26 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
26 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 มิ.ย. 2562   เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 มิ.ย. 2562   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   หัวหน้าสำนักงาน, ท้องถิ่นจังหวัด, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 15. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายอำเภอทุกอำเภอ 17. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการบริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ส่วนบริการลูกค้า จังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 21. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 22. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพิชญบัณฑิต 24. ผู้จัดการ โรงแรมณัฐพงษ์แกรนด์  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 มิ.ย. 2562   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
25 มิ.ย. 2562   ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2562   ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ, รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการขนส่งจังหวัด หนองบัวลำภู ,ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู, กรมางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
24 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2562   1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. อำเภอโนนสัง 3. อำเภอนาวัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2562   1)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2)เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3)ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4)อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5)ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6)จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู 7)นายอำเภอศรีบุญเรือง 8)นายอำนวย กลมกลิ้ง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9)นายสัญญา ยานสิทธิ์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10)นายประดิษฐ์ นัดทะยาย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 11)นายชัยวัฒน์ หัศกรรจ์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12)นางสาววรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14)ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยังยืนหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
24 มิ.ย. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.ทสจ.นภ./โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 มิ.ย. 2562   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ/ผอ.สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี/  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 มิ.ย. 2562   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 10. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 13. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.หนองบัวลำภู 15. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 มิ.ย. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./ผอ.กศน.นภ./ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สวท.นภ./ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายอำเภอนาวัง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 มิ.ย. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./ผอ.กศน.นภ/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สวท.นภ./ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายอำเภอนาวัง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าหน่วยงาน/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1,2/ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19(หนองบัวลำภู) และประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
21 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายละเอียดตามหนังสือแนบท้าย)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 มิ.ย. 2562   1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 4. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 5. ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 8. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 9.นายอำเภอศรีบุญเรือง 10.นายอำเภอนากลาง 11. นายอำเภอโนนสัง 12.นายอำเภอนาวัง 13.นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 มิ.ย. 2562   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สถานพินิจฯ      รับ
21 มิ.ย. 2562   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สถานพินิจฯ      รับ
21 มิ.ย. 2562   ผบ.กกล.รส.จว.นภ ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 มิ.ย. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม (หมายเหตุเพิ่มเติม) เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 มิ.ย. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์      รับ
21 มิ.ย. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู / หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 มิ.ย. 2562   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 28. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 29. นายสุภาพ ชัยโสภา 30. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 31. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 32. นายมงคล สุมาลี 33. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 34. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 35. นางอรยา อุณาสิงห์ 36. นายทองใบ บุญแน่น 37. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 38. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 มิ.ย. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) 13. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 14. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
20 มิ.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
20 มิ.ย. 2562   1. ปลัด จ.หนองบัวลำภู 2. หัวหน้า สนจ.หนองบัวลำภู 3. หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.หนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมือง จ.หนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่น จ.หนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดิน จ.หนองบัวลำภู 7. พัฒนาการ จ.หนองบัวลำภู 8. สหกรณ์ จ.หนองบัวลำภู 9. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.หนองบัวลำภู 10. อุตสาหกรรม จ.หนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์ จ.หนองบัวลำภู 12. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.หนองบัวลำภู 13. แรงงาน จ.หนองบัวลำภู 14. สถิติ จ.หนองบัวลำภู 15. จัดหางาน จ.หนองบัวลำภู 16. วัฒนธรรม จ.หนองบัวลำภู 17. ประกันสังคม จ.หนองบัวลำภู 18. ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.หนองบัวลำภู 19. คลัง จ.หนองบัวลำภู 20. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู 21. ประชาสัมพันธ์ จ.หนองบัวลำภู 22. พาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู 23. เกษตร จ.หนองบัวลำภู 24. นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู 25. ผบ.เรือนจำ จ.หนองบัวลำภู 26. ปศุสัตว์ จ.หนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดิน จ.หนองบัวลำภู 28. ประมง จ.หนองบัวลำภู 29. ขนส่ง จ.หนองบัวลำภู 30. ผอ.สนง.คุมประพฤติ จ.หนองบัวลำภู 31. ผอ.สนง.บังคับคดี จ.หนองบัวลำภู 32. พลังงาน จ.หนองบัวลำภู 33. ท่องเที่ยวและกีฬา จ.หนองบัวลำภู 34. อบจ.หนองบัวลำภู 35. ทม.หนองบัวลำภู 36. ศึกษาธิการ จ.นภ. 37. ผอ.สพม.เขต 19 38. ผอ.สพป.เขต 1 39. ผอ. สพป. เขต 2 40. ผอ. การศูนย์ป่าไม้ จ.นภ. 41. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นภ. 42. ผจก.การประปาส่วนภูมิภาคสาขา นภ. 43. ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 มิ.ย. 2562   นายอำเภอนาวัง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 มิ.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มิ.ย. 2562   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2562    เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู /นายอำเภอนากลาง/นายก อบต.ดงสวรรค์  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2562    เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู/ นายอำเภอนากลาง/ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2562   เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอศรีบุญเรือง/นายอำเภอโนนสัง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายอำเภอนาวัง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มิ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มิ.ย. 2562   เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอนากลาง นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอสุวรรณคูหา นายอำเภอโนนสัง นาอำเภอนาวัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู เสมียนตราจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้สื่อข่าว นสพ.เดลินิวส์ โทรทัศน์ช่อง NEWTV นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดหหนองบัวลำภู ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ นสพ.ข่าวสด และโทรพทัศน์ ช่อง 3 ผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน โทรทัศน์ ช่อง ๕ และ ไทยพีบีเอส ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้สื่อข่าว ช่อง ๙ , นสพ.สยามรัฐ บก.นสพ.หนองบัวลำภูนิวส์ บก.วารสารหอการค้าฯ ผู้สื่อข่าว โทรทัศน์ ช่อง ๗ โทรทัศน์ ช่อง ASTV ผู้สื่อข่าว นสพ.ไทยรัฐ ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้สื่อข่าว วิทยุ อสมท หนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
18 มิ.ย. 2562   1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 2) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4) ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6) ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 7) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2562   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2562   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 6/2562 เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 มิ.ย. 2562   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 7.นายอำเภอนาวัง 8.นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 มิ.ย. 2562   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
17 มิ.ย. 2562   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน 10. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 13. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท.หนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 มิ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 มิ.ย. 2562   คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
17 มิ.ย. 2562   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ