03 เม.ย. 2563   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 เม.ย. 2563   เรียน 1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
02 เม.ย. 2563   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
02 เม.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
02 เม.ย. 2563   เรื่อง การมอบหมายภารกิจวันจักรี 6 เม.ย. 2563 ลงวันที่ 2 เม.ย. 63 เรียน 1)ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2)ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 3)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4)ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 5)ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6)ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 7)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9)นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 เม.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (รายชื่อตามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2563   "เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 3/2563" เรียน 1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 12. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2563   "เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 3/2563" เรียน 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง 2 ท่าน 3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 28. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 29. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 30. นายมงคล สุมาลี 31. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 32. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 33. นางอรยา อุณาสิงห์ 34. นายทองใบ บุญแน่น 35. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 36. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2563   เรื่อง การจัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำเรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 เม.ย. 2563   เรื่อง การจัดงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2563 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) นายกสมาคม ประธานมูลนิธิ สโมสร ชมรมฯ ในจังหวัด และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 เม.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 เม.ย. 2563   เรียนหัวน้าส่วนราชการระดับจังหวัดทุกส่วนราชการ แนวทางการดำเนินงานตาแผนปฏบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
01 เม.ย. 2563   แจ้งท้ายหนังสือ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
01 เม.ย. 2563   1.ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 4.กรมน.จังหวัดหนองบัวลำภู 5. สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 9. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. สวท.หนองบัวลำภู 14. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 17. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 19. คปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
31 มี.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคในจังหวัดทุกส่วนราชการ,นายอำเภอทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
31 มี.ค. 2563   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
31 มี.ค. 2563   "เรื่อง การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))" เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
31 มี.ค. 2563   "เรื่อง การกำกับติดตามการดำเนินงานตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)" เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
31 มี.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
31 มี.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตฯ เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
31 มี.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
31 มี.ค. 2563   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ตามรายชื่อแนบท้าย)  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
30 มี.ค. 2563   ขอเชิญประชุม / 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
30 มี.ค. 2563   "เรื่อง เชิญประชุมแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)" เรียน ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) ๒. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) ๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ๑๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ๑๕. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 มี.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
27 มี.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 มี.ค. 2563   "เรื่อง รายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)" เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ / นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 มี.ค. 2563   เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2563   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู, สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 มี.ค. 2563   1.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 มี.ค. 2563   1.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 4.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 มี.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ตามบัญชีแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2563   1.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2563   เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดงานพิธีฯ เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) นายกสมาคม ประธานมูลนิธิ สโมสร ชมรมฯ ในจังหวัด และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 มี.ค. 2563   เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดงานพิธีฯ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 มี.ค. 2563   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
25 มี.ค. 2563   1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 4.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 มี.ค. 2563   ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
25 มี.ค. 2563   "เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่บ้าน/ชุมชน" เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู /นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู /นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 มี.ค. 2563   คณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
24 มี.ค. 2563   เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ ฯ ครั้งที่ 3/2563  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 มี.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
24 มี.ค. 2563   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 28. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 29. นายอำเภอทุกอำเภอ 30. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 31. รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 36. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
24 มี.ค. 2563   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 33. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 35. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
24 มี.ค. 2563   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด , ท้องถิ่นจังหวัด , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , พัฒนาการจังหวัด ล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
24 มี.ค. 2563   ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมา  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
24 มี.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 มี.ค. 2563   ทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 มี.ค. 2563   เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 เรียน ผอ.รมน.จว.นภ.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 มี.ค. 2563   "เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) " เรียน 1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายอำเภอทุกอำเภอ 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 7. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 มี.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 มี.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
23 มี.ค. 2563   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
23 มี.ค. 2563   "เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน" เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 มี.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 มี.ค. 2563   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
20 มี.ค. 2563   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายทหาร สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รองอธิการฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2563   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 28. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 29. นายอำเภอทุกอำเภอ 30. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 31. รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 36. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 มี.ค. 2563   นายอำเภอศรีบุญเรือง  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 มี.ค. 2563   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (1) 3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (2) 4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 24. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 25. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 32. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 33. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 34. นายอำเภอนากลาง 35. นายอำเภอศรีบุญเรือง 36. นายอำเภอโนนสัง 37. นายอำเภอสุวรรณคูหา 38. นายอำเภอนาวัง 39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 40. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 มี.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
18 มี.ค. 2563   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
18 มี.ค. 2563   นายอำเภอสุวรรณคูหา  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
18 มี.ค. 2563   นายอำเภอศรีบุญเรือง  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
18 มี.ค. 2563   เรื่อง : การจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ในอำเภอนาวัง / นายอำเภอนาวัง  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ