02 ธ.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, นายอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรม, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1, เขต 2, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19,ผู้นำชุมชนทุกชุมชน และเครือข่ายวัฒนธรรมทุกภาคส่วน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2564   1. เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2. เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3. เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ 4. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2564   1.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 15.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 18.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 19.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 24.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 26.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 27.นายอำเภอทุกอำเภอ 28.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 29.รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 30.ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 31.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33.ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 34.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 35.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
02 ธ.ค. 2564   1. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 3. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 4. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 5. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 6. สำนักงานที่ดินจังหวััดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2564   1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานจัดหางานหนองบัวลำภู 4. สำนักงานสัวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานวัฒนาธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2564   1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 7. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 14. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายอำเภอทุกอำเภอ 17. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ธ.ค. 2564   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก 13. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 15. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์น้ำเพียงดิน 17. นายสุพล แก้วปัญญา รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 18. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ 19. นายจักรพงษ์ โสนแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 20. นายสุดใจ พนมเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ 21. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ธ.ค. 2564   1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภุ 2.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.แรงงานจังหวัดหนองบะวลำภู 5.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 7.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนในจังหวัดหนองบัวลำภู  ธนารักษ์พื้นที่      รับ
01 ธ.ค. 2564   1. เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2. เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3. เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ 4. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2564   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2564   เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียน 1. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายอำเภอทุกอำเภอ 20. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 พ.ย. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2564   เรื่อง เผยแพร่ข่าว สคบ. เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
29 พ.ย. 2564   1.เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 2.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 6.สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 8.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 9.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 12.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 พ.ย. 2564   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 พ.ย. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 พ.ย. 2564   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้างานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 อุดรธานี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 3 ขอนแก่น  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
27 พ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธาานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคาร ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  กกต.      รับ
27 พ.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด/กิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 พ.ย. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
26 พ.ย. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 พ.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 พ.ย. 2564   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 10. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 พ.ย. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายสุวิทย์ จันทร์หวร) 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 พ.ย. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบกระจายน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 12. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 24. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายอำเภอทุกอำเภอ 26. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 27. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 28. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 29. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 พ.ย. 2564   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 พ.ย. 2564   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
26 พ.ย. 2564   เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี (แก้ไขเพิ่มเติม) เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. 4. ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 พ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2564   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 12/2565 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 10. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 พ.ย. 2564   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 12/2565 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน (2 ท่าน) 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 5. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 27. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ (อำเภอโนนสัง) 28. นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า (อำเภอนาวัง) 29. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 30. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 31. นายสุดใจ พนมเขต กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 32. นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอศรีบุญเรือง 33. นายณรงค์ เกษทองมา อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอำเภอนากลาง 34. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. นายถวิล ศรีภูธร ประธานชมรมพลังโนนสัง 36. นางวราภรณ์ กองผาพา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอสุวรรณคูหา 37. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ ผู้แทนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู 38. นางสุนทรี นิรงค์บุตร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลวังปลาป้อม 39. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 40. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 พ.ย. 2564   1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 พ.ย. 2564   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายอำนวยการ  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
25 พ.ย. 2564   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายอำนวยการ  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
25 พ.ย. 2564   1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 3. เรียน ผู้อำนวยการศูนยืวิจัยข้าวอุดรธานี 4. เรียน เกษตรจังหวัดสุวรรณคูหา  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2564   เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการรับฟังแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร และวิทยาลัยการทัพทั้งสามเหล่าทัพ เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 12. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 พ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
25 พ.ย. 2564   เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 พ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 พ.ย. 2564   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 พ.ย. 2564   บัญชีแนบท้าย  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2564   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2564   1. เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 3. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 7. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2564   1. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2564   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
24 พ.ย. 2564   เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี เรียน คณะทำงานจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 28 ปี  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 พ.ย. 2564   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2564   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 15. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เรียน ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. เรียน ผู้จัดการธนาคารออมสินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เรียน ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เรียน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2564   1. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. คุณสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 พ.ย. 2564   บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2564   คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 พ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 พ.ย. 2564   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู, สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู, พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู, วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู, ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2564   1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1-2 6.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 7.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 9.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 10.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผอ.สวท.จ.หนองบัวลำภู 13.  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
22 พ.ย. 2564   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
22 พ.ย. 2564   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียน ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน ๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๘. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 พ.ย. 2564   1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอศรีบุญเรือง 3. นายอำเภอนากลาง 4. นายอำเภอโนนสัง 5. นายอำเภอนาวัง 6. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 พ.ย. 2564   1. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 7. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภูล 14. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
19 พ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
19 พ.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 พ.ย. 2564   ผอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ