04 ส.ค. 2563   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ส.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
04 ส.ค. 2563   "เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนจักจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ส.ค. 2563   เรียน 1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 ส.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายชื่อแนบท้าย)  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 ส.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
03 ส.ค. 2563   "เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ถึง ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู/โรงเรียนหนองบัววิทยายน/ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน จังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานบริการลูกค้า กสท.หนองบัวลำภู (CAT)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ส.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 ส.ค. 2563   คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดหนองบัวลำภู (ศปก.จ.หนองบัวลำภู)  ปกครองจังหวัด      รับ
03 ส.ค. 2563   คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดหนองบัวลำภู (ศปก.จ.หนองบัวลำภู)  ปกครองจังหวัด      รับ
03 ส.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ขอให้ทุกส่วนราชการมารับข้าวโพดหวาน ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ฟรี จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
03 ส.ค. 2563   "เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดหนองบัวลำภู" เรียน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ส.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ส.ค. 2563   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chie Operation) จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
03 ส.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค (รายชื่อแนบท้าย)  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 ส.ค. 2563   เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
31 ก.ค. 2563   "เรื่อง เชิญประชุมคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค" เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนจักจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 ก.ค. 2563   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 ก.ค. 2563   สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 ก.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
30 ก.ค. 2563   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
30 ก.ค. 2563   1.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 3.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 6.ผอ.สพม.เขต 19 7.ผอ.สพฐ เขต 1 8.ผอ.สพฐ เขต 2 9.นายอำเภอทุกอำเภอ 10.ผอ.โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่งในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 ก.ค. 2563   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
30 ก.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
29 ก.ค. 2563   เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 7/2563  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 ก.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 ก.ค. 2563   เรียน 1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
29 ก.ค. 2563   1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 17. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 18. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายวิทวัส วทานิโยบล 23. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม นายทิชากร นิลกษาปน์ 24. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด นายสายสิญจน์ สายืน 25. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 26. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 29. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 30. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 ก.ค. 2563   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.ค. 2563   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จังหวัดหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.สรรพากรจังหวัดหนองบัวลำภู 15.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 16.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 17.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 18.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
24 ก.ค. 2563   เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.ค. 2563   เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (รอบ 2) เรียน นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.ค. 2563   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 10/2563 1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอทุกอำเภอ 16. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.ค. 2563   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 10/2563 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง 2 ท่าน 3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 28. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 29. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 30. นายมงคล สุมาลี 31. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 32. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 33. นางอรยา อุณาสิงห์ 34. นายทองใบ บุญแน่น 35. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 36. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.ค. 2563   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายอำนวนการ)  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
23 ก.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 24. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ 25. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 26. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 27. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 30. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 ก.ค. 2563   1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4 พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5 เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7 ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 11 พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14 ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 15 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 17 ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐ รักสามัคคี หนองบัวลำภู 18 ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู 19 ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 ก.ค. 2563   แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน การจัดกิจกรรม "การเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู" ในงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล EP.3 เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นากเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
23 ก.ค. 2563   แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน การจัดกิจกรรม "การเดินแบบกิตติมศักดิ์ผ้าพื้นเมืองหนองบัวลำภู" ในงานแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล EP.3 เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นากเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
23 ก.ค. 2563   ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นภ. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นภ. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู กองร้อย อส.จ. ส่วนแยก 1 เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู สถานพินิจจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดฯ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 ก.ค. 2563   เรียน 1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 ก.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 ก.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 ก.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการที่มีสำนักงานภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 ก.ค. 2563   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู , พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู , โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู , และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
22 ก.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
22 ก.ค. 2563   คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นภ.  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
22 ก.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 ก.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 ก.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง ตำนานเล่าขานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 ก.ค. 2563   "เรื่อง ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ.2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" เรียน 1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 19. หัวหน้าไปรษณีย์หนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้จัดการบริษัททีโอที จำกัด มหาชนส่วนบริการลูกค้า จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 ก.ค. 2563   "เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการบริหารจัดการพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส และคู่มือการปฏิบัติงานของกรมวิชาการเกษตร" เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 ก.ค. 2563   ตามรายชื่อแนบท้ายหนังสือ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
22 ก.ค. 2563   เรื่อง เร่งรัดจัดทำแบบสรุปกิจกรรมประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน โครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 ก.ค. 2563   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 4.รองผอ.กอรมน.จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 9.ผอ.บำรุงทางหนองบัวลำภู 10.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผอ.สวท.จังหวัดหนองบัวลำภู 14.ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ผอ.คุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 16.สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 17วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ผอ.คปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู 20 นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
22 ก.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)      รับ
21 ก.ค. 2563   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน ,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2563   สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  ธนารักษ์พื้นที่      รับ
21 ก.ค. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผอ.รมน.จว.นภ./ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
21 ก.ค. 2563   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู 6.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู 8.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู 11.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ก.ค. 2563   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สรรพสามิตพื้นที่      รับ
21 ก.ค. 2563   สำนักงานสาธารณสุข (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)  สนง.ที่ดินจังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2563   1.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2563   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
20 ก.ค. 2563   เรียน 1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10.หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
20 ก.ค. 2563   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1และ2 /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 / ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมทุกแห่ง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
20 ก.ค. 2563   เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และ 2 /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 /ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
20 ก.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ