16 ก.พ. 2561   ๑.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) ๒.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓.รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร) ๔.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๕.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๖.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๘.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๙.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ๑๗.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๒๐.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 21.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 22.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 24.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 26.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 27.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 28.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 29.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 30.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 31.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 32.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 34.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 35.คณะทำงานจัดทำร่าง Model ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” (20 คน)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ก.พ. 2561   คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชือแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ก.พ. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ก.พ. 2561   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน รองประธาน 3. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 5. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 7. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 19. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการ สนง. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ กรรมการ 21. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู 25. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 26. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 32. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 34. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 36. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 37. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 38. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 39. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 40. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู 42. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู 43. นายอำเภอทุกอำเภอ 44. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 45. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 46. หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง ทปค.จ.นภ 47. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สพจ.นภ. 48. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.พ. 2561   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2561   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 ก.พ. 2561   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ/ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2561   ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
14 ก.พ. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบวัลำภู/ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
14 ก.พ. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 (มทบ.24) ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 4. ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย 5. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 (นพค.263) หน่วยบัญชาการทหารเคลื่อนที่ 23 สำนักงานหน่วยพัฒนาภาค 2 อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน 24 อุดรธานี 9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 10 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2 16. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 21. นายอำเภอทุกอำเภอ 22. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 23. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง 24. ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 26. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี 31. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 32. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 33. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า อุดรธานี 36. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ภูเก้า-ภูพานคำ 37. หัวหน้าอุทยานบัวบาน 38. ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 อุดรธานี 39. หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ นภ. 1 (หนองสวรรค์) 40. หัวหน้าศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 41. หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
14 ก.พ. 2561   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สถานพินิจฯ      รับ
14 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
14 ก.พ. 2561   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สถานพินิจฯ      รับ
13 ก.พ. 2561   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สรรพสามิตพื้นที่      รับ
13 ก.พ. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
13 ก.พ. 2561   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแจ้งท้ายหนังสือ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
13 ก.พ. 2561   ถึง หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารหน่วยงานของรัฐ/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.พ. 2561   1. ผู้บัชาการมณฑลทหารบกที่ 28 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 7. ผอ. ธ.ก.ส. หนองบัวลำภู 8. นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2561   1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. สหกรณ์จังหวัด 3. ประมงจังหวัด 4. ปศุสัตว์จังหวัด 5. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 6. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 9. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 10. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้จัดการ ธ.ก.ส. หนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2561   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
13 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2561   หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ก.พ. 2561   1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผอ.ทสจ.นภ. 9. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผอ.สนง.ททท. สำนักงานเลย 11. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 12. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 14. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 15. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ 16. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประธานหอการค้าจังหวัด 19. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 20. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด 21. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 22. สถิติจังหวัด 23. พาณิชย์จังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.พ. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ฝ่ายทหาร) 3. ปลัดจังหวัด 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 5. คลังจังหวัด 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 7. เกษตรจังหวัด 8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 9. ผู้อำนวยการ กศน. 10. พัฒนาการจังหวัด 11. ท้องถิ่นจังหวัด 12. วัฒนธรรมจังหวัด 13. ผอ.ทสจ.นภ. 14. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 16. ปศุสัตว์จังหวัด 17. สหกรณ์จังหวัด 18. ประมงจังหวัด 19. ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด 20. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 21. อุตสาหกรรมจังหวัด 22. แรงงานจังหวัด 23. สถิติจังหวัด 24. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 25. ยุติธรรมจังหวัด 26. ประชาสัมพันธ์จังหวัด 27. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 28. พาณิชย์จังหวัด 29. ผอ.สำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัด 30. ศึกษาธิการจังหวัด 31. นายกอบจ. 32. นายกเทศมนตรีเมือง 33. ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัด 34. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด 35. ประธานหอการค้าจังหวัด 36. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 37. โทรศัพท์จังหวัด 38. ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 39. ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู 40. วิทยากร กอ.รมน.จว.นภ. 41. นายประพันธ์ ทองพราว 42. นายประดิษฐ์ นัดทะยาย 43. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี 44. นายประทีบ นุ่นชื่น 45. นางสาวปรีดา โนวฤทธิ์  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.พ. 2561   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สถานพินิจฯ      รับ
12 ก.พ. 2561   1. ปลัดจังหวัด 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 3. เกษตรจังหวัด 4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 5. พัฒนาการจังหวัด 6. อุตสาหกรรมจังหวัด 7. พลังงานจังหวัด 8. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัด 10. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 11. ผอ.ทสจ.นภ. 12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 13. คลังจังหวัด 14. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 15. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 16. พาณิชย์จังหวัด 17. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 18. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 19. อาจารย์วิพัฒน์ วงษ์ชารี (ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู) 20. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.พ. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
12 ก.พ. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
12 ก.พ. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
12 ก.พ. 2561   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 ก.พ. 2561   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายทหาร 6. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 19. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 27. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 32. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 36. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 37. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 38. รองอธิการฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนองบัวลำภู 39. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 40. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 41. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 42. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู 43. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 44. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 45. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 46. นายอำเภอทุกอำเภอ 47. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 48. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 49. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 50. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 51. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
09 ก.พ. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ก.พ. 2561   หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด , ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง , เกษตรจังหวัด , ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด , ที่ดินจังหวัด , ผู้ปกครองนิมคมสร้างตนเองโนนสัง , ผบ.เรือนจำจังหวัด , ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด , หัวหน้าสำนักงานจังหวัด , ผอ.วิทยาลัยเทคนิคจังหวัด , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด , ผอ.สพป.เขต 1 และ 2 , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด , ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู , สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด , ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู , ผอ.สนง.ก่อสร้างขนาดกลางที่ 5 , ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัด และ นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ก.พ. 2561   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สถานพินิจฯ      รับ
09 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ/ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
09 ก.พ. 2561   ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
08 ก.พ. 2561   สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
08 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
08 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ก.พ. 2561   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ก.พ. 2561   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ก.พ. 2561   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ก.พ. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.พ. 2561   รองผู้้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/คลังจังหวัด/พัฒนาการจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/อุตสาหกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/เกษตรจังหวัด/ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด/ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัด  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
07 ก.พ. 2561   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัด/ศึกษาธิการจังหวัด/ท้องถิ่นจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด/เกษตรและสหกรณ์จังหวัด/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/วัฒนธรรมจังหวัด/แรงงานจังหวัด/พาณิชย์จังหวัด/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด/โทรศัพท์จังหวัด/ผอ.กศน.จังหวัด/นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
07 ก.พ. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู / ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด / คลังจังหวัด / เกษตรและสหกรณ์จังหวัด / เกษตรจังหวัด / ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด / ผู้อำนวยการ กศน. / พัฒนาการจังหวัด / ท้องถิ่นจังหวัด / นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.พ. 2561   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.นภ. 7.ผู้อำนวยการ สพป.นภ.เขต 1 8.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 11.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.พ. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
06 ก.พ. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.พ. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
05 ก.พ. 2561   สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 ก.พ. 2561   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
05 ก.พ. 2561   หัวหน้าส่่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 ก.พ. 2561   1. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.พ. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.พ. 2561   1.รอง ผวจ.(นายโชติ เชื้อโชติ) 2.ปลัดจังหวัด 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 5.ศึกษาธิการจังหวัด 6.ผอ.สพป.นภ.เขต1 7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 8.พัฒนาการจังหวัด 9.พาณิชย์จังหวัด 10.เกษตรจังหวัด 11.แรงงานจังหวัด 12.หน.สนจ.นภ. 13.ผอ.กลุ่มอำนวยการ สนจ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 ก.พ. 2561   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
01 ก.พ. 2561   นายอำเภอนากลาง,นายอำเภอนาวัง, นายอำเภอสุวรรณคูหา, นายอำเภอโนนสัง, นายอำเภอศรีบุญเรือง, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, สวท.,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
01 ก.พ. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ / หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู / นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ก.พ. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ / หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง / นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู / นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ