21 ต.ค. 2562   ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ต.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2562 เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ต.ค. 2562   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายอำเภอทุกอำเภอ 10.ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ต.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2562   เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียน 1.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 12.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 14.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2562   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้ายฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2562   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู,และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผอ.รมน.จังหวัด.นภ.(ท)/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
18 ต.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผอ.รมน.จังหวัด.นภ.(ท)/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
18 ต.ค. 2562   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
17 ต.ค. 2562   สำนักงานจังหวัดฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ  สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู      รับ
17 ต.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,ประธษนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู และภาคเอกชน ทุกส่วน  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู และภาคเอกชน ทุกส่วน  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2562   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย, อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 ต.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2562   1.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผอ.ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7.หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 8.ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 9.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.นายอำเภอนาวัง 14.นายอำเภอสุวรรณคูหา 15.นายอำเภอศรีบุญเรือง 16.นายอำเภอเมือง 17.นายอำเภอนากลาง 18.นายอำเภอโนนสัง 19.ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 20.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู 21.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 22.ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 23.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 25.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 26.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 27.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2562   เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2562 เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ต.ค. 2562   โยธาธิการและผังเมืองจังหัดหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ต.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน 12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานจังหวัดทุกกลุ่มงาน 16.หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดทุกกลุ่มงาน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ต.ค. 2562   นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2562   กำหนดการ วันที่ 13 ต.ค. 62 แก้ไขล่าสุดวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น.  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
11 ต.ค. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
10 ต.ค. 2562   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
10 ต.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
10 ต.ค. 2562   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
10 ต.ค. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/นานแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ปประชาสัมพันธืจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณืจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ต.ค. 2562   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ต.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
09 ต.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ต.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
09 ต.ค. 2562   คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
08 ต.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ต.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ (แก้ไขกำหนดการ) เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ต.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
08 ต.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกฯ (แก้ไขกำหนดการ) นายเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปะธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ชมรมสโมสรต่างๆในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ต.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
07 ต.ค. 2562   1.อุาสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
07 ต.ค. 2562   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
07 ต.ค. 2562   แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ต.ค. 2562   1.หวหน้าสำนักงานจังหวัด นภ. 2. ผอ.แขวงทางหลวง นภ. 3. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ 4. โยธาธิการและผังเมือง จ.นภ. 5. ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ต.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนตุลาคม 2562 เรียน หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ต.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (ตามรายชื่อที่แนบท้ายหนังสือนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
04 ต.ค. 2562   ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู/สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ต.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ต.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 ต.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
02 ต.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 22. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 25. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 26. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 27. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 29. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 31. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 32. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 33. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 34. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 35. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 36. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 38. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 39. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 40. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 41. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 42. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 43. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 44. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 45. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 46. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 47. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม อ.นาวัง 48. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 49. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 50. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 51. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 52. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 53. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 54. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 55. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 56. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 57. ประธานกลุ่ม Yong Smart Farmer 58. ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู 59. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 60. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหนองบัวลำภู 61. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู 62. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู 63. ประธาน Trader จังหวัดหนองบัวลำภู 64. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 65. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.นภ. 66. ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ. 67. ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นภ. 68. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สนจ.นภ. 69. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 70. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ต.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ต.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ต.ค. 2562   แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 ต.ค. 2562   แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 ต.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเรียน เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.ศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลหัวนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ต.ค. 2562   1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 3. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 4. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู 5. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือง 6. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง 7. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง 8. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวัง 9. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา 10. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 17. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. สำนักงานเทศบาลตำบลยางหล่อ 20. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม  สนง.พลังงานจังหวัด      รับ
30 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
30 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)      รับ
30 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)      รับ
27 ก.ย. 2562   หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายก อบจ.นภ. และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 ก.ย. 2562   นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 ก.ย. 2562   1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 3.นายอำเภอนากลาง 4.นายอำเภอศรีบุญเรือง 5.นายอำเภอโนนสัง 6.นายอำเภอนาวัง 7.นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 ก.ย. 2562   1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 4.นายอำเภอศรีบุญเรือง 5.นายอำเภอนากลาง 6.นายอำเภอโนนสัง 7.นายอำเภอนาวัง 8.นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 ก.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 ก.ย. 2562   เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
26 ก.ย. 2562   1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 10. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 ก.ย. 2562   1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 10. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 ก.ย. 2562   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 27 กันยายน 2562  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 ก.ย. 2562   เรียน 1.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8. นายอำเภอศรีบุญเรือง 9. นายอำเภอนากลาง 10. นายอำเภอโนนสัง 11. นายอำเภอสุวรรณคูหา 12. นายอำเภอนาวัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ