16 ส.ค. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,พัฒนาการจังหวัด,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู,และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ส.ค. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายอำเภอนากลาง  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
15 ส.ค. 2561   นายอำเภอนากลาง  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
15 ส.ค. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ. , รอง ผอ.รมน.จว.น.ภ.(ท) , หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ , นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
15 ส.ค. 2561   1.ผอ.ชลประทานหนองบัวลำภู 2.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 6.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
14 ส.ค. 2561   1)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2)ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 4)พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5)ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 6)ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7)พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8)ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ส.ค. 2561   เชิญประชุม workshop กำหนดรายละเอียดการดำเนินงาน"หนองบัวลำภู Model : กลับลุ่มภู สร้างความน่าอยู่ น่าเที่ยว" คณะทำงานจัดทำร่างModel/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกาาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายจักรพงษ์ ยอดตา (นักวิชาการเกษตร สุวรรณคูหา)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ส.ค. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป่าไม้หนองบัวลำภู 13. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 16. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 17. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 18. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ส.ค. 2561   1 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ด้านการบริหาร เศรษฐกิจ สังคม) 2 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4 ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6 วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7 ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9 ป่าไม้หนองบัวลำภู 10 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ส.ค. 2561   เรื่องการปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (line@) @มหาดไทย ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู /นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ส.ค. 2561   1. เรียน ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
10 ส.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ส.ค. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
10 ส.ค. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
10 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
10 ส.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ,รมน.จว.นภ. ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
10 ส.ค. 2561   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สพ.ป.เขต1/ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู/สพ.ม.เขต 19/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัญทิต/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ส.ค. 2561   1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายอำเภอเมือง 5. นายอำเภอศรีบุญเรือง 6. นายอำเภอสุวรรณคูหา 7. นายอำเภอนาวัง 8. นายอำเภอโนนสัง 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ส.ค. 2561   1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 3. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ส.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ผู้บริหารสถานศึกษา หน่วยงานอิสระ ภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
09 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
09 ส.ค. 2561   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ส.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
08 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
08 ส.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู /นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายก อบต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
08 ส.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู/ นายอำเภอสุวรรณคูหา  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
08 ส.ค. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ส.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ส.ค. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ส.ค. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
08 ส.ค. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
08 ส.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู /นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายก อบต.นาด่าน อ.สุวรรณคูหา  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
08 ส.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู/ นายอำเภอสุวรรณคูหา  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
07 ส.ค. 2561   1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ส.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (CoO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรเครือข่ายทุกแห่ง  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
07 ส.ค. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ส.ค. 2561   ถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
06 ส.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ส.ค. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
06 ส.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ /สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 / สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 /สพม.เขต 19  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ส.ค. 2561   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ส.ค. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ส.ค. 2561   ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ส.ค. 2561   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ส.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ส.ค. 2561   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ส.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ส.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2561   ส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2561   เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอศรีบุญเรือง, นายอำเภอ โนนสัง, นายอำเภอนากลาง, นายอำเภอนาวัง และนายอำเภอ สุวรรณคูหา  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2561   ถึง สนง.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู, สนง.รรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ, สนง.ประชาสัมพันธ์ฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ, ศูนย์การกีฬาฯ, อบต.โนนทัน และอบต.หนองหว้า  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2561   เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัด  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ,ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด, ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธนาคารทุกแห่งในจังหวัด, สมาชิกสภาพัฒนา การเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ,ประธานมูลนิธิ นายกสมาคม ชมรม สโมสรต่างๆ ในจังหวัด  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
02 ส.ค. 2561   ส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจ/นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2561   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 27. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 28. นายสุภาพ ชัยโสภา 29. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 30. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 31. นายมงคล สุมาลี 32. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 33. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 34. นางอรยา อุณาสิงห์ 35. นายทองใบ บุญแน่น 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัด,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
01 ส.ค. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
01 ส.ค. 2561   1. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. 2. ผบ.กกล.รส.จว.นภ. 3. ปลัดจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 22. นายอำเภอนากลาง 23. นายอำเภอศรีบุญเรือง 24. นายอำเภอนาวัง 25. นายอำเภอสุวรรณคูหา 26. นายอำเภอโนนสัง 27. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 28. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ส.ค. 2561   คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามคำสั่งแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
01 ส.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 9. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ 13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 15. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ส.ค. 2561   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.หัวหน้าสำนักงาน ป.ภ.จังหวัดหนองบัวลำภู 6.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ส.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ส.ค. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ