25 เม.ย. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (COO)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
25 เม.ย. 2561   ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 เม.ย. 2561   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ อำเภ องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน จังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
24 เม.ย. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
24 เม.ย. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
23 เม.ย. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอนาวัง/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
23 เม.ย. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
23 เม.ย. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
23 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
23 เม.ย. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
23 เม.ย. 2561   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สรรพสามิตพื้นที่      รับ
23 เม.ย. 2561   คณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
23 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 เม.ย. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 3. ศึกษาธิการจังหวัดฯ 4. ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดฯ 6. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดฯ 8. ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ 10. เกษตรจังหวัดฯ 11. ปศุสัตว์จังหวัดฯ 12. สหกรณ์จังหวัดฯ 13. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯ 14. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 15. พลังงานจังหวัดฯ 16. วัฒนธรรมจังหวัดฯ 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ 18. ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ 19. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 20. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ 21. หัวหน้าสำนักจัดการป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี 22. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 เม.ย. 2561   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 เม.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 เม.ย. 2561   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 5.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผอ.สวท.หนองบัวลำภู 7.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผอ.รพ.หนองบัวลำภู 11.หน.สนง.ปภ.จ.นภ. 12.อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 13.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 15.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 16.นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 เม.ย. 2561   1. นายอำเภแเมืองหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
20 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ/นายอำเภอ/ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
20 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 เม.ย. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 13. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 15. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 18. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 เม.ย. 2561   ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
19 เม.ย. 2561   รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
19 เม.ย. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 9. เรียน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 10. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน ประธานบริษัทประชารัฐจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน ผู้จัดการ ธ.ก.ส. หนองบัวลำภู 15. เรียน คุณพิพัฒน์ วงค์ชาลี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
19 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 เม.ย. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 เม.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 เม.ย. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี 11. เรียน ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) 13. เรียน ผอ.ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี 14. เรียน ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
18 เม.ย. 2561   1. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
18 เม.ย. 2561   ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายละเอียดปรากฎตามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 เม.ย. 2561   คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ระดับจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
18 เม.ย. 2561   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 เม.ย. 2561   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 เม.ย. 2561   นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 เม.ย. 2561   นายอำเภอนาวัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 เม.ย. 2561   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
17 เม.ย. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู , พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู , และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
17 เม.ย. 2561   คณะกรรมการ COO  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
17 เม.ย. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน ประธานบริษัทประชารัฐจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน ผู้อำนวยการ ธกส. หนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
11 เม.ย. 2561   หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
11 เม.ย. 2561   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมือง/นายอำเภอศรีบุญเรือง/นายอำเภอสุวรรณคูหา/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 เม.ย. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.นายอำเภอนากลาง 12.นายอำเภอนาวัง 13.นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 เม.ย. 2561   ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายความมั่นคง) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู กรรมการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายณพล เชยคำแหง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายประมง ทัศดร ประธานมูลนิธิพระพุทธยันตีหนองบัวลำภู นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู นายสมบัติ ว่องวิทวัส ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
10 เม.ย. 2561   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 เม.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 27. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 28. นายสุภาพ ชัยโสภา 29. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 30. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 31. นายมงคล สุมาลี 32. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 33. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 34. นางอรยา อุณาสิงห์ 35. นายทองใบ บุญแน่น 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายอำเภอทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
09 เม.ย. 2561   ถึง ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 เม.ย. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
09 เม.ย. 2561   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 11.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 12.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 13.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 14.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 17.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19.หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 20.ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ 21.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 22.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 23.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 25.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 26.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 27.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 29.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 30.นายอำเภอทุกอำเภอ 31.นายจักรพงษ์ โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน) 32.นายประใส เศรษฐกุญชร (ปราชญ์ชาวบ้าน) 33.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 34.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 เม.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชนและผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (CO)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
04 เม.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 เม.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 เม.ย. 2561   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
03 เม.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิ/นายกสมาคม/ชมรม/สโมสรต่างๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 เม.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู /รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. /รอง ผอ.รมน.จว.นภ. /หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด /หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง /หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /นายอำเภอทุกอำเภอ /นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู /นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 เม.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสถานีพัมนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.วิทยลัยเทคนิคหนองบัวลำภู/ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู/นายอำเภอศรีบุญเรือง/ประธานเครือข่ายเกาตรอินทรีย์วิถีหนองบัว  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 เม.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ (ตามบัญชีแนบท้าย)  ปกครองจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2561   1.กอ.รมน.จังหวัด 2.ปลัดจังหวัด 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 4.ท้องถิ่นจังหวัด 5.พาณิชย์จังหวัด 6.อุตสาหกรรมจังหวัด 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด 8.ประมงจังหวัด 9.ปศุสัตว์จังหวัด 10.ผอ.โครงการชลประทานจังหวัด 11.ผอ.สถานีพัฒนาที่หนองบัวลำภู 12.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 13.เกษตรจังหวัด 14.สหกรณ์จังหวัด 15.หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 16.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2561   หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2561   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2561   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2561   ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
02 เม.ย. 2561   ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ