18 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
18 ก.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ก.ค. 2561   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (ตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 ก.ค. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
17 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ก.ค. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
16 ก.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอนาวัง/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
16 ก.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอนาวัง/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
16 ก.ค. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ก.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ก.ค. 2561   กกล.รส.จว.น.ภ., ภ.จว.น.ภ., ศูนย์ดำรงธรรม, ตร.สันติบาล, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, พลังงานจังหวัด น.ภ., สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), ปกครองจังหวัด น.ภ., ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด น.ภ., พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.), แรงงานจังหวัด น.ภ.,ประมงจังหวัด น.ภ., สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสจ.จว.น.ภ.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด น.ภ.(ป.ป.ช.)  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
16 ก.ค. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ก.ค. 2561   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ก.ค. 2561   หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 ก.ค. 2561   1.ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.อำเภอทุกอำเภอ 4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ค. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 24. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 25. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 ก.ค. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการ (ตามรายชื่อที่แนบ)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 ก.ค. 2561   เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัด  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
13 ก.ค. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ,ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด, ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธนาคารทุกแห่งในจังหวัด, สมาชิกสภาพัฒนา การเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ,ประธานมูลนิธิ นายกสมาคม ชมรม สโมสรต่างๆ ในจังหวัด  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
13 ก.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
13 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
13 ก.ค. 2561   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้บังคับการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ก.ค. 2561   ถึง กศน. จังหวัดหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 ก.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ก.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ,รมน.จว.นภ.(ท) ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. , ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอ ทุกอำเภอ, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู,ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
12 ก.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,รอง ผอ,รมน.จว.นภ. ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
12 ก.ค. 2561   ปกครองจังหวัด  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
12 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกแห่ง และสื่อมวลชนทุกแขนง  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
11 ก.ค. 2561   -สำนักงานแรงงานจังหวัด -ที่ทำการปกครองจังหวัด -สำนักงานที่ดินจังหวัด -ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู -สำนักงานบังคับคดีจังหวัด -สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด -สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด -สำนักงานคลังจังหวัด -สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด -สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด -สำนักงานเกษตรจังหวัด -สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด -ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู -ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัด -อบจ. -เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู -อำเภอเมืองหนองบัวลำภู -ธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู -ธนาคาร ธกส.หนองบัวลำภู -โรงน้ำแข็งสายฝน -  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
11 ก.ค. 2561   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 11.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 12.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 13.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 14.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 17.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 20.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ 21.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 22.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 23.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 25.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 26.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 27.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 29.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 30.นายอำเภอทุกอำเภอ 31.นายจักรพงษ์โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน) 32.นายประใส เศรษฐกุญชร (ปราชญ์ชาวบ้าน) 33.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 34.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู คณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน อพ.สธ. – จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.ค. 2561   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
11 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
11 ก.ค. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 11. เรียน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี 13. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
10 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  ปกครองจังหวัด      รับ
10 ก.ค. 2561   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. 3.รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) 4.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 5.หัวหน้าหน่วยงานอิสระ 6.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 7.นายอำเภอทุกอำเภอ 8.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ก.ค. 2561   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ก.ค. 2561   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ก.ค. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ก.ค. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้ำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 ก.ค. 2561   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอโนนสัง/นายอำเภอศรีบุญเรือง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
09 ก.ค. 2561   หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ก.ค. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสาภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู(วิสาหกิจเพื่อสังคม)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ก.ค. 2561   1.เกษตรจังหวัด 2.ปศุสัตว์จังหวัด 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 4.สหกรณ์จังหวัด 5.หัวหน้าส่วนราชการตรวจบัญชีสหกรณ์ 6.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 7.ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8.ผอ.กยท.  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการและตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ก.ค. 2561   เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
06 ก.ค. 2561   1.รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. 2.รอง ผอ. รมน.จว.นภ. 3.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด 4.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 5.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 6.นายอำเภอทุกอำเภอ 7.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
06 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 ก.ค. 2561   ประชาสัมพัันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
06 ก.ค. 2561   สำนักงานจังหวัด  ศูนย์ป่าไม้จังหวัด      รับ
06 ก.ค. 2561   1.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผอ.การสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
05 ก.ค. 2561   1. เรียน ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 12. เรียน ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
05 ก.ค. 2561   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต19 ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู,แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
05 ก.ค. 2561   รองผุ้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 ก.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
05 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (CoO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ