30 พ.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 22. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายอำเภอทุกอำเภอ 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 พ.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 พ.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 พ.ค. 2563   เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 พ.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหาร อปท. (ตามรายชื่อที่แนบ)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 พ.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 พ.ค. 2563   เรื่อง เชิญประชุมกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเทียวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาเกษตรกรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 พ.ค. 2563   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 พ.ค. 2563   1. รองผู้ว่าราชการังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 13. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 14. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 15. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 16. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าสาขาหนองคาย 17. ผู้แทนสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 18. ผู้แทนประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 19. นายอุดม อินจันทร์ตะ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายสุเทพ วุฒิธา ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 22. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 พ.ค. 2563   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอทุกอำเภอ 16. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 พ.ค. 2563   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง 2 ท่าน 3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 28. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 29. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 30. นายมงคล สุมาลี 31. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 32. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 33. นางอรยา อุณาสิงห์ 34. นายทองใบ บุญแน่น 35. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 36. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 พ.ค. 2563    1. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 5. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 6. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 15. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. สำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 พ.ค. 2563   1.สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.แขวงทางหลงชนบทหนองบัวลำภู 5.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 พ.ค. 2563   ๑. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๓. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๔, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
27 พ.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู , นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.การท่องเที่ยวฯ      รับ
27 พ.ค. 2563   เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 5/2563  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 พ.ค. 2563   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
27 พ.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
27 พ.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก องค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
27 พ.ค. 2563   1.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2.นายอำเภอศรีบุญเรือง 3.นายอำเภอโนนสัง 4.นายอำเภอนากลาง 5.นายอำเภอนาวัง 6.นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
27 พ.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 พ.ค. 2563   เรื่อง บันทึกรายงานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรภาคเอกชน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 พ.ค. 2563   การประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 1 รองผู้ว่าราชกาจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 3 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6 คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7 เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนหองบัวลำภู 9 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10 ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11 สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 13 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 15 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 16 พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 17 ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 18 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21 ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 22 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23 พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 24 วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 25 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 26 ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27 พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 28 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 29 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 30 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 31 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 32 ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนองบัวลำภู 33 นายอำเภอทุกอำเภอ 34 นายกองค์การบริหารส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 35 นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 36 ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 37 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 38 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 39 นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 40 นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ ประธาน อสม. จังหวัดหนองบัวลำภู 41 นายมงคล สุมาลี นายกชมรมผู้สูงอายุจังหวัดหนองบัวลำภู 42 นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 43 นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 44 นางอรยา อุณาสิงห์ ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู 45 นายทองใบ บุญแน่น ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 พ.ค. 2563   " เรื่อง จังหวัดหนองบัวลำภูจึงของดการประชุมติดตามการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) " เรียน ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) ๒. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) ๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ๑๒. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ๑๓. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ๑๔. จ่าจังหวัด ๑๕. ป้องกันจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 พ.ค. 2563   คณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
25 พ.ค. 2563   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายอำเภอทุกอำเภอ 20. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 22. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 พ.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
25 พ.ค. 2563   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
25 พ.ค. 2563   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (สนจ.นภ.)  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
25 พ.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
25 พ.ค. 2563   1. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 16. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 17. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 18. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 23. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 24. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 25. นายอำเภอนากลาง 26. นายอำเภอศรีบุญเรือง 27. นายอำเภอโนนสัง 28. นายอำเภอสุวรรณคูหา 29. นายอำเภอนาวัง 30. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 พ.ค. 2563   คณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
22 พ.ค. 2563   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
22 พ.ค. 2563   รายชื่อแนบท้าย  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
22 พ.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนยองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
21 พ.ค. 2563   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
20 พ.ค. 2563   เรียนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทุกตำบล/เทศบาลนายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
20 พ.ค. 2563   "เรื่อง เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดกลุ่ม /จังหวัดฯ ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ.2563 " เรียน 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 พ.ค. 2563   เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
19 พ.ค. 2563   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายอำเภอทุกอำเภอ 13. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 พ.ค. 2563   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ ,สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายพิธีการ),สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.),สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู,ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ธนาคารกรุงไทย(สาขาศูนย์ราชการ)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 พ.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
19 พ.ค. 2563   "เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู" เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์/อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 พ.ค. 2563   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
18 พ.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 พ.ค. 2563   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามรายละเอียดแนบท้าย)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 พ.ค. 2563   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 พ.ค. 2563    ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง 2 ท่าน 3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 28. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 29. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 30. นายมงคล สุมาลี 31. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 32. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 33. นางอรยา อุณาสิงห์ 34. นายทองใบ บุญแน่น  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 พ.ค. 2563   "มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จังหวัดหนองบัวลำภู" หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู /นายอำเภอทุกอำเภอ /ประธานหอการค้าหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผจก.ธนาคารออมสิน/ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด/ผจก.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 พ.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ, อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 พ.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 พ.ค. 2563   1.สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 8.สำนักงานโยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
18 พ.ค. 2563   นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
15 พ.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 พ.ค. 2563   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 พ.ค. 2563   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 พ.ค. 2563   หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
15 พ.ค. 2563   1.นายอำเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอศรีบุญเรือง 3.นายอำเภอนากลาง 4.นายอำเภอสุวรรณคูหา 5.นายอำเภอนาวัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2563   "เรื่อง การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือพายุฤดูร้อน" เรียน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ทหาร) 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 13. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ค. 2563   เรื่อง ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 พ.ค. 2563   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2563   สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
12 พ.ค. 2563   แจ้งท้ายหนังสือ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
12 พ.ค. 2563   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 พ.ค. 2563   เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 พ.ค. 2563   หัวส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 พ.ค. 2563   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
08 พ.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ