20 มิ.ย. 2561   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.รมน.จังหวัด น.ภ., รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (พ.) ปลัดจังหวัด/เลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, พานิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
20 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
20 มิ.ย. 2561   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายละเอียดตามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 มิ.ย. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,คลังจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู และพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
20 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ และภาคเอกชน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 มิ.ย. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
20 มิ.ย. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (CoO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 15. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มิ.ย. 2561   หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 มิ.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร 8. น.ส.วรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 มิ.ย. 2561   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 24. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 25. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 มิ.ย. 2561   1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 3. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 มิ.ย. 2561   1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายอำเภอเมือง 6. นายอำเภอนากลาง 7. นายอำเภอศรีบุญเรือง 8. นายอำเภอสุวรรณคูหา 9. นายอำเภอนาวัง 10. นายอำเภอโนนสัง 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 มิ.ย. 2561   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2561   1.นายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 2.คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 มิ.ย. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2561   นายอำเภอนากลาง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2561   นายอำเภอนากลาง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 13. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) 15. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี 16. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2561   1.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 11.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2561   1.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 14.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 มิ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ภูเก้า - ภูพานคำ/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภูประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 มิ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ,รมน.จว.นภ. ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
18 มิ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวำภู/พัมนาการจังหวัดกนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 มิ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 มิ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 มิ.ย. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 มิ.ย. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
14 มิ.ย. 2561   สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สรรพสามิตพื้นที่      รับ
14 มิ.ย. 2561   1.ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 13.ผอ.ชลประทานหนองบัวลำภู 14.ผอ.กยท.จ.หนองบัวลำภู 15.ผอ.กศน.จ.หนองบัวลำภู 16.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขตที่ 1 17.ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขตที่ 2 18.หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 19.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
14 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
14 มิ.ย. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 13. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
14 มิ.ย. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 มิ.ย. 2561   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
13 มิ.ย. 2561   เรียน คณะกรรมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๔๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 มิ.ย. 2561   เรียน คณะกรรมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๔๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 มิ.ย. 2561   เรียน คณะกรรมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดหนองบัวลำภู ตามคำสั่งจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๔๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 มิ.ย. 2561   ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำตังหวัด (คอจ.)  ปกครองจังหวัด      รับ
13 มิ.ย. 2561   คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ)  ปกครองจังหวัด      รับ
12 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
12 มิ.ย. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
12 มิ.ย. 2561   1.คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ 2.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 มิ.ย. 2561   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/อำเภอเมืองหนองบัวลำภู/อำเภอศรีบุญเรือง/อำเภอนากลาง/อำเภอโนนสัง/อำเภอสุวรรณคูหา/แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 มิ.ย. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
11 มิ.ย. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
11 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เกษตรอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 มิ.ย. 2561   1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (สปก.) 8. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 13. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 16. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 17. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 18. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. สำนักงานเทศบาลตำบลจอมทอง 20. องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง  สนง.พลังงานจังหวัด      รับ
11 มิ.ย. 2561   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู      รับ
08 มิ.ย. 2561   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวดหนองบัวลำภู/นายวิชัย แก้วอุดร ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าหน้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบิหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายปฏิเวธ ปานอุไร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 19  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 มิ.ย. 2561   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวดหนองบัวลำภู/นายวิชัย แก้วอุดร ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าหน้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบิหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายปฏิเวธ ปานอุไร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 19  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 มิ.ย. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (COO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 มิ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑,๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2561   ส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2561   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 21. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 25. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 26. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 27. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 29. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 30. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 31. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 32. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 มิ.ย. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอทุกอำเภอ 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 16. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 17. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 23. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 29. ผุ้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 32. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 35. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 36. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 39. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 40. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 41. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
06 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
06 มิ.ย. 2561   ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
06 มิ.ย. 2561   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 มิ.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 27. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 28. นายสุภาพ ชัยโสภา 29. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 30. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 31. นายมงคล สุมาลี 32. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 33. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 34. นางอรยา อุณาสิงห์ 35. นายทองใบ บุญแน่น 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย นายอำเภอทุกนายอำเภอ/นายกอบต. นายกเทศบาลทุกตำบล  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
06 มิ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
06 มิ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ