22 พ.ค. 2561   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 พ.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 พ.ค. 2561   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ 2. ปลัดจังหวัดฯ 3. พัฒนาการจังหวัดฯ 4. ท้องถิ่นจังหวัดฯ 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ 7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ 8. คลังจังหวัดฯ 9. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ 11. เกษตรจังหวัดฯ 12. ปศุสัตว์จังหวัดฯ 13. สหกรณ์จังหวัดฯ 14. ประมงจังหวัด 15. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด 16. ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด 17. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 18. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 19. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 20. พลังงานจังหวัด 21. ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 22. ประชาสัมพันธ์จังหวัด 23. วัฒนธรรมจังหวัด 24. แรงงานจังหวัด 25. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 26. อุตสาหกรรมจังหวัด 27. พาณิชย์จังหวัด 28. ขนส่งจังหวัด 29. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 30. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 31. ศึกษาธิการจังหวัด 32. ผอ.กศน.จังหวัด 33. สถิติจังหวัด 34. ตำรวจภูธรจังหวัด 35. ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 36. ยุติธรรมจังหวัด 37. ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 38. สรรพากรหนองบัวลำภู 39. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 40. ผู้จัดการการประปาภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 41. โทรศัพท์จังหวัด (TOT) 42. ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด 43. ผอ.ปปช.จังหวัด 44. ผอ.สตง.จังหวัด 45. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 46. ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 47. รองอธิการมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียตริจังหวัดหนองบัวลำภู 48. ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 49. ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 50. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 51. นายสุภาพ ชัยโสภา คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 52. นายจักรพงษ์ โสนะแสง ปราชญ์ชาวบ้าน 53. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานกองทุนหมู่บ้าน 54. นายทองใบ บุญแน่น ประธานเครือข่าย OTOP 55. ผู้แทนสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 56. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 57. นายประใส เศรษฐกุญชร ปราชญ์ชาวบ้าน 58. นางอรยา อุณาสิงค์ ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู 59. ประธานหอการค้าจังหวัด 60. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 61. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด 62. ประธานบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู 63. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 พ.ค. 2561   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 24.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู 26.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 27.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 28.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 พ.ค. 2561   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายอำเภอนากลาง 12. นายอำเภอนาวัง 13. นายอำเภอโนนสัง 14. นายอำเภอเมือง 15. นายอำเภอศรีบุญเรือง 16.นายอำเภอสุวรรณคูหา 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 พ.ค. 2561   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.โยธาธิการฯ      รับ
21 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ/ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
21 พ.ค. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 11. เรียน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี 13. เรียน ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
21 พ.ค. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามเอกสารแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
21 พ.ค. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
18 พ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 พ.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
18 พ.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 พ.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2561   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อปรากฎตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
17 พ.ค. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ธนารักษ์พื้นที่      รับ
17 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
16 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 พ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ,รมน.จว.นภ. ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
16 พ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,รอง ผอ,รมน.จว.นภ. ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
16 พ.ค. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส้วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู,ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบ้วลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
16 พ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
16 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
15 พ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 พ.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 พ.ค. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 24. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 25. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 พ.ค. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 11. เรียน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) 13. เรียน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี 14. เรียน ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี 15. เรียน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 พ.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 พ.ค. 2561   ส่วนราชการทุกสุ่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 พ.ค. 2561   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๒. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ๓. สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ๔. สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ๕. สํานักงานเกษตรจังหวัด ๖. สํานักงานประมงจังหวัด ๗. สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด ๘. สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 9. สํานักงานขนส่งจังหวัด ๑๐. สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ๑๑. สํานักงานพลังงานจังหวัด ๑๒. สํานักงานพาณิชย์จังหวัด ๑๔. ที่ทําการปกครองจังหวัด ๑๕. สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๑๖. สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ๑๗. สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ๑๘. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๑๙. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ๒๐. สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 พ.ค. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
11 พ.ค. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
11 พ.ค. 2561   ๒. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดฯ ๔. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย ๕. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. รอง ผอ.รมน.จังหวัด นภ.(ฝ่ายทหาร) ๘. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ ๙. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ๑๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู ๑๙. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ๒๐. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ๒๑. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๒๖. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๗. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ๒๙. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๐. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๑. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๒. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ๓๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตหนองบัวลำภู ๓๕. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 36.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 37.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 38.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 39.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 40.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 41.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 42.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ 43.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ 44.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 45.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคหนองบัวลำภู 46.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 47.โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 48.ผอ.สตง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฯ 49.นายอำเภอทุกอำเภอ 50.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 51.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 52.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 53.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 54.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 55.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 56.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 57.ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลำภู 58.นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู 59 ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดหนองบัวลำภู 60.ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู 61.ประธานมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 62.ประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี 63.นายกสมาคมกีฬาจักรยานจังหวัดหนองบัวลำภู 64.ประธานชมรมจักรยานจังหวัดอุดรธานี 65.ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 พ.ค. 2561   1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายอำเภอเมือง 6. นายอำเภอนากลาง 7. นายอำเภอศรีบุญเรือง 8. นายอำเภอสุวรรณคูหา 9. นายอำเภอนาวัง 10. นายอำเภอโนนสัง 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 พ.ค. 2561   1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 4. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 พ.ค. 2561   สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ศูนย์ป่าไม้จังหวัด      รับ
10 พ.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
10 พ.ค. 2561   ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
10 พ.ค. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 พ.ค. 2561   ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) ๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ ๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๑๒. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ๑๔. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๑๕. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ๑๗. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน ๑๘. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ๑๙. ประธานชมรมกรีฑาจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. นายกสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู ๒๓. ประธานมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 พ.ค. 2561   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 พ.ค. 2561   ถึง นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอสุวรรณคูหา  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 พ.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่แนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
08 พ.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 พ.ค. 2561   1.ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 12.ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13.ผอ.กยท. 14.ผอ.กศน. 15.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขตที่ 1 16.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขตที่ 2 17.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 18.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
04 พ.ค. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 พ.ค. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 พ.ค. 2561   สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้า/ประธานสภาอุตสาหกรรม  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 พ.ค. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
04 พ.ค. 2561   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 พ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู (ผ้าป่าสร้างพระพุทธเมตตา)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 พ.ค. 2561   1) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7) ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 8) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9) นายอำเภอสุวรรณคูหา 10) นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน 11) ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู 12) หัวหน้าศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดหนองบัวลำภู 13) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 14) ผู้อำนวยการส่วนงานทรัพยากรน้ำ สนง.ทสจ.นภ. 15) นางสาววรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสจ.นภ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 พ.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 พ.ค. 2561   ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 พ.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
02 พ.ค. 2561   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 พ.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 27. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 28. นายสุภาพ ชัยโสภา 29. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 30. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 31. นายมงคล สุมาลี 32. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 33. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 34. นางอรยา อุณาสิงห์ 35. นายทองใบ บุญแน่น 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 พ.ค. 2561   ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/อำเภอนากลาง/อำเภอนาวัง/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 พ.ค. 2561   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 พ.ค. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 11. เรียน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) 13. เรียน ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ