20 มี.ค. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
20 มี.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 มี.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 มี.ค. 2561   เรียน อาสาสมัครสามัญ พอ.สว.  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มี.ค. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 มี.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู /หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอโนนสัง/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มี.ค. 2561   1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 8. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 9. ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 18. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 20. ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี 21. นายอำเภอทุกอำเภอ 22. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 มี.ค. 2561   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สรรพสามิตพื้นที่      รับ
16 มี.ค. 2561   นายอำเภอนาวัง/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 มี.ค. 2561   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายปฏิเวธ ปานอุไร เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สพป.เขต 1/ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู/ผอ.สพม.19/ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัญฑิต/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 มี.ค. 2561   เรียน อาสาสมัครสามัญ พอ.สว.  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
16 มี.ค. 2561   คณะทำงานในการติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินการตามโครงการไทยนิยม ยั้งยืน จังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
16 มี.ค. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
16 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 มี.ค. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2561    หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ/ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 มี.ค. 2561   เทศบาลตำบลนามะเฟือง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลตำบลนาคำไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง เทศบาลตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 มี.ค. 2561   ๑.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) ๒.ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ๓.ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น ๔.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๕.รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร) ๖.ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ ๗.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๘.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู ๙.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒.หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ๑๓.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙.ผู้อำนายการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐.ผู้อำนายการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ๒๑.ผู้อำนายการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ๒๒.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๗.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ๒๙.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๓๐.นายอำเภอนากลาง ๓๑.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๒.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ๓๓.ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู ๓๔.นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ ๓๕.นายกเทศมนตรีตำบลเก่ากลอย ๓๖.นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 37.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 มี.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
14 มี.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผ้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ/ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สนจ.นภ/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 มี.ค. 2561   1.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 11.ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรการเกษตรที่ 3 อุดรธานี 12.ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรที่ 3 ขอนแก่น 13.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 16.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
14 มี.ค. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
13 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
13 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร) /ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบังลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอนากลาง/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานกลุ่มเกาตรอินทรีย์วิถีหนองบัว/ผอ.สนง.ทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 มี.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 ท่าน 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 11. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 23. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 27. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 28. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 32. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 33. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 34. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 35. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 มี.ค. 2561   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลตำบลนามะเฟือง ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สำนักงานที่ดินจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสัสดีจังหวัด เทศบาลตำบลนาคำไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด กองร้อย อส.จ.ส่วนแยก ๑ เรือนจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู สำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันไฟป่าหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลหัวนา สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2561   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 มี.ค. 2561   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกหน่วยงาน  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2561   1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. ปศุสัตว์จังหวัด 3. ประมงจังหวัด 4. สหกรณ์จังหวัด 5. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 7. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ/ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2561   ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2561   ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2561   ถึง ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 มี.ค. 2561   1.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 มี.ค. 2561   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอศรีบุญเรือง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 มี.ค. 2561   ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมือง/นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอศรีบุญเรือง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายอำเภอนาวัง/นายอำเภอโนนสัง/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 มี.ค. 2561   นายอำเภอนากลาง นายอำเภอโนนสัง นายอำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชนและผู้อำนายการสถานศึกษาทุกแห่ง  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
09 มี.ค. 2561   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 มี.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 มี.ค. 2561   พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามบัญชีแนบ ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) ๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ ๕. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร) ๘. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ ๙. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ๑๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ๑๙. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ๒๐. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ๒๑. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๗. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๙. หน.สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ฯ ๓๐. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๓๑. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๒. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๓. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๔. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ๓๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 36.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 37.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 38.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 39.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 19 40.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 41.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 42.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู 43.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู 44.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 45.รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหนองบัวลำภู 46.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 47.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 48.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 49.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 50.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 51.ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ 52.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 53.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 54.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 55.ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ 56.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯ 57.ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฯ 58.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 59.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 60.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ 61.ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 62.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 63.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 64.หน.อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 65.ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 66.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ 67.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคหนองบัวลำภู 68.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 69.โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 70.ผอ.สตง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฯ 71.ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 72.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 73.ผู้อำนวยการ กกต. จังหวัดหนองบัวลำภู 74.นายอำเภอทุกอำเภอ 75.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 76.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 77.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 78.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 79ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 80ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 81.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 82.หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 83.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 4 (ขอนแก่น) 84.ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรี (4ท่าน)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 มี.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,คลังจังหวัดหนองบัวลำภู,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ,เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2,ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู,พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู,ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู,ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
08 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 มี.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 มี.ค. 2561   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายโชติ เชื้อโชติ) 2.ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ท) 4.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายอำเภอทุกอำเภอ 7.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 16.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 19.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 21.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 22.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1 24.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 25.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 26.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 27.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 28.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 29.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 30.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 31.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 33.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 34.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 มี.ค. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หน.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสโมสร สมาคม ชมรม ทุกแห่ง  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
07 มี.ค. 2561   1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11) ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 13) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14) นายอำเภอสุวรรณคูหา 15) นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน 16) ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู 17) หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู 18) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 19) คณะทำงานจัดทำร่าง Model ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 มี.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
06 มี.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัพด (Chief Of Operation)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
05 มี.ค. 2561   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
05 มี.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 มี.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ฝ่ายทหาร) 3. ปลัดจังหวัด 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 5. คลังจังหวัด 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 7. เกษตรจังหวัด 8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 9. ผู้อำนวยการ กศน. 10. พัฒนาการจังหวัด 11. ท้องถิ่นจังหวัด 12. วัฒนธรรมจังหวัด 13. ผอ.ทสจ.นภ. 14. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 16. ปศุสัตว์จังหวัด 17. สหกรณ์จังหวัด 18. ประมงจังหวัด 19. ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด 20. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 21. อุตสาหกรรมจังหวัด 22. แรงงานจังหวัด 23. สถิติจังหวัด 24. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 25. ยุติธรรมจังหวัด 26. ประชาสัมพันธ์จังหวัด 27. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 28. พาณิชย์จังหวัด 29. ผอ.สำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัด 30. ศึกษาธิการจังหวัด 31. นายกอบจ. 32. นายกเทศมนตรีเมือง 33. ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัด 34. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด 35. ประธานหอการค้าจังหวัด 36. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 37. โทรศัพท์จังหวัด 38. ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 39. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู 40. วิทยากร กอ.รมน.จว.นภ. 41. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 42. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 43. ผบ.กกล.รส.จว.นภ. วิทยากรระดับจังหวัด 1. นายประพันธ์ ทองพราว รองผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายประดิษฐ์ นัดทะยาย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พช. 3. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายประทีบ นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นางสาวปรีดา โนวฤทธิ์ รองนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 มี.ค. 2561    หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ/ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
05 มี.ค. 2561   ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ