17 ก.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 ก.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กรอิสระ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ก.ย. 2564   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 ก.ย. 2564   แจ้งเตือนฝนฟ้าคะนอง 1.ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 2.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3.ผอ.สวท.จังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ 6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู / ผู้อำนวยการท้องถิ่น  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
16 ก.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอทุกอำเภอ,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานชมรมธนาคาร,ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  กกต.      รับ
16 ก.ย. 2564   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
16 ก.ย. 2564   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต1 6.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 8.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 9.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผจก.บริษัทกลางฯ 13.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 14.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 15.หจก.ณัฐพงษ์มอเตอร์(1989)  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
16 ก.ย. 2564   เรียนเชิญ ส่วนราชการทุกส่วนราชการ ร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าในงาน "พาณิชย์ชวนช็อป สินค้าชุมชน สู้ภัย Covid-19" ตามโครงการส่งเสริมและยกระดับการเชื่อมโยงการค้าภูมิภาค ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2564 ณ บริเวณลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าเทสโก โลตัส สาขาหนองบัวลำภู จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
15 ก.ย. 2564   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8.นายอำเภอศรีบุญเรือง 9.ผอ.สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.ย. 2564   เรื่อง จัดทำข้อมูลตามรายละเอียดตัวชี้วัดของแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ถึง 1. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหัดหนองบัวลำภู 8. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ก.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.ย. 2564   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อหน่่วยงานตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.ย. 2564   เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู และพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ก.ย. 2564   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 2/2564  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
15 ก.ย. 2564   ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ก.ย. 2564   มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 10. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ก.ย. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ก.ย. 2564   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผอ.ทัรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 8.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 15.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 16.นายอำเภอทุกอำเภอ 17.ผจก.ประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 18.ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
14 ก.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ก.ย. 2564   1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 7.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 8.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติเและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 15.ผอ.อุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 16.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 17.นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
13 ก.ย. 2564   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
13 ก.ย. 2564   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
13 ก.ย. 2564   1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 7.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นภ. 12.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นภ. 13.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 14.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 16.สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 18.สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นภ. 20.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 21.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู 22.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 23.สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 25.การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 26.สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.นภ. 27.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 28.สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29.เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 30.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 31.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 32.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 33.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 34.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 35.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 36.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 37.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 38.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 39.สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 40.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 41.ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 42.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 43.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 44.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 45.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 46.สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 47.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 48.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 49.สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 50.ที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 51.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 52.เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 53.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 54.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 55.สำนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 56.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 57.สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 58.สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 59.สำนักงานแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 60.สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 61.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ก.ย. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
09 ก.ย. 2564   1.หัวหน้าส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ก.ย. 2564   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ก.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ก.ย. 2564   เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ก.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. ครั้งที่ 4/2564 เรียน เรียน 1ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 6นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 7นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ ประธาน อสม. จังหวัดหนองบัวลำภู 8นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู 9ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 10หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ก.ย. 2564   เรื่อง ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4/2564 เรียน 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 14. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 15. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 16. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย 17. ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 18. ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 19. ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 20. นายอุดม อินจันทร์ต๊ะ 21. นายสุเทพ วุฒิธา 22. นายวิสูตร คำอินทร์ 23. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ก.ย. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 4 สาขาหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
08 ก.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ได้รับงบประมาณ กรมจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ก.ย. 2564   รายละเอียดตามบัญชีแนบ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
08 ก.ย. 2564   1. โยธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ก.ย. 2564   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 10. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ก.ย. 2564   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ก.ย. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
07 ก.ย. 2564   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 9/2564 1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 14. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอศรีบุญเรือง 16. นายอำเภอนากลาง 17. นายอำเภอโนนสัง 18. นายอำเภอนาวัง 19. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ก.ย. 2564   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 9/2564 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน (2 ท่าน) 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 5. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 27. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ (อำเภอโนนสัง) 28. นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า (อำเภอนาวัง) 29. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 30. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 31. นายสุดใจ พนมเขต กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 32. นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอศรีบุญเรือง 33. นายณรงค์ เกษทองมา อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอำเภอนากลาง 34. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. นายถวิล ศรีภูธร ประธานชมรมพลังโนนสัง 36. นางวราภรณ์ กองผาพา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอสุวรรณคูหา 37. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ ผู้แทนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู 38. นางสุนทรี นิรงค์บุตร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลวังปลาป้อม 39. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 40. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ก.ย. 2564   มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ก.ย. 2564   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีตำบล,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.ย. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.ย. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.ย. 2564   เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
07 ก.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกันยายน 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.ย. 2564   1.ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สนง.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สนง.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5.สนง.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6.สนง.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7.สนง.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.สนง.สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9.สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11.สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 15.สนง.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 16.สนง.ที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สนง.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 18.สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 19.สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 20.สนง.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 21.สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำ 22.สนง.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 23.สนง.เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 24.สนง.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 25.สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 26.สนง.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 27.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 28.สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 29.สนง.คุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำกู 30.สนง.บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 31.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 32.สนง.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 33.สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 34.สนง.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.ย. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 19. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 21. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 22. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 23. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 24. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 25. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 26. นายวิทวัส วทานิโยบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 27. นายทิชากร นิลกษาปน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 28. นายสายศิลป์ สายืน ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.ย. 2564   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 16.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 19.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 20.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 24.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 26.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 27.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 28.นายอำเภอทุกอำเภอ 29.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 30.รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 31.ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 33.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 34.ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 35.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 36.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
06 ก.ย. 2564   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20.ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 26.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 27.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 29.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 30.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 31.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 33.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
06 ก.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.ย. 2564   1.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
05 ก.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
05 ก.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 ก.ย. 2564   เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
03 ก.ย. 2564   1. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 16. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 17. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 22. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 25. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 27. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 32. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 34. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 35. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 36. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 37. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 38. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 40. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 41. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 42. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู 43. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 44. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 45. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 46. ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 47. ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 48. ประธานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู 49. ประธานสมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 50. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ย. 2564   1. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ย. 2564   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ย. 2564   พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ย. 2564   พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ย. 2564   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ย. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ที่กำกับดูแลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 22. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ประธานสมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ย. 2564   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
02 ก.ย. 2564   ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด      รับ
02 ก.ย. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายเอกสารฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ก.ย. 2564   1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 9. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 10. นายอำเภอศรีบุญเรือง 11. นายอำเภอนาวัง 12. นายอำเภอสุวรรณคูหา 13. นายอำเภอนากลาง 14. นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.ย. 2564   เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน  สนง.คลังจังหวัด      รับ