทาน      รับ
13 พ.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 พ.ค. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,หัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัด  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2564   เรียน 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 12. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 พ.ค. 2564   *การใช้คำขวัญจิตอาสาพระราชทาน* เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  โครงการชลประทาน      รับ
12 พ.ค. 2564   *ขอเชิญประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในวันที่ 13 พ.ค.64 เวลา 09.00 น.* เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.กอ.รมน.จ.นภ. ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภุ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวำลภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.กาชาดจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   *ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทาน/โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก* เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี 12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น 13. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 14. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จังหวัดอุดรธานี 15. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 16. เรียน ประธานกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู (อำเภอนากลาง)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรอิสระ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 พ.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรอิสระ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 พ.ค. 2564   ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (ตามรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2564   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) ,เกษตรอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 พ.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
07 พ.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 พ.ค. 2564   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
07 พ.ค. 2564   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 4. นายไพรัตน์ ปัจจะวงษ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีหัวนา 13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก 14. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้านบ้านศูนย์น้ำเพียงดิน 18. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ 20. นายจักรพงษ์ โสนแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 21. นายสุดใจ พนมเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ 22. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 26. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 27. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 31. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 32. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 พ.ค. 2564   1) ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2) นายอำเภอทุกอำเภอ 3) นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริการส่วนตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 4) ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
07 พ.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
06 พ.ค. 2564   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
06 พ.ค. 2564   เรียน คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
06 พ.ค. 2564   เรื่อง ข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
06 พ.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
06 พ.ค. 2564   แจ้งเตือนพายุฝนฟ้าคะนอง 1.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 2.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ 6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการท้องถิ่น  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
05 พ.ค. 2564   ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
05 พ.ค. 2564   ๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
05 พ.ค. 2564   1. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
04 พ.ค. 2564   รายละเอียดตามบัญชีแนบ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
03 พ.ค. 2564   รายละเอียดตามบัญชีแนบ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
03 พ.ค. 2564   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการ สพป.นภ.เขต ผู้อำนวยการ สพป.นภ.เขต ๒ ผู้อำนวยการ สพม.เลย-หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกศน.จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
03 พ.ค. 2564   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20.ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 26.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 27.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 29.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 30.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 31.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 33.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 พ.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 พ.ค. 2564   อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนสมาคมสื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนผู้ประกอบการร้านเกมและอินเทอร์เน็ตจังหวัดหนองบัวลำภู ศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
03 พ.ค. 2564   1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 6. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 9. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 11. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 13. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 19. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 21. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 22. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 23. วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 25. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 27. สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 28. งบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
03 พ.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรอิสระ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 พ.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรอิสระ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 พ.ค. 2564   ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหาร สถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
03 พ.ค. 2564   ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
03 พ.ค. 2564   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนงบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
03 พ.ค. 2564   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูและคลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
30 เม.ย. 2564   *คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 10/2564 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
30 เม.ย. 2564   เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 เม.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/25641. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 13. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 14. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 15. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย 16. ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 17. ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 18. ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 19. นายอุดม อินจันทร์ต๊ะ 20. นายสุเทพ วุฒิธา 21. นายวิสูตร คำอินทร์ 22. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 เม.ย. 2564   ส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 เม.ย. 2564   เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
29 เม.ย. 2564   หัวหน้าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
29 เม.ย. 2564   บัญชีหัวหน้าส่วนราชการ แนบท้ายหนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ 0017.3/ว……………… ลงวันที่..........เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2564 ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน) ๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๙. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ๑๙. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 เม.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 เม.ย. 2564   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 เม.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2564 เรียน ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน) ๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๙. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ๑๘. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 เม.ย. 2564   (เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู, ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภูและเกษตรอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
28 เม.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
28 เม.ย. 2564   1. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 2. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 เม.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค นายอำเภอทำอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
27 เม.ย. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอศรีบุญเรือง 10. นายอำเภอนากลาง 11. นายอำเภอนาวัง 12. นายอำเภอโนนสัง 13. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
27 เม.ย. 2564   แจ้งเตือนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 1. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 2.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ 6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู /ผู้อำนวยการท้องถิ่น  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
27 เม.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
27 เม.ย. 2564   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ