26 ม.ค. 2564   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 ม.ค. 2564   เรื่อง ขอเชิญประชุมกำหนดแผนงานส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” เรียน 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 11. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนะกงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 ม.ค. 2564   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 11. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 14. เรียน นายกเทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
26 ม.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูรอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 ม.ค. 2564   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู , พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมื่องหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู , และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
26 ม.ค. 2564   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู , พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมื่องหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู , และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
26 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
26 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
25 ม.ค. 2564   1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอศรีบุญเรือง 3. นายอำเภอนากลาง 4. นายอำเภอโนนสัง 5. นายอำเภอสุวรรณคูหา 6. นายอำเภอนาวัง 7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 14. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 ม.ค. 2564   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อผลผลิตหอมแดงจากจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนราชการทุกส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 ม.ค. 2564   สำนักงานจังหวัด (ฝ่ายอำนวยการ)  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
22 ม.ค. 2564   ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
22 ม.ค. 2564   ตามบัญชีแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ
22 ม.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
22 ม.ค. 2564   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
22 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 ม.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 ม.ค. 2564   เรียน ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1และ2/ผอ.โรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งใน จ.หนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
22 ม.ค. 2564   1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน 2. ผู้จัดการมูลนิธิในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทุกแห่ง 3. นายกสมาคมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทุกแห่ง 4. ผู้จัดการสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทุกแห่ง 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกแห่ง 8. ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทุกแห่ง 9. ประธานสภาองค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ทุกแห่ง  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
22 ม.ค. 2564   1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ผู้จัดการธนาคารออมสินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน 9. เรียน นายกิตติพงศ์ ระวิพันธ์ ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองบัวลำภู 10เรียน นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11.เรียน นายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
21 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ม.ค. 2564   ถึง 1. สำนักงานธนารักษ์พื้นหนองบัวลำภู 2. สำนักงานสรรพากรพื้นหนองบัวลำภู 3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 ม.ค. 2564   ส่งแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองบัวลำภู 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 20. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 21. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 22. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 29. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 30. นายอำเภอทุกอำเภอ 31. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 ม.ค. 2564   เชิญประชุมการจัดทำ Road Map ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และขยายพันธุ์กระเจียวอุษาลุ่มภู 1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 ม.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 ม.ค. 2564   ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 ม.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง 15. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ม.ค. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ม.ค. 2564   เรื่อง แก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เรียน 1. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอนากลาง 8. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ม.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ม.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 34. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 35. นายอำเภอศรีบุญเรือง 36. นายอำเภอนากลาง 37. นายอำเภอโนนสัง 38. นายอำเภอนาวัง 39. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 ม.ค. 2564   เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ม.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ม.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 ม.ค. 2564   1.สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 10.ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ม.ค. 2564   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
18 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ (แก้ไขเอกสารแนบ)  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
18 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ
18 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)      รับ
18 ม.ค. 2564   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
18 ม.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 ม.ค. 2564   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2564   เรื่อง ประชาสัมพันธ์ สรรหาและพิจารณาเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564................. เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ม.ค. 2564   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ม.ค. 2564   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
14 ม.ค. 2564   1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ม.ค. 2564   1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ (ยกเว้นศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู) 3.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ม.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 10. นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2564   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภุ (ท) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2564   1.นายอำเภอนากลาง 2.นายอำเภอโนนสัง 3. นายอำเภอศรีบุญเรือง 4.นายอำเภอสุวรรณคูหา 5.นายอำเภอนาวัง  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2564   เรื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
14 ม.ค. 2564   1. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ม.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ คลังจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู นายอำเภอนากลาง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ม.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ม.ค. 2564   เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมกราคม 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู / และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
13 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ม.ค. 2564   1. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 12. สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 13. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวลำภู 14. ธนาคารออมสินสาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ม.ค. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 17. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ม.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ม.ค. 2564   พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจัวหวัดหนองบัวลำภู ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู และนายอำเภอศรีบุญเรือง  ปกครองจังหวัด      รับ
12 ม.ค. 2564   พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจัวหวัดหนองบัวลำภู ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู และนายอำเภอศรีบุญเรือง  ปกครองจังหวัด      รับ
12 ม.ค. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ม.ค. 2564   1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 3.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ