17 ก.ย. 2562   1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ก.ย. 2562   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 9/2562 เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ก.ย. 2562   เรียน 1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ก.ย. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู/นายอำเภอนาวัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.กศน.นภ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
16 ก.ย. 2562   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู/และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ก.ย. 2562   เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู /รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) / หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /นายอำเภอทุกอำเภอ /ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู/ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู      รับ
16 ก.ย. 2562   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ./สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/ ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภ/นายอำเภอนาวัง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
16 ก.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2562   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ก.ย. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
11 ก.ย. 2562   คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 20. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 22. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 28. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 29. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 30. นายอำเภอศรีบุญเรือง 31. นายอำเภอโนนสัง 32. นายอำเภอนากลาง 33. นายอำเภอสุวรรณคูหา 34. นายอำเภอนาวัง 35. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 36. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 39. ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
11 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
10 ก.ย. 2562   1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 6. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 17 นายอำเภอนากลาง 18 นายอำเภอนาวัง 19 นายอำเภอสุวรรณคูหา 20 นายอำเภอโนนสัง 21 นายอำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 ก.ย. 2562   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 28. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 29. นายสุภาพ ชัยโสภา 30. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 31. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 32. นายมงคล สุมาลี 33. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 34. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 35. นางอรยา อุณาสิงห์ 36. นายทองใบ บุญแน่น 37. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 38. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ก.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
10 ก.ย. 2562   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
10 ก.ย. 2562   เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
10 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน,ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
09 ก.ย. 2562   ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู /ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู /ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู /ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
09 ก.ย. 2562   เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู /พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/อุตสากกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู /วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
09 ก.ย. 2562   เรียน นายอำเภอนากลาง นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอนาวัง นายอำเภอสุวรรณคูหา และนายอำเภอโนนสัง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ก.ย. 2562   รายชื่อตามบัญชีแนบท้าย  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
09 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
08 ก.ย. 2562   เรียน ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ก.ย. 2562   เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ก.ย. 2562   เรียน นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ก.ย. 2562   เรียน สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ก.ย. 2562   เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ก.ย. 2562   เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ก.ย. 2562   เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และเกษตรอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู จำกัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู สื่อมวลชนทุกแขนง  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2562   เรียน 1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. 6. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
05 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
05 ก.ย. 2562   คณะทำงานขับเคลื่อนทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2562  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
05 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
05 ก.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ก.ย. 2562   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายอำเภอนากลาง/นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ก.ย. 2562   นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ก.ย. 2562   1.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 8.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ก.ย. 2562   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ก.ย. 2562   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง 4.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 5.นายอำเภอทุกอำเภอ 6.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู จำกัด 13.คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14.สื่อมวลชนทุกแขนง  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
04 ก.ย. 2562   ผอ.รมน.จว/รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/นายอำเภอทุกอำเภอ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
03 ก.ย. 2562   เรียน 1. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 7.สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 8. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 9.สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 10. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
03 ก.ย. 2562   1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 12. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ก.ย. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สสจ.หนองบัวลำภู 3.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.พมจ.หนองบัวลำภู 5. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 6.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ปศุสัตวจังหวัดฯ 10 เกษตรจังหวัดฯ 11. นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 12. ผอ.โครงการชลประทานจังหวัดฯ  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
03 ก.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
03 ก.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
03 ก.ย. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
03 ก.ย. 2562   เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู /รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) / หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /นายอำเภอทุกอำเภอ /ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู/ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู      รับ
02 ก.ย. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 9. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาสังคมฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 14. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ทรัพยากรธรรมชาติฯ จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 21. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 ก.ย. 2562   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ย. 2562   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8. นายอำเภอศรีบุญเรือง 9. นายอำเภอนากลาง 10. นายอำเภอโนนสัง 11. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 ส.ค. 2562   ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการท้องถิ่น/นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
30 ส.ค. 2562   คณะกรรมการ ก.ช.ภ.จ.หนองบัวลำภู ประกอบด้วย 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สสจ.หนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. พมจ.หนองบัวลำภู 5. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองหนองบัวลำภู 7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายก อบจ.หนองบัวลำภู 12. ผอ.ชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
30 ส.ค. 2562   เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
30 ส.ค. 2562   เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
30 ส.ค. 2562   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
30 ส.ค. 2562   เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
29 ส.ค. 2562   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผบ.ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 ส.ค. 2562   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สพม.19      รับ
29 ส.ค. 2562   เรียน นายอำเภอนากลาง และนายอำเภอโนนสัง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 ส.ค. 2562   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 ส.ค. 2562   1. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. ผู้จัดการบริษัท ทีโอที สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 24. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ