16 เม.ย. 2564   ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (ตามรายชื่อแนบท้ายหนังสือนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 เม.ย. 2564   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 เม.ย. 2564   โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 เม.ย. 2564   สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 เม.ย. 2564   ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา 1. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 2. ผอ.ทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ 6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู / ผู้อำนวยการท้องถิ่น  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
16 เม.ย. 2564   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
16 เม.ย. 2564   เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโควิด-19) เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
16 เม.ย. 2564   เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกอบการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือน เมษายน 2564 เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 เม.ย. 2564   ขอเชิญเป็นเกียรติเข้าร่วม รับส่งมอบหน้าที่ จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
16 เม.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
16 เม.ย. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 เม.ย. 2564   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 4/2564 1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอศรีบุญเรือง 3. นายอำเภอนากลาง 4. นายอำเภอโนนสัง 5. นายอำเภอนาวัง 6. นายอำเภอสุวรรณคูหา 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 เม.ย. 2564   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 4/2564 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน (2 ท่าน) 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 27. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ (อำเภอโนนสัง) 28. นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า (อำเภอนาวัง) 29. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 30. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 31. นายสุดใจ พนมเขต กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 32. นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอศรีบุญเรือง 33. นายณรงค์ เกษทองมา อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอำเภอนากลาง 34. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. นายถวิล ศรีภูธร ประธานชมรมพลังโนนสัง 36. นางวราภรณ์ กองผาพา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอสุวรรณคูหา 37. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ ผู้แทนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู 38. นางสุนทรี นิรงค์บุตร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลวังปลาป้อม 39. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 40. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 เม.ย. 2564   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
10 เม.ย. 2564   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
09 เม.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 เม.ย. 2564   ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
09 เม.ย. 2564   สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 เม.ย. 2564   ธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
08 เม.ย. 2564   อัยการจังหวัด อัยการคดีเยาวชนฯ อัยการคุ้มครองสิทธิ์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
08 เม.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
08 เม.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
08 เม.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
07 เม.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕64 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท.) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 เม.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
07 เม.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 เม.ย. 2564   เรื่อง การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนหนองบัวลำภู สู่ เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ระดับอำเภอ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 เม.ย. 2564   เรื่อง การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนหนองบัวลำภู สู่ เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เรียน คณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนหนองบัวลำภู สู่ เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 เม.ย. 2564   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ทั้ง 2 ท่าน) 2.อัยการจังหวัด 3.รองผอ.กรมน.จังหวัด 4.ปลัดจังหวัด 5.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 6.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 7.นายกองค์การบริหารส่วนราชการจังหวัด 8.สำนักงานจังหวัด 9.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10.ขนส่งจังหวัด 11.ท้องถิ่นจังหวัด 12.ประกันสังคมจังหวัด 13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 14.ผอ.สวท.หนองบัวลำภู 15.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 17.ศึกษาธิการจังหวัด 18.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 19.ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 20.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 21.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด 22.วัฒนธรรมจังหวัด 23.ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัด 24.ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัด 25.แรงงานจังหวัด 26.ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 27.สนง.คปภ.จ.หนองบัวลำภู 28.สว.ส.ทล.4กก.4บก.ทล.(เลย) 29.ประธานเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
05 เม.ย. 2564   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
05 เม.ย. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู 9. ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
05 เม.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
05 เม.ย. 2564   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
05 เม.ย. 2564   1.ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายสายศิลป์ สายืน (ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู) 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เกตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 11.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 12.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 13.นายอำเภอศรีบุญเรือง 14.นายอำเภอโนนสัง 15.นายอำเภอนากลาง 16.นายอำเภอสุวรรณ 17.นายอำเภอนาวัง 18.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 20.นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 21.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายวิสูตร คำอินทร์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน) 23.นางเบญจมาศ พิมพา (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน) 24.นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน) 25.นางสาวสวลี ศรีกุลวงษ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน) 26.นายสุเทพ วุฒษา (ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน) 27.นางสาววัลย์ลดา รัตนศิริวรากร (ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ) 28.นายบัวลัย โนนสกุล (ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม) 29.นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี (กรรมการผู้จัดการบริษัทเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู) 30.นายเวิน บุญถนัด (ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู) 31.นายมาณพ เชื้อบัณทิต (ประธานศูนย์ประสานงานภาคีการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู) 32.นายสุภชรการต์ แก้วสิงห์ (นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู) 33.นายจักรพงษ์ โสนะแสง (นักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงจังหวัดหนองบัวลำภู) 34.นางสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ (ประธานเครือข่าย นตผ.จังหวัดหนองบัวลำภู 35.นายรักพงษ์ ณ อุบล (อดีตสมาชิกวุฒนิสภาจังหวัดหนองบัวลำภู) 36.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนงบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
05 เม.ย. 2564   การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 1. นายอำเภอทุกอำเภอ / ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอำเภอ  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
03 เม.ย. 2564   1.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประชาสันพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการท้องถิ่น 6.นายอำเภอทุกอำเภอ /ผู้อำนวยการอำเภอทุกอำเภอ  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
02 เม.ย. 2564   เรื่อง แจ้งเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปี พ.ศ. 2564 เรียน 1. หัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 4. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Cybersecurity for Technologists in Government) เรียน 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 3. หัวหน้ารัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอทุกอำเภอ 7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2564   1. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4. สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 5 5. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 8. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 9. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (1506) 11. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 17. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 18. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 19. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 21. งบจังหวัดหนองบัวลำภู (G104)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2564   การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 (ตามใบแจ้งท้าย)  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
02 เม.ย. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12. ผู้จัดการส่วนสำนักงานบริการลูกค้าหนองบัวลำภู (NT CAT)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 3. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอทุกอำเภอ 7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2564   ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมรองรับแหล่งท่องเที่ยว Sky Walk ภูแอ่น 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 เม.ย. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายอำเภอทุกอำเภอ 22. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาครเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 25. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก 26. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 29. รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 30. นายสุเมธ แก้วปัญญา ปราชญ์ชาวบ้านบ้านศูนย์น้ำเพียงดิน 31. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ 32. นายจักรพงษ์ โสนแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 33. นายสุดใจ พนมเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 เม.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
31 มี.ค. 2564   หัวน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
31 มี.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ 16. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 19. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 23. นายอำเภอทุกอำเภอ 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
31 มี.ค. 2564   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท), ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
31 มี.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 31. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 33. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
31 มี.ค. 2564   2. เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี 20. เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น 21. เรียน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 23. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
31 มี.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12. ผู้จัดการส่วนสำนักงานบริการลูกค้าหนองบัวลำภู (NT CAT)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
31 มี.ค. 2564   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
30 มี.ค. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 มี.ค. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 21. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 25. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 27. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 28. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 29. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 32. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 34. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 มี.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ธนารักษ์พื้นที่      รับ
30 มี.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 8. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที่ มท 2011.4/ว 1481 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวน 1 ฉบัย 2.ประเด็นการดำเนินการรายงานผลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน1ชุด 3.แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน QR code จำนวน 1 ชุด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 มี.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 มี.ค. 2564   เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
30 มี.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4. ผู้ผำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5 7. นายอำเภอนากลาง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 มี.ค. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 3. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอทุกอำเภอ 7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 มี.ค. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 3. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอทุกอำเภอ 7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 มี.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 มี.ค. 2564   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการ สพป.นภ.เขต ๑ ผู้อำนวยการ สพป.นภ.เขต ๒ ผู้อำนวยการ สพม.เลย-หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
29 มี.ค. 2564   1.นายแพทย์สาธารณสุขหนองบัวลำภู 2.ผอสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1,2 3. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 4. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 5.ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 6.ผบ.เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 7.หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11.ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประธานหอการค้าหนองบัวลำภู 13.ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 14.ผอ.วิทยาลัยการอาชีพอ.ศรีบุญเรือง 15.ประธานสถาอุตสาหกรรมหนองบัวลำภู 16.หัวหน้าสถานีไฟป่าโนนสัง 17.ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 18.ผอ.โรงเรียนหนองบัววิทยายน 19.ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรหนองบัวลำภู 20. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 21.ผอ.วิทยาลัยพิชญบัญฑิต 22.นายกเทศมนตรีหนองบัวลำภู 23.บริษัทกลางฯ 24. บริษัททีโอทีหนองบัวลำภู 25.สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
29 มี.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ 16. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 19. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 23. นายอำเภอทุกอำเภอ 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 มี.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2564   เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง, นายกเทศมนตรีตำบลหนองแก,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา,ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
26 มี.ค. 2564   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้่พนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู,และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ