14 ธ.ค. 2561   1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) 2) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9) แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13) นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 14) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 15) นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 16) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 17) ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู 18) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ธ.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ธ.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ธ.ค. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ธ.ค. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู, และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2561   นายก อบต./นายกเทศมนตรีตำบล/นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายก อบต./นายกเทศมนตรีตำบล อำเภอนากลาง นายก อบต./นายกเทศมนตรีตำบล อำเภอศรีบุญเรือง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
13 ธ.ค. 2561   นายก อบต./นายกเทศมนตรีตำบล/นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง นายกเทศมนตรีตำบล/นายก อบต. (อำเภอนากลาง) นายกเทศมนตรีตำบล/นายก อบต.(อำเภอศรีบุญเรือง)  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2561   นายอำเภอเมือง นายอำเภอนากลาง นายอำเภอศรีบุญเรือง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2561   นายอำเภอเมือง นายอำเภอนากลาง นายอำเภอศรีบุญเรือง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 8. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ 9. นักวิชาการเงินและบัญชี สนจ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ธ.ค. 2561   1. นายอำเภอทุกอำเภอ 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ธ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2561   คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
12 ธ.ค. 2561   ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) ๒. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ ๕. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ ๗. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ๒๐. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ๒๑. นายอำเภอทุกอำเภอ ๒๒. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ๒๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. นายกเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ๒๖. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง ๒๗. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา ๒๘. นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ ๒๙. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ๓๐. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ธ.ค. 2561   1) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2) นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3) ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวลำภูพิทยาคาร 4) ผู้อำนวยการโรงเรียนจริยาณุสรณ์ 5) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ธ.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 15. นายอำเภอโนนสัง 16. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ 18. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ธ.ค. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) 3. รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 17. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 22. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 25. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 26. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 27. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 28. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 30. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 32. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 34. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 36. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 37. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 39. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 40. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 42. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 43. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 44. นายอำเภอเมือง 45. นายอำเภอศรีบุญเรือง 46. นายอำเภอนากลาง 47. นายอำเภอโนนสัง 48. นายอำเภอนาวัง 49. นายอำเภอสุวรรณคูหา 50. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 51. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 52. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อ.เมือง 53. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อ.ศรีบุญเรือง 54. นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 55. นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา 56. นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง 57. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม อ.นาวัง 58. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 59. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 60. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 61. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 62. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 63. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 64. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 65. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 66. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 67. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 68. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหนองบัวลำภู 69. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู 70. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู 71. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 72. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.นภ. 73. ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ. 74. ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นภ. 75. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ธ.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 ธ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
12 ธ.ค. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
12 ธ.ค. 2561   1) ปลัดจังหวัดหนองบัวลําภู 2) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู 4) คลังจังหวัดหนองบัวลําภู 5) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลําภู 6) นารักษ์พื้นที่หนองบัวลําภู 7) สรรพากรพื้นที่หนองบัวลําภู 8) สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลําภู 9) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลําภู 10) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลําภู 11) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู 12) เกษตรจังหวัดหนองบัวลําภู 13) ประมงจังหวัดหนองบัวลําภู 14) ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู 15) สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลําภู 16) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู 17) ขนส่งจังหวัดหนองบัวลําภู 18) สถิติจังหวัดหนองบัวลําภู 19) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลําภู 20) พลังงานจังหวัดหนองบัวลําภู 21) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลําภู 22) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลําภู 23) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู 24) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลําภู 25) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลําภู 26) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลําภู 27) ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 28) เรือนจํากลางหนองบัวลําภู 29) บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลําภู 30) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลําภู 31) คุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลําภู 32) แรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 33) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลําภู 34) จัดหางานจังหวัดหนองบัวลําภู 35) พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลําภู 36) ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลําภู 37) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 38) ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลําภู 39) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู 40) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลําภู 42) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 43) สัสดีจังหวัดหนองบัวลําภู 45) ผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจําจังหวัดหนองบัวลําภู 46) อัยการจังหวัดหนองบัวลําภู 47) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลําภู 48) ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลําภู 49) ตํารวจภูธรจังหวัดหนองบัวลําภู 50) องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลําภู 51) เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 52) นายอำเภอทุกอำเภอ 53) ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหนองบัวลําภู 54) ประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจําจังหวัดหนองบัวลําภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ธ.ค. 2561   คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู คู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงายรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู คู่สมรสนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
11 ธ.ค. 2561   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผอ.สพม.19, ผอ.สพป.นภ.เขต 1, ผอ.สพป.นภ.เขต 2, ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู, รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู, ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง, ผอ.โรงเรียนร่มเกล้า, ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย, อธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต และ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต  ปกครองจังหวัด      รับ
11 ธ.ค. 2561   1. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสถานีพัมนาที่ดินหนองบัวลำภู 4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
11 ธ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ธ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประไทยจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ธ.ค. 2561   ขอเชิญประชุมหารือการปรับรายละเอียดโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 1.เกษตรจังหวัดหองบัวลำภู 2.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ธ.ค. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 21. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายอำเภอทุกอำเภอ 25. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 29. น.ส.วรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ธ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
07 ธ.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 ธ.ค. 2561   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 11. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 13. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ธ.ค. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 13. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 14. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 20. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ 21. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 26. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 27. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 29. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 30. นายอำเภอทุกอำเภอ 31. นายจักรพงษ์ โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน) 32. นายประใส เศรษฐกุญชร (ปราชญ์ชาวบ้าน) 33. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 34.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ธ.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 ธ.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 ธ.ค. 2561   1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) 2) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9) แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13) นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 14) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 15) นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 16) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 17) ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู 18) ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ธ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
04 ธ.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 21. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 27. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 30. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 31. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 36. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 37. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 38. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 39. พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 40. ผู้อำนวยการการค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัยจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู 42. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 43. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 44. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 45. ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 46. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 47. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 48. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 49. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 50. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 51. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู 52. ผู้อำนวยการสำนักงานบำรุงทาง จังหวัดหนองบัวลำภู 53. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 54. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 55. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 56. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู 57. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู 58. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 59. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 69 จังหวัดหนองบัวลำภู 60. ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 61. รองอธิบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู 62. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 63. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 64. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู 65. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 66. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 67. หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.1 (หนองสวรรค์) จ.หนองบัวลำภู 68. ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 จังหวัดหนองบัวลำภู 69. ผู้อำนวยการโครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 จังหวัดหนองบัวลำภู 70. นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ธ.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
04 ธ.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
04 ธ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ปละประธานชมรมจักรยานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ธ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วน  สนง.คลังจังหวัด      รับ
04 ธ.ค. 2561   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการเทคนิคหนองบัวลำภู 19 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ธ.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 27. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 28. นายสุภาพ ชัยโสภา 29. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 30. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 31. นายมงคล สุมาลี 32. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 33. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 34. นางอรยา อุณาสิงห์ 35. นายทองใบ บุญแน่น 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ธ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผอ.รมน.จว.นภ/อัยการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
03 ธ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน,ผู้อำนายการสถานศึกษาทุกแห่ง,และคณะกรรมการพิจารณาอัตษณ์ผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
03 ธ.ค. 2561   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 ธ.ค. 2561   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ธ.ค. 2561   ตัวอย่างพานพุ่มถวายราชสักการะ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ธ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ธ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ธ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 ธ.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด COO, เกษตรอำเภอทุกอำเภอ, ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
03 ธ.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด COO, เกษตรอำเภอทุกอำเภอ, ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
03 ธ.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด COO, เกษตรอำเภอทุกอำเภอ, ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2561   ประกาศจังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก"  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 พ.ย. 2561   - ราชการส่วนภูมิภาค ๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ๙. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๑๑. นายอำเภอนากลาง ๑๒. นายอำเภอนาวัง ๑๓. นายอำเภอโนนสัง ๑๔. นายอำเภอศรีบุญเรือง ๑๕. นายอำเภอสุวรรณคูหา ๑๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๗. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘. ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๙. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๐. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๑. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๒. ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๓. ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๔. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๕. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู - ๒ - ๓๖. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๗. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๘. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๐. ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู ๔๑. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๒. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๓. ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๔. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู - ราชการส่วนกลาง ๔๕. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู (สวท.) ๔๖. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ๔๗. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ๔๘. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ๔๙. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ๕๐. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ๕๑. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ๕๒. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๕๓. ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู ๕๔. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ๕๕. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ๕๖. ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู ๕๗. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๕๘. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๕๙. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ๖๐. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๖๑. ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๖๒. ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๖๓. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ๖๔. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ๖๕. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ๖๖. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ๖๗. ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๖๘. ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ๖๙. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๗๐. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู - ๓ – ๗๑. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ๗๒. ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ๗๓. ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต ๗๔. ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ๗๕. ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯจังหวัดหนองบัวลำภู ๗๖. ผอ.โรงเรียนหนองบัววิทยายน ๗๗. ผอ.โรงเรียนพิชญบัณฑิต ๗๘. ผอ.โรงเรียนจริยานุสรณ์ ๗๙. ผอ.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ๘๐. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๘๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๘๒. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๘๓. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ๘๔. ปะธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู ๘๕. ประธานชมรมกู้ภัยนเรศวรหนองบัวลำภู ๘๖. ประธานสมาคมหนองบัวลำภูการกุศล ๘๗. บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู ๘๘. บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ๘๙. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ๙๐. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู (ธกส.) ๙๑. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองบัวลำภู ๙๒. ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาหนองบัวลำภู ๙๓. ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัวลำภู ๙๔. ผู้จัดการธนาคารทหารไทย สาขาหนองบัวลำภู ๙๕. ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหนองบัวลำภู ๙๖. ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองบัวลำภู ๙๗. ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองบัวลำภู ๙๘. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู ๙๙. ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐๐. รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
30 พ.ย. 2561   1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. กกล.รส.จังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงาน ปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 8. องค์การโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 พ.ย. 2561   เรียน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประภมศึกษา เขต 1 ผอ.รร.กุดดู่พิทยาคม ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 พ.ย. 2561   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) , รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ , ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายอำเภอทุกอำเภอ, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู,  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2561   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วน  สนง.คลังจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายก อบจ.นภ. 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 พ.ย. 2561   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 พ.ย. 2561   วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
29 พ.ย. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 14. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 16. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 23. -28. นายอำเภอทุกอำเภอ 29. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 33. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 พ.ย. 2561   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 พ.ย. 2561   คณะกรรมการและคณะทำงานจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก" ประจำปี 2561 จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ