15 พ.ย. 2561   ๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ๘. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 พ.ย. 2561   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 พ.ย. 2561   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัด/เกษตรปละสหกรณ์จังหวัด/พัฒนาการจังหวัด/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ผู้อำนวยการสนง.ทสจ.นภ./นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ประธานหอการค้า/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด/ประธานชมรมธนาคารจังหวัด/ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด/ผู้แทนภาคประชาสังคม/ประชารัฐ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2561   ส่วนราชการตามบัญชีมอบหมายภารกิจ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2561   ร้องผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ.,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองคืการบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
14 พ.ย. 2561   สำนักงานจังหวัด,ปกครองจังหวัด,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด,เกษตรและสหกรณ์จังหวัด,กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด,กอ.รมน.จว.นภ.,พลังงานจังหวัด,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,พระพุทธศาสนาจังหวัด,สนง.ประกันสังคมจัดหวัด,พัฒนาสังคมจังหวัด,วัฒนธรรมจังหวัด,จัดหางานจังหวัด,สถิติจังหวัด,แรงงานจังหวัด,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน,พาณิชย์จังหวัด,สรรพากรพื้นที่จังหวัด,ประชาสัมพันธ์จังหวัด,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด,คลังจังหวัด,ป.ป.ช.ประจำจังหวัด,สาธารณสุขจังหวัด,ที่ดินจังหวัด,กกต.จังหวัด,เกษตรจังหวัด,ยุติธรรมจังหวัด,คุมประพฤติจังหวัด  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
14 พ.ย. 2561    คณะทำงานฝ่ายพิธีการ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู นายหัสสา ดอนหงษา นายบรรพต ศรีเมืองบุญ นายประยุทธ์ ชามนตรี โรงพยาบาลหนองบัวลำภู นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี สนง.วัฒนธรรม จ.นภ. คณะทำงานฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ , 2 คณะทำงานฝ่ายสื่อสารและประสานงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการ สวท.หนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 พ.ย. 2561   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอนากลาง นายอำเภอโนนสัง นายอำเภอสุวรรณคูหา นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอนาวัง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑,๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่าการชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
13 พ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ,รมน.จว.นภ. ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
13 พ.ย. 2561   ๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๗. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ย. 2561   ๑. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๓. นายอำเภอศรีบุญเรือง ๔. นายอำเภอโนนสัง ๕. นายอำเภอนากลาง ๖. นายอำเภอนาวัง ๗. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ย. 2561   ๑. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๒. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๓. นายอำเภอศรีบุญเรือง ๔. นายอำเภอโนนสัง ๕. นายอำเภอนากลาง ๖. นายอำเภอนาวัง ๗. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
13 พ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ.รมน.จว.นภ.,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
12 พ.ย. 2561   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธาน 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่ได้รับมอบหมาย รองประธาน 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 5. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) กรรมการ 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 9. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 10. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 11. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 12. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 14. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู กรรมการ 15. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 16. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 17. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 18. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 19. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 20. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 21. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 22. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 23. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 24. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 25. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 26. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 27. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 28. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 29. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 30. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 31. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 32. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 33. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 34. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 35. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 36. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู กรรมการ 37. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู กรรมการ 38. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กรรมการ 39. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 40. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการ 41. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 กรรมการ 42. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ กรรมการ 43. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กรรมการ 44. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู กรรมการ 45. ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 46. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 47. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 48. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู กรรมการ 49. ผู้อำนวยการ สนง.ธกส.จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 50. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 51. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 52. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู กรรมการ 53. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กรรมการ 54. นายอำเภอศรีบุญเรือง กรรมการ 55. นายอำเภอโนนสัง กรรมการ 56. นายอำเภอนากลาง กรรมการ 57. นายอำเภอสุวรรณคูหา กรรมการ 58. นายอำเภอนาวัง กรรมการ 59. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 60. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 61. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 62. ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 63. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 64. ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 65. ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหนองบัวลำภู กรรมการ 66. ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 67. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ 68. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการและเลขานุการ 69. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 70. ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 71. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 72. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 73. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 พ.ย. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 19. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 26. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 29. -34. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 พ.ย. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 พ.ย. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 พ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 พ.ย. 2561   คณะทำงานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู คู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงายรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู คู่สมรสนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ (ตามรายชื่อที่แนบ)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 พ.ย. 2561   สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
09 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
09 พ.ย. 2561   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอนาวัง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/นายอำเภอศรีบุญเรือง/นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 พ.ย. 2561   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการเทคนิคหนองบัวลำภู 19 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 พ.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 27. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 28. นายสุภาพ ชัยโสภา 29. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 30. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 31. นายมงคล สุมาลี 32. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 33. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 34. นางอรยา อุณาสิงห์ 35. นายทองใบ บุญแน่น 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 พ.ย. 2561   ส่วนราชการ ตามบัญชีแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ
08 พ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
08 พ.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน 2.ผบ.กกล.รส.นภ. 3.รอง ผอ.รมน.จว.นภ. 4.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 10.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย 12.นายอำเภอทุกอำเภอ 13.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 14.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 15.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู 19.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 21.ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 22.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 26.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28.ผู้อำนวยการสถานีเพาะชำกล้าไม้หนองบัวลำภู 29.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 30.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 31.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 33.จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู 34.ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นภ. 35.ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 36.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 37.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 38.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 39.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 41.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 42.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ , 2 43.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 44.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 45.ผู้อำนวยการ สวท.หนองบัวลำภู 46.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 47.นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู 48.ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู 49.ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองบัวเคเบิ้ลทีวี 50.ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดหนองบัวลำภู 51.ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 52.นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สวท.นภ. 53.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 54.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 55.ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 56.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 57.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 58. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 59. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 60.ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัดหนองบัวลำภู 61.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 62.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 63.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 64.ประธานชมรมจักรยานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 พ.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน 2.ผบ.กกล.รส.นภ. 3.รอง ผอ.รมน.จว.นภ. 4.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 10.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย 12.นายอำเภอทุกอำเภอ 13.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 14.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 15.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู 19.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 21.ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 22.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 26.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 27.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28.ผู้อำนวยการสถานีเพาะชำกล้าไม้หนองบัวลำภู 29.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 30.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 31.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 33.จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู 34.ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นภ. 35.ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 36.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 37.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 38.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 39.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 41.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 42.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ , 2 43.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 44.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 45.ผู้อำนวยการ สวท.หนองบัวลำภู 46.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 47.นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู 48.ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู 49.ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดหนองบัวเคเบิ้ลทีวี 50.ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดหนองบัวลำภู 51.ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 52.นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สวท.นภ. 53.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 54.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 55.ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 56.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 57.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 58. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 59. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 60.ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัดหนองบัวลำภู 61.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 62.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 63.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 64.ประธานชมรมจักรยานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 พ.ย. 2561   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 พ.ย. 2561   1)รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2)ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3)หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4)คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5)โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6)ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 7)นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8)นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9)นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 10)ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 11)ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 12)หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 13)ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
07 พ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานบันศึกษาทุกแห่ง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคาร นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 พ.ย. 2561   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลตำบลนามะเฟือง ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สำนักงานที่ดินจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสัสดีจังหวัด เทศบาลตำบลนาคำไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด กองร้อย อส.จ.ส่วนแยก ๑ เรือนจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู สำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานป้องกันไฟป่าหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลหัวนา สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 พ.ย. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 พ.ย. 2561   ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
06 พ.ย. 2561   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
06 พ.ย. 2561   ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
06 พ.ย. 2561   ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
05 พ.ย. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
05 พ.ย. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
05 พ.ย. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
05 พ.ย. 2561   เรียน 1. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
05 พ.ย. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
05 พ.ย. 2561   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation) เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
05 พ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
05 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
05 พ.ย. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
05 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
02 พ.ย. 2561   คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.โยธาธิการฯ      รับ
02 พ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)      รับ
02 พ.ย. 2561   ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู การประปาส่วนภูมิภาคหนองบัวลำภู สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 พ.ย. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10.หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 20.ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
01 พ.ย. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
01 พ.ย. 2561   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 พ.ย. 2561   หน่วยงานของรัฐในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 พ.ย. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 พ.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
01 พ.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)      รับ
31 ต.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
31 ต.ค. 2561   1.ปลัดจังหวัด 2.หน.สนจ.นภ. 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู 7.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายอำเภอทุกอำเภอ 9.ผู้จัดการ กฟภ.จังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้จัดการ กปภ. สาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 ต.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10.หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 20.ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
30 ต.ค. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
30 ต.ค. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสถานที่พัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ