03 ส.ค. 2564   เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ส.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 16. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 19. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ส.ค. 2564   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู และอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ส.ค. 2564   1.สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
03 ส.ค. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
03 ส.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
03 ส.ค. 2564   **คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
03 ส.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2564   สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฝ่ายปฏิบัติการ  โครงการชลประทาน      รับ
02 ส.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2564   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 5. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 18. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 26. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 31. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 35. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 36. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู 37. รองอธิการฝ่ายวิทยบริการมหาวิทยาลัยรามคำแหงหนองบัวลำภู 38. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 39. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 40. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 41. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 42. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 43. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 44. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 45. นายอำเภอทุกอำเภอ 46. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 47. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 48. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 49. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 50. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 51. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 52. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 53. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 54. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 55. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 56. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 57. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 58. นายภาสกร บัวศรี (ผู้ประสานงานวิจัยท้องถิ่นศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่นจังหวัดฯ)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2564   **ยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในสถานที่ทำงาน** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 13. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 15. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
02 ส.ค. 2564   1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2564   เรียน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (รายชื่อตามแนบท้ายหนังสือ)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
30 ก.ค. 2564   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
30 ก.ค. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
30 ก.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 ก.ค. 2564   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปฎิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
29 ก.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 ก.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 ก.ค. 2564   เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ ฯ ครั้งที่ 7/2564  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 ก.ค. 2564   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
27 ก.ค. 2564   รายละเอียดตามบัญชีแนบ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
27 ก.ค. 2564   รายละเอียดตามบัญชีแนบ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
27 ก.ค. 2564   **คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 17/2564** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
27 ก.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.โยธาธิการฯ      รับ
27 ก.ค. 2564   เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เรียน 1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 5.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 14.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 ก.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
27 ก.ค. 2564   เรียน 1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 3. อุทยานแห่งขาติภูเก้า - ภูพานคำ 4. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 ก.ค. 2564   เรื่อง การจัดทำข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เรียน ๑. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ๑๖. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ๑๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ๑๙. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู ๒๐. หัวหน้าไปรษณีย์หนองบัวลำภู ๒๑. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู ๒๒. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. ผู้จัดการบริษัททีโอที จำกัด มหาขน ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 ก.ค. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหนังสือนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
23 ก.ค. 2564   **กิจกรรมจิตอาสาฯ (วันที่ 27 กรกฎาคม 2564)** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
23 ก.ค. 2564    เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖4 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 ก.ค. 2564   **เชิญประชุมมอบนโยบายฯ โควิด-19 ** เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
23 ก.ค. 2564   ถึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 ก.ค. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 ก.ค. 2564   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายอำนวยการ)  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
22 ก.ค. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
22 ก.ค. 2564   1.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
22 ก.ค. 2564   1. หัววหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. นางสาววนารัตน์ คำกล่อมใจ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายวิเชียร เจริญจิตต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นางสาวนิรัชดา ภูมิประเสริฐ สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นางสาวอิศราวรรณ คลื่นแก้ว สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นางสาวแพรพรรณ รัตนชัย สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นางสาวพรวีนัส ข่วงสิมมา สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 13. นางสาววัลลี สีละออง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นางเกสร บุญหนุน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายถวัลย์ อุปนันท์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นางสาวอรทัย อุ้ยเลิศ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นางสาวญาดา วายโศกา สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
21 ก.ค. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2564   ส่วนราชการตามบัญชีแนบ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
21 ก.ค. 2564   1. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ก.ค. 2564   ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ก.ค. 2564   1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 11.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 15.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 19.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 20.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 21.หัวหน้าสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 22.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 24.นายอำเภอ ทุกอำเภอ 25.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 26.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
21 ก.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ก.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
20 ก.ค. 2564   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 3. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ก.ค. 2564   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
20 ก.ค. 2564   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู,จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู,สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
19 ก.ค. 2564   **แจ้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 16/2564** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
19 ก.ค. 2564   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
19 ก.ค. 2564   เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียน ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
19 ก.ค. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธ่ารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
19 ก.ค. 2564   ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ก.ค. 2564   1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 ก.ค. 2564   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
19 ก.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ก.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ก.ค. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 ก.ค. 2564   เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ก.ค. 2564   เรื่อง การจัดทำข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เรียน ๑. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ๖. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๗.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ๑๑.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ก.ค. 2564   เรื่อง การจัดทำข้อมูลประกอบการจัดทำ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เรียน ๑. รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ