19 พ.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจัหงวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จ.นภ.(ท) นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจัหงวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารหน่วนงานภาคเอกชน นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
19 พ.ย. 2562   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน(ตามรายละเอียดหนังสือแนบท้ายนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
19 พ.ย. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
19 พ.ย. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เขต 3 จังหวัดอุดรธานี 4. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 5. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 11. เรียน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน นายจักรพงศ์ โสนะแสง  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
19 พ.ย. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการและอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
19 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 พ.ย. 2562   หัวหน้าหน่วยงานราชการ/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโรงเรียน เทศบาล 1 หนองบัวลำภู/ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
18 พ.ย. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 พ.ย. 2562   1) ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4) ผู้อำนวยการสำนำงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 10) ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
15 พ.ย. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
15 พ.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
15 พ.ย. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 พ.ย. 2562   เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กหนองบัวลำภู/ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู/โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร/วิทยาลัยพิชญบัณฑิต/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง/นายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 พ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
14 พ.ย. 2562   1.ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 3.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.อัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 5.อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผอ.รมน.จว.นภ. 7.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 10.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผอ.สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู 19.ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 20.ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 21.ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดหนองบัวลำภู 22.ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 24.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 25.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 26.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 27.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 28.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 29.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 30.ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 31.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 33.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 34.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 35.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 36.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 37.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 38.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 39.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 40.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 41.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 42.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 43.ผอ.สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 44.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 45.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 46.หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 47.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 48.ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 49.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 50.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 51.อุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 52.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 53.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 54.ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 55.บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 56.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 57.ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู 58.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 59.ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 60.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 พ.ย. 2562   นายอำเภอนากลาง นายอำเภอนาวัง นายอำเภอโนนสัง นายอำเอภศรีบุญเรือง และนายอำเภอสุวรรณคูหา (เอกสารแนบ)  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2562   นายอำเภอนากลาง นายอำเภอนาวัง นายอำเภอโนนสัง นายอำเภอศรีบุญเรือง และนายอำเภอสุวรรณคูหา  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2562   ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) ๒. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๑๑. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ๑๙. นายอำเภอทุกอำเภอ ๒๐. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ๒๒. นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ ๒๓. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง ๒๔. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา ๒๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ๒๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ๒๗. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๙. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู ๓๐. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 พ.ย. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 8.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 13.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.วัฒธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
13 พ.ย. 2562   1 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4 วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5 พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6 ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8 สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10 ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 12 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 13 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 14 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 15 ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 16 หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 17 นายอำเภอทุกอำเภอ 18 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 19 นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำ๓ 20 นายกเทศมนตรีตำบลทุกตำบล 21 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล 22 ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู 23 พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 24 ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 25 ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 26 ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู 27 นายกสมาคมอาสาสมัครชาวพุทธหนองบัวลำภู 28 ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 29 ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 30 ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 31 นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู 32 ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู 33 ประธานชมรมนักจัดรายการวิทยุจังหวัดหนองบัวลำภู 34 ผู้จัดการหนองบัวเคเบิ้ลทีวี 35 ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 36 ผบ.ร้อย.อส.น.นภ. ที่ 1 37 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 38 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
12 พ.ย. 2562   1) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 2) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 5) ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 6) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 11) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 12) ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว 13) ผู้ใหญ่บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว 14) นายประมง ทัศดร 15) นายพิศาล เชยคำแหง 16) นายจารุวัฒน์ ศรีซุย 17) นางศรัณยา สุวรรณพรหม 18) นายวิทวัส วทานิโยบล 19) นายณพล เชยคำแหง 20) นางปาลิดา คำพิบูลย์ 21) นายทิชากร นิลกษาปน์ 22) นายวิวิช พวงสวัสดิ์  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 พ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 พ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (ตามรายละเอียดแนบ)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 พ.ย. 2562   ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
12 พ.ย. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอทุกอำเภอ,ผู้บริหารภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
12 พ.ย. 2562   1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 พ.ย. 2562   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 พ.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผอ.รมน.จว.นภ.(ท)/หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
11 พ.ย. 2562   เรียน 1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
08 พ.ย. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 พ.ย. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจัหงวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานจัหงวัดหนองบัวลำภู,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ,ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ สถจ.นภ.,และ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถจ.นภ.  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
08 พ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
07 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
07 พ.ย. 2562   1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 17. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 18. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายวิทวัส วทานิโยบล 23. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม นายทิชากร นิลกษาปน์ 24. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด นายสายสิญจน์ สายืน 25. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 พ.ย. 2562   1 ปลัดจังหวัด 2 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 8 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9 พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 13 เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 15ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17 วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18 ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
06 พ.ย. 2562   1 ปลัดจังหวัด 2 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 8 อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9 พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12 ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 13 เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14 ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 15ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17 วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18 ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19 ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
05 พ.ย. 2562   คณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
04 พ.ย. 2562   เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 พ.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย,นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
01 พ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
31 ต.ค. 2562   ปลัดจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภุ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการประปา สาจาหนองบัวลำภู โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
31 ต.ค. 2562   เรื่อง เชิญประชุมพิจารณาร่างตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียน 1. หัวหน้า สนจ.หนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่น จ.หนองบัวลำภู 3. พัฒนาการ จ.หนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์ จ.หนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรม จ.หนองบัวลำภู 6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.หนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์ จ.หนองบัวลำภู 8. พาณิชย์ จ.หนองบัวลำภู 9. เกษตร จ.หนองบัวลำภู 10. นายแพทย์สาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยงและกีฬา จ.หนองบัวลำภู 12. ศึกษาธิการ จ.หนองบัวลำภู 13. สถิติ จ.หนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 ต.ค. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (อบจ.) 16. เรียน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เรียน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. เรียน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 22. เรียน นายอำเภอโนนสัง 23. เรียน นายอำเภอศรีบุญเรือง 24. เรียน นายอำเภอนากลาง 25. เรียน นายอำเภอนาวัง 26. เรียน นายอำเภอสุวรรณคูหา 27. เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 28. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 29. เรียน ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจ่ายเสียงแห่งประเทศไทยหนองบัวลำภู 30. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 31. เรียน วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 32. เรียน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
30 ต.ค. 2562   1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอศรีบุญเรือง 3. นายอำเภอนากลาง 4. นายอำเภอโนนสัง 5. นายอำเภอนาวัง 6. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 ต.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราการ ทุกส่วนราชการ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
30 ต.ค. 2562   1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สถานีตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 13. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 ต.ค. 2562   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 ต.ค. 2562   ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๘. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ๑๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ ๑๘. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖. นายอำเภอทุกอำเภอ ๒๗. หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๙. ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู ๓๐. นายบัวพันธ์ บุญอาจ ศูนย์ปราญช์กสิกรรมธรรมชาติ ๓๑. นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ๓๒. นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ศูนย์น้ำเพียงดิน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 ต.ค. 2562   ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๘. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๑๕. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ๑๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ ๑๘. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖. นายอำเภอทุกอำเภอ ๒๗. หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๙. ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู ๓๐. นายบัวพันธ์ บุญอาจ ศูนย์ปราญช์กสิกรรมธรรมชาติ ๓๑. นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ ๓๒. นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ศูนย์น้ำเพียงดิน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 ต.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 ต.ค. 2562   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธืจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ผุ้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา นายกเทศมนตรีตำบลกุดดินจี่  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 ต.ค. 2562   1.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 2.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 3.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4.นายอำเภอทุกอำเภอ 5.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 7.ผู้บริหารสถานศึกษา 8.นายกเหล่ากาชาดหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผอ.ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู 14.ผจก.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 15.ผจก.ธพว.(SME) 16.สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองหนองบัวลำภู 17.ประธาน บจก.ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภุ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 ต.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 6. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 10. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค 13. ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 14. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร 15. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านจราจรและขนส่งการพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 20. ผู้แทนสำนักส่งเสริมระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาคสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร 21. ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้แทนแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 23. ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 24. นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 ต.ค. 2562    1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 17. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 18. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายวิทวัส วทานิโยบล 23. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม นายทิชากร นิลกษาปน์ 24. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด นายสายสิญจน์ สายืน 25. นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 ต.ค. 2562   "เรื่อง การบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดดอยเทพสมบูรณ์ (พระพุทธชยันตี)" เรียน 1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ธนารักษ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 13. เจ้าอาวาสวัดดอยเทพสมบูรณ์ 14. ประธานมูลนิธิพระพุทธชยันตี  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 ต.ค. 2562   ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นาอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัด นากเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภุ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 ต.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
28 ต.ค. 2562   ทุกส่วนราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.การท่องเที่ยวฯ      รับ
28 ต.ค. 2562   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู็อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู สรรพากรพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 ต.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีแนบท้าย)  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
24 ต.ค. 2562   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
24 ต.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
24 ต.ค. 2562   (ร่าง) บันทึกการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ ฯ ครั้งที่ 9/2562  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 ต.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน 14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 23. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 25. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปสุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 29.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ