22 ต.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ,หัวหน้าสว่นราชการสังกัดส่วนกลาง ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ผู้บริหารสถานศึกษา  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
22 ต.ค. 2563   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (ส่วนยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ)  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
22 ต.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
22 ต.ค. 2563   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
22 ต.ค. 2563   นายอำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
22 ต.ค. 2563   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
22 ต.ค. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,รอง ผอ.รมน.จว.นภ (ท) ,หัวหน้าส่วนราชการ ,หัวหน้าหน่วยงานอิสระ ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
21 ต.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ต.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 8. นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 ต.ค. 2563   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 ต.ค. 2563   เรื่อง (เลื่อน) การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2563........................................ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด...  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 13. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 ต.ค. 2563   เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2563   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ต.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 ต.ค. 2563   ถึง ส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2563   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
17 ต.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2563   1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 5. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2563   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
17 ต.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 ต.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2563   1.นายอำเภอโนนสัง 2.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ต.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 19. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายวิทวัส วทานิโยบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 24. นายทิชากร นิลกษาปน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 25. นายสายสิญจน์ สายืน ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ต.ค. 2563   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 ต.ค. 2563   ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกองทัพภาคที่ 2................ เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2563   เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2563........................................ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด...  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2563   ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ต.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ต.ค. 2563   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, คลังจังหวัดหนองบัวลำภู, พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, เทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภูและนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ต.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายอำเภอทุกอำเภอ 9. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 26. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2563   1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ต.ค. 2563   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2563   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และ เขต 2  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2563   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2563   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
14 ต.ค. 2563   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ต.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 20. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 21. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 22. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 24. ผู้จัดการบริษัท ทีโอที สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ต.ค. 2563   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบล ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
14 ต.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ มหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู / และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ต.ค. 2563   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ 13. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอนากลาง 16. นายอำเภอนาวัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 ต.ค. 2563   เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สนง.ที่ดินจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  เรือนจำจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต1  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สนง.แรงงานจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  ธนารักษ์พื้นที่      รับ
12 ต.ค. 2563   เรื่อง ประกาศ ข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรีภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ต.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกส่วนราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
09 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
09 ต.ค. 2563   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ต.ค. 2563   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1  สนง.คุมประพฤติ      รับ
09 ต.ค. 2563   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ต.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ.............เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคาร ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ต.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ต.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
08 ต.ค. 2563   ส่วนราชการ/หน่วยงาน ตามบัญชีมอบหมายภารกิจแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ