23 เม.ย. 2562   1. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอศรีบุญเรือง 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 เม.ย. 2562   1. สำนักงานจังหวัดฯ 2 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ 3 สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ 4.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ 5.การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดฯ 6. สำนักงานประมงจังหวัดฯ 7.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฯ 8.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 9.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฯ 10.การประปาส่วนภูมิภาค 11.สำนักงานโยธาธาธิการจังหวัดฯ 12.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฯ 13.สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 14.สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 15.สำนักานขนส่งจังหวัดฯ 16.สำนักงานจัดหางานจังหวัดฯ 17.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ 18.สำนักงานสถิติจังหวัดฯ19.สำนักงานแรงงานจังหวัดฯ 20.สำนักงานสวัสดิการฯ จังหวัดฯ 21.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฯ 22.มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ จังหวัดฯ 23.ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู 24.ธ.ก.ส. 25.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองบัวลำภู 26.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ สาขาหนองบัวลำภู 27.ประธานหอการค้าจังหวัดฯ 28.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
23 เม.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
22 เม.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
22 เม.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
22 เม.ย. 2562   เรื่อง การโอนพัสดุที่ได้จัดหาโดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัด เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 เม.ย. 2562   สำนักงานจังหวัด กลุ่มอำนวยการ  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
19 เม.ย. 2562   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 เม.ย. 2562   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลตำบลนามะเฟือง ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สำนักงานที่ดินจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสัสดีจังหวัด เทศบาลตำบลนาคำไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด กองร้อย อส.จ.ส่วนแยก ๑ เรือนจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู สำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานป้องกันไฟป่าหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลหัวนา สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 เม.ย. 2562   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 เม.ย. 2562   1.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 7.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 8.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 9.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 11.ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 12.ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 13.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 14.มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู 15.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 เม.ย. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 เม.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 เม.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 เม.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
19 เม.ย. 2562   1.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายทหาร 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) 9. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 17. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายอำเภอทุกอำเภอ 21. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 เม.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 เม.ย. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.กศน.นภ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 เม.ย. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 เม.ย. 2562   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย 6. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอโนนสัง 8. นายอำเภอสุวรรณคูหา 9. นายอำเภอศรีบุญเรือง 10. นายอำเภอนากลาง 11. นายอำเภอนาวัง 12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายสิน ไชยนา 15. นายสังวร ประดับเพชร 16. นายทองล้วน ปัญจะรักษ์ 17. นางหนูเพียร เมฆวัน 18. นางใบแบ้ง พรหมราช 19. นายสุภาพ แสงใส 20. นายบัวพันธ์ บุญอาจ 21. นางอมร บัวผัน  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
18 เม.ย. 2562   1. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 เม.ย. 2562   ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 เม.ย. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 เม.ย. 2562   ๑.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๓.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๔.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ๕.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๖.ผอ.สวท.หนองบัวลำภู 7.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผอ.รพ.หนองบัวลำภู 11.หน.สนง.ปภ.จ.นภ. 12.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 13.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 15.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 16.นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 17.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 เม.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 เม.ย. 2562   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
17 เม.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
17 เม.ย. 2562   นายอำเภอนาวัง  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
17 เม.ย. 2562   นายอำเภอเมือง นายอำเภอนากลาง นายอำเภอโนนสัง นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอสุวรรณคูหา  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
11 เม.ย. 2562   1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 เม.ย. 2562   1. ปลัด จ.หนองบัวลำภู 2. หัวหน้า สนจ.หนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่น จ.หนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์ จ.หนองบัวลำภู 5. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 6. นายอำเภอทุกอำเภอ 7. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 8. ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม จ.หนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 เม.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีแนบท้าย)  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
11 เม.ย. 2562   1. เรียนนายอำเภอนากลาง 2. เรียนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียนพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 11. เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. เรียนพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เรียนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
10 เม.ย. 2562   1) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4) ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 5) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 9) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11) นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 13) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 14) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 เม.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ นายอำเภอทุกอำภอ นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
10 เม.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
10 เม.ย. 2562   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
10 เม.ย. 2562   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 เม.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/นายอำเภอทุกอำเภอ/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
09 เม.ย. 2562   1.รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2562   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2562   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 เม.ย. 2562   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2562   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 3.นางจิตนา เจริญใจ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายสัญญา ยานสิทธิ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายทองปาน ยอดคีรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายอภิสิทธิ์ มาเมือง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8.นายทวีพงษ์ เลบ้านแท่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายอธิการ โคตรบุญเรือง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10.นายศิริวรรธน์ วสันต์บ้งอึ้ม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 เม.ย. 2562   สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
04 เม.ย. 2562   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2562   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
03 เม.ย. 2562   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 เม.ย. 2562    1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 เม.ย. 2562   คณะทำงานติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณฯ ประจำปี พ.ศ.2562  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2562   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6.จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายประดิษฐ์ นัดทะยาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายชัยวัฒน์ หัศกรรจ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายสัญญา ยานสิทธิ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.นายอำนวย กลมกลิ้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู 12.นางสาววรางคณา อินทโลหิต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทยศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2562   ท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2562   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.รองผู้อำนวยการกอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 10.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 13.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17.หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 19.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 20.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 22.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 24.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 25.ผู้อำนวยการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 26.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28.ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 30.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 31.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 33.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 34.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 35.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 36.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 37.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 38.ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัยจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู 39.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 40.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 41.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 42.ผู้อำนวยการพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 43.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 44.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 45.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 46.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 47.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 48.ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู 49.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 50.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 51.ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 52.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 53.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู 54.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู 55.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 56.ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 57.รองอธิบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู 58.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 59.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 60.ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู 61.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 62.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 63.ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง 64.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู 65.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,คลังจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาหารจังหวัดหนองบัวลำภู, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนอวงบัวลำภู, พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดหนองบัวลำภู, แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2562   1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 เม.ย. 2562   คณะทำงานปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดศรีคูณเมือง และคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกฝ่าย (ส่วนราชการทุกส่วน) เลื่อนการประชุมจากวันที่ 3 เมย. 62 เป็นวันที่ 4 เม.ย. 62  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 เม.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 เม.ย. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 10 เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน ผอ.วิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ธกส.จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
01 เม.ย. 2562   ปลัดจังหวัด/เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/เกษตรจังหวัด/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/พัฒนาการจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/สถิติจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด/พลังงานจังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/ผอ.สนง.ทรััพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 มี.ค. 2562   คณะทำงานปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดศรีคูณเมือง และคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทุกฝ่าย (ส่วนราชการทุกส่วน) ประชุมวันที่ 4 เม.ย. 62  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 มี.ค. 2562   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ