18 ก.ค. 2562   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.ค. 2562   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.ค. 2562   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ก.ค. 2562   เรียน 1.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
18 ก.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 ก.ค. 2562   เรื่อง การมอบหมายภารกิจหน้าที่การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอทุกอำเภอ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ก.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ก.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ก.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ปกครองจังหวัด      รับ
18 ก.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 7/2562 เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 ก.ค. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู /นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายก อบต.ดงมะไฟ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 ก.ค. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู /หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู/ นายอำเภอสุวรรณคูหา /ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 ก.ค. 2562   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 ก.ค. 2562   1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 3) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 11) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 12) นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ก.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
15 ก.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 ก.ค. 2562   หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 ก.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
12 ก.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. รองผู้อำนวยการกอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 10. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 19. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 31. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 36. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 37. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 38. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัยจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู 39. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 40. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 42. ผู้อำนวยการพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 43. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 44. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 45. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 46. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 47. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 48. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู 49. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 50. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 51. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 52. ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 53. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 54. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 55. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 56. ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 57. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู 58. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 59. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 60. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 61. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 62. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 63. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง 64. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู 65. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.ค. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานชจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.ค. 2562   ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.ค. 2562   เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอศรีบุญเรือง, นายอำเภอนากลาง, นายอำเภอโนนสัง, นายอำเภอนาวัง, นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ก.ค. 2562   เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
12 ก.ค. 2562   "เรื่อง ขอเชิญประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย" เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 20. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 21. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 23. ผู้จัดการบริษัท ทีโอที สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.ค. 2562   "เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2562" เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 6. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 10. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค 13. ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 14. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร 15. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านจราจรและขนส่งการพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 20. ผู้แทนสำนักส่งเสริมระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาคสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 21. ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้แทนแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 23. ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.ค. 2562   "เรื่อง การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวง" เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 22. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.ค. 2562   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
12 ก.ค. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) 13. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 14. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 ก.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
11 ก.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
11 ก.ค. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (อบจ.) 17. เรียน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. เรียน นายอำเภอโนนสัง 19. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง 20. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
10 ก.ค. 2562   เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
10 ก.ค. 2562   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญฯ (CoO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
10 ก.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามรายชื่อแนบท้าย)  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
10 ก.ค. 2562   1. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 7. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 8. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี 9. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี 11. เรียน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน ประธานแปลงใหญ่ 13. เรียน ประธาน ศพก. 14. เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
10 ก.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ก.ค. 2562   ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะประสานงานการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ด้านป่าไม้) 1 มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก 2 กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 3 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4 ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 5 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 6 สำนักงานธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7 สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 9 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ อุดรธานี 10 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี 11 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.1 (หนองสวรรค์) 12 สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 13 สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 14 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
10 ก.ค. 2562   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 ก.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้บัญชาการเรือนจำหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 13. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 15. ผู้จัดการบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ส่วนบริการลูกค้า จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายอำเภอทุกอำเภอ 18. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 21. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 22. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง 24. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง 25. นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27. นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 28. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง 29. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง 30. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ก.ค. 2562   1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ก.ค. 2562   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) เกษตรอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
09 ก.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
09 ก.ค. 2562   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10.เรียนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.เรียนหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
08 ก.ค. 2562   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ,จัดหางานจังหวัด ,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอศรีบุญเรือง, นายอำเภอนากลาง, นายอำเภอโนนสัง, นายอำเภอสุวรรณคูหา,นายอำเภอนาวัง, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ , ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ,ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู ,เลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2562   ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู,ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ,สำนักงานพระพุทธศาสนา,ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,ที่ทำการปกครองอำเภอศรีบุญเรือง,ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง,ที่ทำการปกครองอำเภอนาวัง,ที่ทำการปกครองอำเภอสุวรรณคูหา,ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสังองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,เทศบาลหนองบัวลำภู,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ก.ค. 2562   ไฟล์ที่1 ถึงประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดหนองบัวลำภู ไฟล์ที่2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ไฟล์ที่3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2562   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
03 ก.ค. 2562   1 ผอ.รมน.จว.นภ 2 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 8ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 9ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 10นายอำเภอทุกอำเภอ 11นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12 นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 13ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด      รับ
03 ก.ค. 2562   "เรื่อง เชิญร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Trade Show & Exhibithon)" 1.หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ 6.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู **เป็นเพียงหนังสือเชิญร่วมงานจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ(Trade Show & Exhibithon)เท่านั้น**  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ก.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, ห้วหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
03 ก.ค. 2562   เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
03 ก.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
03 ก.ค. 2562   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
03 ก.ค. 2562   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู      รับ
03 ก.ค. 2562   ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ก.ค. 2562   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2562   1. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 4. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขาเมืองงหนองบัวลำภู 5. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สาขานากลาง 6. นายอำเภอทุกอำเภอ 7. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู/นายอำเภอศรีบุญเรือง /หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู /ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.กศน.นภ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2562   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 7.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายอำเภอโนนสัง 10.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 11.นายอำเภอนากลาง 12.นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ค. 2562   เรียน 1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 16.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 18.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 24.ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2562   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ