18 มิ.ย. 2564   เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมหน่วยงาน เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 มิ.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 มิ.ย. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ(ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 มิ.ย. 2564   เรียน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 มิ.ย. 2564   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 มิ.ย. 2564   เรื่อง เผยพร่ข่าว สคบ. เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
18 มิ.ย. 2564   เรื่อง เผยแพร่ความรู้ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การ บริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
18 มิ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
18 มิ.ย. 2564   1. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
17 มิ.ย. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 มิ.ย. 2564   คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
17 มิ.ย. 2564   1. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
17 มิ.ย. 2564   เรื่อง เชิญประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำข้อมูลรองรับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 มิ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
17 มิ.ย. 2564   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
17 มิ.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 มิ.ย. 2564   ** สรุปผลการประชุม ศปก.** เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
16 มิ.ย. 2564   เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 มิ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 มิ.ย. 2564   เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 10 ประจำเดือนเมษายน 2564 เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 มิ.ย. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ท),ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอทุกอำเภอ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 มิ.ย. 2564   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า นภ.๑ (หนองสวรรค์) หัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่า นภ.๒ (ศรีบุญเรือง) หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ศูนย์ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนายการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ/สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าวเลขานุการฯกอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
15 มิ.ย. 2564   หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ/สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าวกอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
15 มิ.ย. 2564   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
15 มิ.ย. 2564   ** แจ้งคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่ 12/2564 ** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
15 มิ.ย. 2564   เรื่อง ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566 – 2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 13. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 14. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 มิ.ย. 2564   เรื่อง เชิญประชุมหารือแนวทางการโอนสินทรัพย์และการบริหารจัดการหอพระบางวัดมหาชัย เรียนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 มิ.ย. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 4 สาขาหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการกลุ่มงานศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
14 มิ.ย. 2564   *สรุปผลการประชุม ศปก.*เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
14 มิ.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 มิ.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 มิ.ย. 2564   *สถานประกอบการประเมินมาตรการ Good Factory Practice เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019* เรียน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอุทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
11 มิ.ย. 2564   *ส่งประกาศ ศบค. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายาอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
11 มิ.ย. 2564   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 มิ.ย. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 19. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 22. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 23. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 24. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 25. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 26. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 27. นายวิทวัส วทานิโยบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 28. นายทิชากร นิลกษาปน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 29. นายสายศิลป์ สายืน ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 มิ.ย. 2564   เรื่อง การบันทึกข้อมูลโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เรียน 1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 12. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 มิ.ย. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
10 มิ.ย. 2564   เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
10 มิ.ย. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 มิ.ย. 2564   นายกเทศบาลตำบลโนนสะอาด  สนง.โยธาธิการฯ      รับ
10 มิ.ย. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 14. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 15. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 16. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย 17. ผู้แทนสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 18. ผู้แทนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 19. ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 20. นายอุดม อินจันทร์ต๊ะ 21. นายสุเทพ วุฒิธา 22. นายวิสูตร คำอินทร์ 23. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 มิ.ย. 2564   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 มิ.ย. 2564   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 มิ.ย. 2564   ขอเชิญร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 4. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 13. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 มิ.ย. 2564   1.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2564   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 มิ.ย. 2564   เรียน 1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 มิ.ย. 2564   ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 มิ.ย. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (ตามรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2564   เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบางคู่ วัดมหาชัย พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดหนองบัวลำภู เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เรียน ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน) ๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๙. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ๑๙. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๗. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๒๘. นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๙. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ๓๐. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 มิ.ย. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2564   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/อบต.บ้านพร้าว/เทศบาลตำบลฝั่งแดง/เทศบาลตำบลบ้านค้อ/เทศบาลตำบลหนองแก/เทศบาลตำบลนาดี/อบต.วังปลาป้อม  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2564   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2564   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
07 มิ.ย. 2564   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
04 มิ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
04 มิ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ (ตามบัญชีแนบท้าย)  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
04 มิ.ย. 2564   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
04 มิ.ย. 2564   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สวท.หนองบัวลำภู,ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว,แขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
04 มิ.ย. 2564   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินหนองบัวลำภู 7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 มิ.ย. 2564   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
04 มิ.ย. 2564   1. เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 14. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 15. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยหนองบัวลำภู 17. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 18. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี 20. เรียน ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น 21. เรียน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
04 มิ.ย. 2564   1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 มิ.ย. 2564   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน) 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 5. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด หรือผู้แทน 6. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 7. นางสาวณัฏฐา ไชยภักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 8. นางสุพัตรา กิบบินส์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 มิ.ย. 2564   เรื่อง แก้ไขปรับปรุงโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เรียน นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 มิ.ย. 2564   เลื่อนการประชุมคระกรรมการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๑. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) ๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ท) ๔. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ ๒๘ ๑๑. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ๒๖. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๒๙. นายอำเภอนากลาง ๓๐. นายอำเภอศรีบุญเรือง ๓๑. นายอำเภอสุวรรณคูหา ๓๒. นายอำเภอนาวัง ๓๓. นายอำเภอโนนสัง ๓๔. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๕. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๖. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ๓๘. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ๓๙. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๐. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
02 มิ.ย. 2564   เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 3/2564 เรียน 1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 4. นายไพรัตน์ ปัจจะวงษ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 4 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีหัวนา 13. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก 14. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายสุเมธ วิชัยวงศ์ ปราชญ์ชาวบ้านบ้านศูนย์น้ำเพียงดิน 18. รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา ผู้ทรงคุณวุฒิ 20. นายจักรพงษ์ โสนแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 21. นายสุดใจ พนมเขต ผู้ทรงคุณวุฒิ 22. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 25. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 28. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 29. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 มิ.ย. 2564   1. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอทุกอำเภอ 10.หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 11. จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 15. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านวิจัยและภาคประชาชน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 16. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านบริหารและกิจการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 17. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ด้านนโยบายและแผน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 18. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 19. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 20. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
01 มิ.ย. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิก (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ