15 ก.พ. 2562   หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2562   เรื่อง การดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู/หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2562   1.เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6.เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7.เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9.เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10.เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 11.เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 12.เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14.เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 15.เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (อบจ.) 16.เรียน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17.เรียน ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18.เรียน ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกภาคส่วนราชการ/องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/อำเภอทุกอำเภอ/สถานศึกษา/และองค์กรเอกชน  สนง.แรงงานจังหวัด      รับ
14 ก.พ. 2562   เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ก.พ. 2562   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู .หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.พ. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.พ. 2562   1. เรียน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 2. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียน ผู้จัดการ ธสก.หนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีแนบท้าย)  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
12 ก.พ. 2562   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู น.ส.วรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ก.พ. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2562   1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.พ. 2562   1.ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด 2.ปลัดจังหวัด 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่งคงภายในจังหวัด(ท) 5.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 6.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 7.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 8.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 9.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ์จังหวัด 10.ผู้อำนวยการสถานีที่ดินจังหวัด 11.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 12.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 13.เกษตรจังหวัด 14.ปศุสัตว์จังหวัด 15.ประมงจังหวัด 16.พัฒนาการจังหวัด 17.ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง 18.พาณิชย์จังหวัด 19.ท้องถิ่นจังหวัด 20.หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 21.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 22.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด 23.สหกรณ์จังหวัด 24.ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานจังหวัด 25.หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการที่ดิน สนง.ที่ดินจังหวัด 26.ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จังหวัด  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
11 ก.พ. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2562   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
11 ก.พ. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอโนนสัง นายอำเภอนาวัง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน,ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และคณะกรรมการพิจารณาอัตลักษณ์ผ้าประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
08 ก.พ. 2562   1.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ก.พ. 2562   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 ก.พ. 2562   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 , เขต 2 / ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู / ผู้สื่อข่าวช่อง 3,5,7,9, NBT / ผอ.สวท.จ.นภ./แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.กศฯ.จ.นภ./  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)      รับ
07 ก.พ. 2562   1.รอง ผวจ.นภ. (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 7.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ก.พ. 2562   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 3.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 6.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 8.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ก.พ. 2562   1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาธาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายอำเภอทุกอำเภอ 9.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 10.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ก.พ. 2562   1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน อุตสาหกรรมการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
06 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู และภาคเอกชนทุกภาคส่วน  ปกครองจังหวัด      รับ
06 ก.พ. 2562   1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 5.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 6.นายอำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.พ. 2562   นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอนาวัง/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
05 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู,และภาคเอกชนทุกส่วน  ปกครองจังหวัด      รับ
05 ก.พ. 2562   เรียน 1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
05 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
05 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน      รับ
05 ก.พ. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
05 ก.พ. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
05 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
04 ก.พ. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ก.พ. 2562   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ก.พ. 2562   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการ สพม.เขต 19 6.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ก.พ. 2562   การแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ก.พ. 2562   1.รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 13.ปฎิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 14.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 17.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
04 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
04 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ก.พ. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ก.พ. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู , คลังจังหวัดหนองบัวลำภู , สรรพกรพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
01 ก.พ. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู , คลังจังหวัดหนองบัวลำภู , สรรพกรพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
01 ก.พ. 2562   1. เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัด 13. เรียน ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 14. เรียน ผู้แทนสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย 15. เรียน ผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย 16. เรียน ผู้แทนสมาคมการค้าพืชไร่ 17. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
01 ก.พ. 2562   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.พ. 2562   ถึง สำนักงานส่งเริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.พ. 2562   สถิติจังหวัดฯ / แรงงานจังหวัดฯ / พาณิชย์จังหวัดฯ / จัดหางานจังหวัดฯ / ประกันสังคมจังหวัดฯ / ขนส่งจังหวหัดฯ / สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู / ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู / สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู / การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.พ. 2562   ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู / เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ / เกษตรจังหวัดฯ / เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู / เกษตรอำเภอนากลาง / เกษตรอำเภอนาวัง / เกษตรอำเภอสุวรรณคูหา / เกษตรอำเภอศรีบุญเรือง / เกษตรอำเภอโนนสัง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.พ. 2562   1.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 3.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ก.พ. 2562   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 27. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวลำภู 28. นายอำเภอทุกอำเภอ 29. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 30. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 31. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักษาสามัคคีจำกัด (วิสาหกิจชุมชน)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดส่วนภูมิภาค  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
01 ก.พ. 2562   1111  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ก.พ. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ