22 พ.ย. 2560   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2560   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2560   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอศรีบุญเรือง/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 พ.ย. 2560   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 7.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 8.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 พ.ย. 2560   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 พ.ย. 2560   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6.ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาอุตสหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 พ.ย. 2560   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5. นายอำเภอทุกอำเภอ 6. ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ 13. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 พ.ย. 2560   รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย  สนง.โยธาธิการฯ      รับ
21 พ.ย. 2560   ส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 พ.ย. 2560   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
20 พ.ย. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 พ.ย. 2560   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทะศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 11.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 13.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 พ.ย. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
20 พ.ย. 2560    1 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5 เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 19 8 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 9 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 10 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11 ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 12 ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13 พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14 วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16 ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 17 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 18 ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 20 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ 21 นายจักรพงษ์ โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 พ.ย. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
17 พ.ย. 2560   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
17 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวทุกส่วนราชการ/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
17 พ.ย. 2560   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 พ.ย. 2560   ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายละเอียดตามหนังสือแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 พ.ย. 2560   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,พัฒนาการจังหวัด,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาสาขาหนองบัวลำภู,และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
17 พ.ย. 2560   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด ปลัดจังหวัด ป้องกันจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภูฯ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด คลังจังหวัด พาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หนองบัวลำภุ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ผู้พิพากษาศาลจังหวัด อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัว ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด นายอำเภอนากลาง นายอำเภอนาวัง นายอำเภอสุวรรณคูหา นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอโนนสัง ขนส่งจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
16 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
16 พ.ย. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
16 พ.ย. 2560   ส่วนราชการ (ตามบัญชีแนบท้าย)  ปกครองจังหวัด      รับ
16 พ.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน/ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภภู/ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/ นายอำเภอทุกอำเภอ/ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม, ภาคประชาชน และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 พ.ย. 2560   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 พ.ย. 2560   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 พ.ย. 2560   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
15 พ.ย. 2560   หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 พ.ย. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 พ.ย. 2560   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 พ.ย. 2560   หน่วยงานแนบท้าย  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
14 พ.ย. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2560   หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2560   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 พ.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 พ.ย. 2560   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2560   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2560   1. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 5. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ย. 2560   1.หัวหน้าส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 พ.ย. 2560   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 พ.ย. 2560   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายอำเภอทุกอำเภอ 13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 14. นายกเทสมนตรีเทศบาลตำบลทุกแห่ง 15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง 16. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประธานบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีหนองบัวลำภู (รัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 22. นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประธานชมรมจักรยานจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู 25. สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ 26. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 พ.ย. 2560   เรียน นายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
13 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 พ.ย. 2560   หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
11 พ.ย. 2560   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 8.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 พ.ย. 2560   1.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่28 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 7.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9.สารวัตรตำรวจสันติบาล  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 พ.ย. 2560   สำนักงานจังหวัด ฝ่ายอำนวยการ  สง.สัสดีจังหวัด      รับ
09 พ.ย. 2560   สำนักงานจังหวัด ฝ่ายอำนวยการ  สง.สัสดีจังหวัด      รับ
09 พ.ย. 2560   สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ  สง.สัสดีจังหวัด      รับ
09 พ.ย. 2560   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 พ.ย. 2560   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
08 พ.ย. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 พ.ย. 2560   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
07 พ.ย. 2560   คณะกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
07 พ.ย. 2560   เรียน คณะกรรมการ อนุกรรมการ และอาสาสมัคร พอ.สว.เข้ารับพระราชทานของที่ระลึก  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
07 พ.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 พ.ย. 2560   สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)  สพม.19      รับ
07 พ.ย. 2560   เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
07 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการการทุกส่วนราชการ/หัวหน้ารัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 พ.ย. 2560   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สถานพินิจฯ      รับ
07 พ.ย. 2560   คณะกรรมการและอนุกรรมการแพทย์อาสาสมัครสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
07 พ.ย. 2560   คณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 4.2) ประจำปีงบประมาณ 2561  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 พ.ย. 2560   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สถานพินิจฯ      รับ
07 พ.ย. 2560   ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ