22 ต.ค. 2561   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการเทคนิคหนองบัวลำภู 19 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 ต.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 27. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 28. นายสุภาพ ชัยโสภา 29. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 30. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 31. นายมงคล สุมาลี 32. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 33. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 34. นางอรยา อุณาสิงห์ 35. นายทองใบ บุญแน่น 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 ต.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผอ.รมน.จว.นภ.,รองผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภูและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
22 ต.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10.รอง ผอ.รมน.จว.นภ. 11.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 12.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.นภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.นภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2561   1.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2561   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดร่วมกับจังหวัด)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2561   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2561   ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามหนังสือแนบท้าย)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2561   (มอบหมายภารกิจ 23 ตค.61 แก้ไขมอบหมายภารกิจ กำหนดการ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายก อบจ.นภ. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู นายอำเภอท้องที่ที่มีผู้ยื่นขอ วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภ ผอ.สนง.พระพุทธศาสนา จ.นภ. เจ้าพนักงานที่ดิน จ.นภ. โยธาธิการและผังเมือง จ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2561   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2561   1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 18. นายอำเภอนากลาง 19. นายอำเภอนาวัง 20. นายอำเภอสุวรรณคูหา 21. นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 ต.ค. 2561   เรียน เกษตรอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 ต.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 ต.ค. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 ต.ค. 2561   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2561   1 ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 4 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6 ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 7 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 9 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10 สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12 สนง.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 13 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 14 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 15 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 17 สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19 สนง.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 20 สนง.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 21 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22 สนง.สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 23 สนง.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 25 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 26 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 27 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 28 สนง.ส่งเสริมการศึกษาตามอัทธาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 29 อำเภอ 6 อำเภอ ๆ ละ 1 คน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ต.ค. 2561   1 ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2 ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3 สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 4 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5 สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7 สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8 ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 9 อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 10 สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11 สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12 สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13 สนง.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14 สนง.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15 สนง.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 16 สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 17 สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18 โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 19 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 20 แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 21 สนง.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22 สนง.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23 สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 24 สนง.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 25 สนง.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 26 สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 27 สนง.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 28 สนง.สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 29 สนง.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 30 สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 31 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 32 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 33 สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 34 สนง.ส่งเสริมการศึกษาตามอัทธาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 35 วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 36 วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 37 อำเภอ 6 อำเภอ ๆ ละ 6 คน (ปค./พช./สธ./เกษตร/ปศุสัตว์/ประมง) 38 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 39 เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 40 หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 41 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 42 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 43 ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์-วิถีหนองบัวลำภู 44 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 45 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ต.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ต.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
12 ต.ค. 2561   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ,รมน.จว.นภ. ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  ปกครองจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2561   1. เรียน ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2561   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
11 ต.ค. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 15. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 21. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 23. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 26. นายอำเภอทุกอำเภอ 27. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู 29. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 30. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 31. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 32. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
11 ต.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2561   แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ (ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 12 ต.ค. 61)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
11 ต.ค. 2561   1. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
10 ต.ค. 2561   นายอำเภอ 6 อำเภอ  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
10 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.จัดหางานจังหวัด      รับ
10 ต.ค. 2561   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ต.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /นายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
10 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
10 ต.ค. 2561   กำหนดการปรับปรุงล่าสุด และคำแนะนำฯ วันที่ 13 ต.ค. 61  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ต.ค. 2561   ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ต.ค. 2561   1)รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2)ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3)นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5)เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7)เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8)ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9)หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 10)ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12)ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 13)ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14)อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู 15)อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16)ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17)ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18)พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19)นายอำเภอทุกอำเภอ 20)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 21)นายกเทศมนตรีเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 22)ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 23)ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 24)ประธานเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู 25)ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 26)ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคการพาณิชย์การบริการและการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 27)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ต.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ต.ค. 2561   1)รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3)เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4)พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5)อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6)ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7)เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8)ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 9)ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10)ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11)ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ต.ค. 2561   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
08 ต.ค. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 16. นายอำเภอนากลาง 17. นายอำเภอนาวัง 18. นายอำเภอสุวรรณคูหา 19. นายอำเภอโนนสัง 20. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ต.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ต.ค. 2561   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ต.ค. 2561   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 11. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 13. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ต.ค. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน/ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิน จังหวัดอุดรธานี/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ