30 พ.ย. 2563   เรียน ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2563   เรียน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2563    1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอศรีบุญเรือง 3. นายอำเภอนากลาง 4. นายอำเภอโนนสัง 5. นายอำเภอสุวรรณคูหา 6. นายอำเภอนาวัง 7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 พ.ย. 2563   1.หัวหน้าส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 พ.ย. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวการจัดงาน "แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล Episode 4"  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
27 พ.ย. 2563   เรื่อง การจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 พ.ย. 2563   เรื่อง การจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภูประจำปี 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 พ.ย. 2563   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 11. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการจัดระบบการจราจรและขนส่งเมืองภูมิภาค 14. ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 15. ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจร 16. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องด้านจราจรและขนส่งการพัฒนาเมือง และสิ่งแวดล้อม 17. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 21. ผู้แทนสำนักส่งเสริมระบบขนส่งและจราจรในภูมิภาคสำนักนโยบายและแผนการขนส่งจราจร  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 พ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
27 พ.ย. 2563   1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สำนักงานเกษตรและสหกร์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.สำนักงานปศสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7.สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 8.สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 10.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 13.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 14.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15.อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 พ.ย. 2563   โครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 พ.ย. 2563   เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 พ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
26 พ.ย. 2563   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 พ.ย. 2563   ผู้อำนวยการโรงเรียนแสนภักดีวิทยา  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
26 พ.ย. 2563   ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
26 พ.ย. 2563   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
26 พ.ย. 2563   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการปก้องกันและปราบปรามยาเสพติดจั งหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
26 พ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2563   การประชุมคณะกรมการจังหวัด11-2563  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 พ.ย. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมงานวันที่ระลึกการสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 27 ปี เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรี เมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคาร ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 พ.ย. 2563   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 พ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2563   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2563   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2563   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2563   นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2563   ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู , พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2563   ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ที่ดินจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2563   ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
23 พ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2563   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (1) 3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (2) 4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 24. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 25. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 32. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 33. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 34. นายอำเภอนากลาง 35. นายอำเภอศรีบุญเรือง 36. นายอำเภอโนนสัง 37. นายอำเภอสุวรรณคูหา 38. นายอำเภอนาวัง 39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 40. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 พ.ย. 2563   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 พ.ย. 2563   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 พ.ย. 2563   สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู      รับ
23 พ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการ(ตามคำสั่งมูลนิธิ พอ สว ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู)  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการ(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูรอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 พ.ย. 2563   เรื่อง ขอรับการสนับสนุนกำลังพล เรียน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 พ.ย. 2563   เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการขัดล้างทำความสะอาด เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 พ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2563   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝายอำนวยการ)  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
23 พ.ย. 2563   เรื่อง การประชุมบูรณาการกิจกรรมสำคัญเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูสู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เรียน 1. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 9. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 19. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 24. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 พ.ย. 2563   เรื่อง การเปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 พ.ย. 2563   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
18 พ.ย. 2563   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
18 พ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
18 พ.ย. 2563   เรื่องเชิญประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2563 เรียน 1. รองผู้ว่าราชการังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 16. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย 17. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 18. ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 19. นายอุดม อินจันทร์ตะ อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายสุเทพ วุฒิธา ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายวิสูตร คำอินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 22. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 พ.ย. 2563   เรื่อง การประชุมบูรณาการกิจกรรมสำคัญเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูสู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 22. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 พ.ย. 2563   เรียน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
17 พ.ย. 2563   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
17 พ.ย. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
17 พ.ย. 2563   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (1) 3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (2) 4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 24. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 25. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 32. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 33. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 34. นายอำเภอนากลาง 35. นายอำเภอศรีบุญเรือง 36. นายอำเภอโนนสัง 37. นายอำเภอสุวรรณคูหา 38. นายอำเภอนาวัง 39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 40. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 พ.ย. 2563   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 27 ปี (เพิ่มเติม) เรียน คณะกรรมการและคณะทำงานการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 27 ปี  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 พ.ย. 2563   ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ครั้งที่ 13/2563 1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอศรีบุญเรือง 3. นายอำเภอนากลาง 4. นายอำเภอโนนสัง 5. นายอำเภอนาวัง 6. นายอำเภอสุวรรณคูหา 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 10. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 พ.ย. 2563   เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ เรียนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
17 พ.ย. 2563   แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) และขอเชิญประชุม ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 13/2563 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน (2 ท่าน) 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 27. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ (อำเภอโนนสัง) 28. นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า (อำเภอนาวัง) 29. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 30. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 31. นายสุดใจ พนมเขต กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 32. นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอศรีบุญเรือง 33. นายณรงค์ เกษทองมา อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอำเภอนากลาง 34. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. นายถวิล ศรีภูธร ประธานชมรมพลังโนนสัง 36. นางวราภรณ์ กองผาพา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอสุวรรณคูหา 37. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ ผู้แทนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู 38. นางสุนทรี นิรงค์บุตร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลวังปลาป้อม 39. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 40. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 พ.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายทหาร 5. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 18. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 26. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 30. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 31. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 32. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 36. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 37. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 38. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 39. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 40. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 42. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 43. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 44. รองอธิการฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนองบัวลำภู 45. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 46. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 47. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 48. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู 49. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 50. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 51. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 52. นายอำเภอทุกอำเภอ 53. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 54. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 55. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 56. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 พ.ย. 2563   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
16 พ.ย. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูรอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 พ.ย. 2563   เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างหอประชุมอนาลโย เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 พ.ย. 2563   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
13 พ.ย. 2563   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สก.สค.จังหวัด      รับ
13 พ.ย. 2563   เรียน 1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 พ.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ย. 2563   เรื่อง เชิญประชุมหารือเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัย ปี 2564 เรียน ๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ๕. นายอำเภอทุกอำเภอ ๖. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู ๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ