21 ก.ย. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู และพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พลังงานจังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2560   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19  สนง.พลังงานจังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2560   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายพิธีการ)/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์)/ รองศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจัดนิทรรศการ มหรสพ และวัฒนธรรมไทย)/ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และจัดระเบียบประชาชน)หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายปฐมพยาบาล)/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายดำเนินการจัดทำดอกไม้จันทน์)/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองภายในสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายดำเนินการปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู)/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูกรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายปฏิคม/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายจัดสถานที่)ตัวแทนอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจลิ้มชัยอุทิศหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู/ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู/ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ./  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ก.ย. 2560   แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2      รับ
20 ก.ย. 2560   นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ก.ย. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและควบคุมไฟป่าที่ นภ 1 (หนองสวรรค์)/หัวหน้าหน่วยส่งเสริมและควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ก.ย. 2560   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 ก.ย. 2560   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอนากลาง/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 ก.ย. 2560   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 ก.ย. 2560   พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู/ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/เทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดกการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดกการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู/โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1/ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2/ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองบัวลำภู (OTOP)/ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดหนองบัวลำภู (กอ.รมน.จว.นภ.)/ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู (กกล.รส.จว.นภ.)/อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู/อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู/อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู/ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.นภ./ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.นภ./ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด สนจ.นภ./ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.ย. 2560   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑/แรงงานจังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
18 ก.ย. 2560   เกษตรอำเภอทุกอำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
18 ก.ย. 2560   ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 ก.ย. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.ย. 2560   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู /ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู /ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. /รอง ผอ.รมน.จว.นภ. /หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/ผู้บริหารสถานศึกษา /นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.ย. 2560   วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ ผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.ย. 2560   ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 ก.ย. 2560   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ก.ย. 2560   (เรื่อง เชิญประชุม VCS) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ก.ย. 2560   (เรื่อง ประชุม VCS) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ก.ย. 2560   (เรื่อง ประชุม VCS) นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมือง)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2560   ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2560   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2560   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผุ้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2560   ส่วนราชการประจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
13 ก.ย. 2560   นายอำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   นายอำเภอนากลาง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   นายอำเภอนาวัง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2560   ถึง ห้วหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ก.ย. 2560   เรียน ห้วหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 ก.ย. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ก.ย. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ก.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกอบจ.นภ. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานอิสระ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
11 ก.ย. 2560   คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
11 ก.ย. 2560   คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง 2 ท่าน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตบลนามะเฟือง อำเภอเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง หัวหน้ากองทุนฟื้นฟูการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลฃำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
11 ก.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูทุกอำเภอ (ตามบัญชีแนบ)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ก.ย. 2560   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ก.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ./รอง ผอ.รมน.จว.นภ. /หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานอิสระ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  บ.ประชารัฐสามัคคีหนองบัวลำภู      รับ
08 ก.ย. 2560   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ก.ย. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 ก.ย. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(SC) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2560   ปฎิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
06 ก.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.ย. 2560   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.คลังจังหวัด 5.พาณิชย์จังหวัด 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 7. ปศุสัตว์จังหวัด 8.ประมงจังหวัด 9.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 10.สหกรณ์จังหวัด 11.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 12.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 13.พัฒนาการจังหวัด 14.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17.หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 18.นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2560   ตามบัญชีแนบท้ายหนังสือศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ 0020.1/10520 ลงวันที่ 5 กันยายน 2560  สนง.ที่ดินจังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2560   ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2560   เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. , รอง ผอ.รมน.จว.นภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2560   ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.ย. 2560   ปลัดจังหวัด ผบ.ตำรวจภูธรจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
05 ก.ย. 2560   นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู /ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกสมาคมประธานมูลนิธิฯ/ นายกสมาคมฯ/ประธานชมรมฯ /องค์กรภาคเอกชน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
05 ก.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
05 ก.ย. 2560   นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ