18 ธ.ค. 2560   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 ธ.ค. 2560   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 ธ.ค. 2560   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอโนนสัง/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 ธ.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
18 ธ.ค. 2560   คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.) 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 27. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 28. นายสุภาพ ชัยโสภา 29. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 30. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 31. นายมงคล สุมาลี 32. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 33. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 34. นางอรยา อุณาสิงห์ 35. นายทองใบ บุญแน่น 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ธ.ค. 2560   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด หนองบัวลำภู, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากลาง, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาวัง, สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท, สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้จัดการโรงงาน น้ำตาลเอราวัณจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
15 ธ.ค. 2560   เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด หนองบัวลำภู, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนากลาง, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนาวัง, สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท, สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการแขวงการทางจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้จัดการโรงงาน น้ำตาลเอราวัณจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
15 ธ.ค. 2560   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ธ.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ธ.ค. 2560   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ธ.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ธ.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วราชการ  สรรพสามิตพื้นที่      รับ
14 ธ.ค. 2560   (1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ที่กำกับดูแลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) (2) หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดหนองบัวลำภู (3) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู (4) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู (5) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู (6) ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู (7) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู (8) ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู (9) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู (10) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู (11) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู (12) ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู (13) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (14) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู (15) ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ธ.ค. 2560   (1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ที่กำกับดูแลยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) (2) หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดหนองบัวลำภู (3) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู (4) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู (5) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู (6) ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู (7) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู (8) ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู (9) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู (10) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู (11) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู (12) ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู (13) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (14) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู (15) ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด (16) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (17) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (18) แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู (19) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู (20) สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู (21) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (22) นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู (23) ประธานเครือข่าย OTOPจังหวัดหนองบัวลำภู (24) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู (25) ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู (26) ผู้อำนวยการแขวงทางแหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู (27) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ธ.ค. 2560   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 22. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 23. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 25. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 29. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ธ.ค. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
14 ธ.ค. 2560   ตามบัญชีแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2560   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 ธ.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ธ.ค. 2560   เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (อาสาสมัครสามัญ พอ.สว.)  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
12 ธ.ค. 2560   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
12 ธ.ค. 2560   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สพม.19      รับ
08 ธ.ค. 2560   เรียน 1. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 5. นายอำเภอนากลาง 6. นายอำเภอนาวัง 7. นายอำเภอสุวรรณคูหา 8. นายอำเภอศรีบุญเรือง 9. นายอำเภอโนนสัง 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
08 ธ.ค. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ(SC) (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 ธ.ค. 2560   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู / หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู / แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู / เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู / ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู / ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู / หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู / ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู / ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู / นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ธ.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 ธ.ค. 2560   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารา่วนตำบล และหัวหน้าหน่วยงานอิสระในจังหวัด  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ธ.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
07 ธ.ค. 2560   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
07 ธ.ค. 2560   1.ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 2.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 ธ.ค. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 ธ.ค. 2560   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 ธ.ค. 2560   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ธ.ค. 2560   คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.นภ.)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ธ.ค. 2560   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ธ.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง.ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ธ.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ธ.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ธ.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู สื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
04 ธ.ค. 2560   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
01 ธ.ค. 2560   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2560   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2560   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2560   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
01 ธ.ค. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2560   เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผอ. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2560    หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ธ.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ธ.ค. 2560   ผูบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผกก.สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ผอ.สวท.หนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ธ.ค. 2560   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ธ.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ธ.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ / นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ธ.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 พ.ย. 2560   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความ สงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ, ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา - สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรี หนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ การพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู, นักวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนายช่างไฟฟ้ากลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
30 พ.ย. 2560   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความ สงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ, ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา - สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรี หนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ การพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู, นักวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนายช่างไฟฟ้ากลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
30 พ.ย. 2560   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความ สงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ, ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา - สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรี หนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ การพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, สารวัตรฝ่ายอำนวยการตำรวจจังหวัดหนองบัวลำภู, นักวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู และนายช่างไฟฟ้ากลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
30 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรอิสระ (ตามเอกสารแนบ)  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
30 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรอิสระ (ตามเอกสารแนบ)  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
30 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชนและผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 พ.ย. 2560   พัฒาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2560   คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (SC)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2560   ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
28 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
28 พ.ย. 2560   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 พ.ย. 2560   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
27 พ.ย. 2560   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
27 พ.ย. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายก อบจ. 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ