21 ก.พ. 2563   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 ก.พ. 2563   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 ก.พ. 2563   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 ก.พ. 2563   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 ก.พ. 2563   พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
21 ก.พ. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 ก.พ. 2563   1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 1 4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 2 5. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 8. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย 9. ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า 10. อธิการบดีวิทยาลัยพิชญบัณฑิต 11. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต  ปกครองจังหวัด      รับ
21 ก.พ. 2563   1. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. อำเภอทุกอำเภอ 7. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 ก.พ. 2563   เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 ก.พ. 2563   เรียน สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 ก.พ. 2563   เรียน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 ก.พ. 2563   เรียน ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 ก.พ. 2563   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 3.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4.นายอำเภอทุกอำเภอ 5.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ก.พ. 2563   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด , ท้องถิ่นจังหวัด , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัด , พัฒนาการจังหวัด , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
20 ก.พ. 2563   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายทหาร สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 รองอธิการฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
20 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีแนบท้าย)  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
20 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
19 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ก.พ. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 22. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 26. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้บังคับบัญชาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 29. โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 31. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 33. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 ก.พ. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 22. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 26. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้บังคับบัญชาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 29. โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 31. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 33. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ก.พ. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 ก.พ. 2563   เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอนาวัง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 ก.พ. 2563   เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู/นายอำเภอนาวัง/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภูประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.กศน.นภ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 ก.พ. 2563    เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดหนองบัวลำภู (คสป.) รายชื่อตามบัญชีท้ายหนังสือ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
19 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ก.พ. 2563   1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอทุกอำเภอ 7. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.พ. 2563   ส่วนราชการสังกัดจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
18 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วน  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.พ. 2563   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
18 ก.พ. 2563   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (ตามรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉนันนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
18 ก.พ. 2563   เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 2/2563 เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ก.พ. 2563   1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 17. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 18. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายวิทวัส วทานิโยบล 23. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม นายทิชากร นิลกษาปน์ 24. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด นายสายสิญจน์ สายืน 25. นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 ก.พ. 2563   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 5.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 6.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 7.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 12.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 16.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ก.พ. 2563   "เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 1/2563 " 1. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ 17. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 18. นายอำเภอนากลาง 19. นายอำเภอนาวัง 20. นายอำเภอสุวรรณคูหา 21. นายอำเภอโนนสัง 22. นายอำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ก.พ. 2563   "เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ.นภ. ครั้งที่ 1/2563" 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 28. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 29. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 30. นายมงคล สุมาลี 31. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 32. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 33. นางอรยา อุณาสิงห์ 34. นายทองใบ บุญแน่น 35. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 36. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ก.พ. 2563   เรียน สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 ก.พ. 2563   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 7.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ก.พ. 2563   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 6.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหหนองบัวลำภู เขต 2 7.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
12 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
11 ก.พ. 2563   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.พ. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.พ. 2563   "เรื่อง เชิญประชุมแถลงผลงานการแก้ไขปัญหาสารเคมีทางการเกษตรที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิจัยและนวัตกรรม และประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู " 1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ 8. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 21. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 24. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 25. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 26. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 27. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 28. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 30. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 31. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 32. ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 33. นายอำเภอทุกอำเภอ 34. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู นายหิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม นายแพทย์ชำนาญการ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 37.นางสาวธนวดี จันทร์เทียน กรมควบคุมโรค 38.นางศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ สำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 39.ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู 40.น.ส.วรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 41.นายบัวพันธ์ บุญอาจ ศูนย์ปราชญ์กสิกรรมธรรมชาติ 42.นายวุฒิชัย แสงพิทักษ์ ศูนย์ป่ารักษ์น้ำ อำเภอนาวัง 43.นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ศูนย์น้ำเพียงดิน อำเภอนากลาง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.พ. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2563   อบต/เทศบาล ทุกแห่งภายในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2563   1. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ (ส่งคำสั่งคณะทำงานเร่งรับเบิกจ่ายเงิน งปม.2563)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2563   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 11. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 ก.พ. 2563   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  กศน.      รับ
07 ก.พ. 2563   1. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ก.พ. 2563   เรียน คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 ก.พ. 2563   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
07 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
07 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการบริหารบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
06 ก.พ. 2563   เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.การท่องเที่ยวฯ      รับ
06 ก.พ. 2563   1.ปลัดจังหวัดเมืองหนองบัวลำภู2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู5.พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู6.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู8.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู9.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู11.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู12.นายอำเภอทุกอำเภอ13.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู14.นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู15.นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวนา16.ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย 17.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว18.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน19.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู20.นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู21.นายทองอาน บุญพรม ที่ปรึกษาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู22.นายประยุทธ ชามนตรี  สนง.การท่องเที่ยวฯ      รับ
06 ก.พ. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.พ. 2563   เรียน ระเบียบส่วนราชการในพระองค์ว่าด้วยการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.พ. 2563   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ก.พ. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
06 ก.พ. 2563   (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) ที่ นภ0019/ว2201 ลว. 5 ก.พ. 63 เรื่อง โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กิจกรรมพัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ