01 ต.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
30 ก.ย. 2563    1. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายกเทศบาลตำบลหัวนา 15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก 16. นางศรัญญา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้านบ้านศูนย์น้ำเพียงดิน 18. นายสุพล แก้วปัญญา รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ 20. นายจักรพงษ์ โสนแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 21. นายสุดใจ พนมเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ 22. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 24. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 25. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 27. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 29. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 30. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 33. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู /35. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู… -2- 35. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 36. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 38. หัวหน้าแห่งชาติอุทยานภูเก้า-ภูพานคำ 39. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 40. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 42. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 43. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 44. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 45. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 46. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 47. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 48. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 49. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 50. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 51. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 52. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 53. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 54. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 55. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 56. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 57. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 ก.ย. 2563   เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู และปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 ก.ย. 2563   เรียน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
28 ก.ย. 2563   เรียน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
28 ก.ย. 2563   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๑. ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ. ๒. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ๓. นายเวียงชัย แก้วพินิจ ๔. พันเอกปริชญ์ สุคันธศรี ๕. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ (๑) ๘. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๑. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๑๓. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๗. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๙. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๐. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ๓๑. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๒. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๓. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ๓๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๕. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๖. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๗. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ๓๘. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๐. เสมียนตราจังหวัดหนองบำลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
26 ก.ย. 2563   เรื่อง ขอสนับสนุนข้อมูลและไฟล์ภาพเพื่อจัดทำสมุดบันทึก “มหาดไทยชวนรู้ ปี 2564” เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 ก.ย. 2563   เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ ฯ ครั้งที่ 9/2563  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 ก.ย. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชกรสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
25 ก.ย. 2563   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายอำนวยการ)  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
25 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ / หัวหน้าหน่วยงาน /ผู้อำนวยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
24 ก.ย. 2563   ถึง ท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 ก.ย. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 ก.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 12. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 13. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 17. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 22. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.ย. 2563   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
24 ก.ย. 2563   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
24 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
24 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
24 ก.ย. 2563   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 28. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 29. นายอำเภอทุกอำเภอ 30. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 31. รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 36. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
24 ก.ย. 2563   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องก้นและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
24 ก.ย. 2563   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัด , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , พัฒนาการจังหวัด , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู , และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
24 ก.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 17. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 17. ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 18. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 22. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.ย. 2563   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.ย. 2563   เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2563......................................... เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด...  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 ก.ย. 2563   ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การประชุมกรมการจังหวัดฯ.................. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 ก.ย. 2563   เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
24 ก.ย. 2563   เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
23 ก.ย. 2563   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 20. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 25. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 ก.ย. 2563   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู งาน 14. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 18. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 ก.ย. 2563   บันทึกรายงานการประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2563 เรียน....หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 ก.ย. 2563   เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 ก.ย. 2563   1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองบัวลำภู เขต19 6.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1-2 7.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 9.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผอ.คปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 14.  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
23 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชทุกส่วน,นายอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
22 ก.ย. 2563   1. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3. นายอำเภอเมือง 4. นายอำเภอนาวัง 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 6. ปศุสัตว์จังหวัด 7.ประมงจังหวัด 8. พาณิชย์จังหวัด 9. อุตสาหกรรมจังหวัด 10. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 11. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 12. โยธาธิการและผัเมืองจังหวัด 13.วัฒนธรรมจังหวัด 14. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 16.ประชาสัมพันธ์จังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 ก.ย. 2563   1.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด2.ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด3.อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด4.อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัด5.นายกเหล่ากาชาดจังหวัด6.นายแพทย์สาธารณสุขจุังหวัด7.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด8.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู9.พัฒนาการจังหวัด10.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด11.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด12.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด13.ท้องถิ่นจังหวัด14.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู15.ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู16.ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมุั่งคงภายในราชอาณาจักรหนองบัวลำภู17.ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู18.ประชาสัมพันธ์จังหวัด19.สัสดีจังหวัด20.คลังจังหวัด21.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด22.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด23.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด24.เกษตรจังหวัด25.ปศุสัตว์จังหวัด26.สหกรณ์จังหวัด27.ปฏิรุูปที่ดินจังหวัด28.ประมงจังหวัด29.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด30.สถิติจังหวัด31.พาณิชย์จังหวัด32.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด33.ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด34.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด35.แรงงานจังหวัด36.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด37.จัดหางานจังหวัด38.ประกันสังคมจังหวัด39.วัฒนธรรมจังหวัด40.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู41.อุตสาหกรรมจังหวัด42.ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัด43.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด44.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู45.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู46.สรรพากรพื้นที่หนองบ้ัวลำภู47.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู48.ธนารักษืพื้นที่หนองบัวลำภู49.ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 69 หนองบัวลำภู50.หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด51.ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด52.ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสังจังหวัดหนองบัวลำภู53.ผู้อำนวยการโครงการชบประทานหนองบัวลำภู54.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู55.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู56.หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด57.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู58.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู59.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู60.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ61.ป่าไม้จังหวัด62.ผู้อำนวยการสถานีอุตินิยมวิทยาหนองบัวลำภู63.ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดหนองบัวลำภู64.ยุติธรรมจังหวัด65.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมืองแรงงานหนองบัวลำภู66.ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด67.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 68.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 69.ผอ.สนง.เขตพื้นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 70.ศึกษาธิการจังหวัด71.ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด72.หัวหน้าสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง73.ผอ.สนง.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู74.ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด75.ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัด76.ผอ.สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลาการการศึกษาจังหวัด77.ผอ.สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด78.โทรศัพท์จังหวัด79.ผจก.สนง.บริการลูกค้า กสท หนองบัวลำภู80.หัวหน้าไปรษณีย์หนองบัวลำภู81.หัวหน้าสถานีไฟฟ้าแรงสุงหนองบัวลำภู82.ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด83.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู84.นายกเหล่ากาชาดจังหวัด85.ประธานหอการค้าจังหวัด86.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด87.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด88.ประธานสภาอุตสาหรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ขนส่งจังหวัด      รับ
22 ก.ย. 2563   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 28. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 29. นายอำเภอทุกอำเภอ 30. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 31. รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 36. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
22 ก.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) 3. รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 17. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 22. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 25. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 26. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 27. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 28. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 30. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 32. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 34. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 36. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 37. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 39. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 40. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 42. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 43. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 44. นายอำเภอเมือง 45. นายอำเภอศรีบุญเรือง 46. นายอำเภอนากลาง 47. นายอำเภอโนนสัง 48. นายอำเภอนาวัง 49. นายอำเภอสุวรรณคูหา 50. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 51. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 52. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟืองอ.เมือง 53. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อ.ศรีบุญเรือง 54. นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 55. นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา 56. นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง 57. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม อ.นาวัง 58. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 59. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 60. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 61. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 62. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 63. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 64. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 65. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 66. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 67. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 68. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหนองบัวลำภู 69. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู 70. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู 71. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 72. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.นภ. 73. ผอ.กลุ่มงานอำนวยการสนจ.นภ. 74. ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสนจ.นภ. 75. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสนจ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ และนายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
22 ก.ย. 2563   1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอศรีบุญเรือง 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 6. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ 7. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
22 ก.ย. 2563   ท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด  สนง.คลังจังหวัด      รับ
22 ก.ย. 2563   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
22 ก.ย. 2563   วันพระราชทานธงชาติไทย...........เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นานอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายยกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
22 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2563   เรียน คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2563   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู , พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู , และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 19. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 25. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 29. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 31. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 32. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
21 ก.ย. 2563   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คุมประพฤติ      รับ
21 ก.ย. 2563   1. เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 4. เรียน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 7. เรียน ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2563   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 3 จังหวัดอุดรธานี 9. เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 10. เรียน นายจักรพงษ์ โสนะแสง ผู้แทนเกษตรกร 11. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 12. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
18 ก.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
18 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ/ ภาคเอกชน  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
18 ก.ย. 2563   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ที่ดินจังหวัด      รับ
18 ก.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการ(ตามคำสั่งมูลนิธิ พอ.สว.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู)  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 ก.ย. 2563   เรียน ส่วนราชการ(ตามรายชื่อที่แนบท้าย)  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 ก.ย. 2563   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ธนารักษ์พื้นที่      รับ
18 ก.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) 3. รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 17. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 22. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 25. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 26. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 27. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 28. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 30. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 32. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 34. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 36. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 37. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 39. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 40. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 42. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 43. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 44. นายอำเภอเมือง 45. นายอำเภอศรีบุญเรือง 46. นายอำเภอนากลาง 47. นายอำเภอโนนสัง 48. นายอำเภอนาวัง 49. นายอำเภอสุวรรณคูหา 50. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 51. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 52. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟืองอ.เมือง 53. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อ.ศรีบุญเรือง 54. นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 55. นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา 56. นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง 57. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังปลาป้อม อ.นาวัง 58. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 59. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 60. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 61. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 62. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 63. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 64. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 65. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 66. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 67. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 68. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหนองบัวลำภู 69. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู 70. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู 71. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 72. ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สนจ.นภ. 73. ผอ.กลุ่มงานอำนวยการสนจ.นภ. 74. ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลสนจ.นภ. 75. ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสนจ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
17 ก.ย. 2563   1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้บัญชาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประธานชมชมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 13. นายกเทศบาลตำบลหัวนา 14. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้จัดการบริษัทน้ำตาลเอราวัณ จำกัด หนองบัวลำภู 16. ผู้จัดการสยามแม็คโคร จำกัด สาขาหนองบัวลำภู 17. ผู้จัดการบริษัทมิตซู ออโต้ หนองบัวลำภู จำกัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 ก.ย. 2563   สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
17 ก.ย. 2563   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563......... หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ก.ย. 2563   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
17 ก.ย. 2563   เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตฯ (มอบหมายภารกิจ)  หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู      รับ
17 ก.ย. 2563   (ภายในศูนย์ราชการ จ.นภ. เวียนหนังสือทั้งหมดแล้ว) เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารองค์กร ส่วนท้องถิ่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู      รับ
17 ก.ย. 2563   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และแฟชั่นโชว์ผ้าทอหนองบัวลำภู ในพื้นที่ต่างจังหวัด เรียนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
16 ก.ย. 2563   1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. อัยการศาลสูงจังหวัดหนองบัวลำภู 6. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 7. อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าผู้พิพากษาศาลจังหวัดหนองบัวลำภู 9. หัวหน้าผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้บัญชาเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 20. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายอำเภอทุกอำเภอ 24. ผู้แทนภาคประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู (นายประมง ทัศดร)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ก.ย. 2563   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ