17 พ.ค. 2562    1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 12 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 15.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2562    1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 12 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 15.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2562    1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 12 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ 15.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2562   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2562   เรียน 1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 15.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สหหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการการย่างแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
17 พ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 พ.ค. 2562   ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย/อำเภอทุกอำเภอ/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 พ.ค. 2562    (1) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (2) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู (3) ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู (5) นายประเสริฐ ศรีล้อม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (6) นายกัมปนาท บุญคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 พ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ (ส่งหนังสือรอบ2)  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
16 พ.ค. 2562   ผอ.รมน.จว.นภ./รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ผบ.กกล.รส.จว.นภ./หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารสถานศึกษา  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
16 พ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ นายอำเภอทุกอำภอ นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
16 พ.ค. 2562   1. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 6. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 7. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 8. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 9. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 พ.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 13. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 14. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 20. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมสนองพระราชดำริ 21. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 26. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 27. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 29. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 30. นายอำเภอทุกอำเภอ 31. นายจักรพงษ์ โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน) 32. นายประใส เศรษฐกุญชร (ปราชญ์ชาวบ้าน) 33. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 34.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 พ.ค. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 14. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 15. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) 16. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อุดรธานี 17. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 18. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
16 พ.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 พ.ค. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 พ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 พ.ค. 2562    1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
15 พ.ค. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
15 พ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 พ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีแนบท้าย)  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
15 พ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
14 พ.ค. 2562   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภูปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โครงการชลประธานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
14 พ.ค. 2562   หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
14 พ.ค. 2562   (1) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู (2) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู (3) ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู (4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู (5) นายประเสริฐ ศรีล้อม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (6) นายกัมปนาท บุญคง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 พ.ค. 2562   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการ สนง.ทสจ.นภ. 4. นายก อบจ.นภ. 5. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 6.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
14 พ.ค. 2562   - ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู - กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู - สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู - ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู - อำเภอเมืองหนองบัวลำภู - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู - องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู - เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู - เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย - เทศบาลตำบลนากลาง - เทศบาลตำบลหัวนา - เทศบาลตำบลกุดดินจี่ - เทศบาลตำบลนากอก - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 และเขต 2 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม - ชมรมนาฏศิลป์จังหวัดหนองบัวลำภู - อำเภอ และ อปท.ในพื้นที่ - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู - โรงพยาบาลหนองบัวลำภู - อำเภอทุกอำเภอ - สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 พ.ค. 2562   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สก.สค.จังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, ศึกษาธิการจังหวัดหนอบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2562   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
13 พ.ค. 2562   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
10 พ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ นายอำเภอทุกอำภอ นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
10 พ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
10 พ.ค. 2562   1.สำนักงานจังหวัด 2.สำนักงานคลังจังหวัด 3.สำนักงานจัดหางานจังหวัด 4.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 5.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 6.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 7.สำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัด 8.สำนักงานขนส่งจังหวัด 9.สำนักงานพลังงานจังหวัด 10.สำนักงานที่ดินจังหวัด 11.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 12.สำนักงานสถิติจังหวัด 13.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 14.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 15.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 16.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 17.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 18.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 19.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 20.ที่ทำการปกครองจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 พ.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. รองผู้อำนวยการกอ.รมน.จังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 10. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 19. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 31. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 36. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 37. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 38. ผู้อำนวยการสำนักงานประกันภัยจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู 39. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 40. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 42. ผู้อำนวยการพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 43. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 44. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 45. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 46. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 47. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 48. ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดหนองบัวลำภู 49. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 50. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 51. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 52. ผู้บริหารศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 53. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู 54. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู 55. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 56. ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 57. มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวลำภู 58. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 59. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 60. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภู 61. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 62. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 63. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง 64. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู 65. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 พ.ค. 2562   -สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู -เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู -องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู -ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู -อำเภอทุกอำเภอ -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู -สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู -สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู - ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู - สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู - โรงพยาบาลหนองบัวลำภู - กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1, 2 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร - โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม - ชมรมนาฏศิลป์จังหวัดหนองบัวลำภู - โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู - บริษัทประชารัฐ รักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด - สภาหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู - สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู - สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู - สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู - มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู - ชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู - เทศบาลตำบลนามะเฟือง - เทศบาลตำบลหัวนา - เทศบาลตำบลนาคำไฮ - สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 พ.ค. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอโนนสัง/นายอำเภอนาวัง/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 พ.ค. 2562   1. นายอำเภอนากลาง 2. นายอำเภอโนนสัง 3. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 พ.ค. 2562   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู 12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 พ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
07 พ.ค. 2562   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
07 พ.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 พ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 พ.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
07 พ.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
06 พ.ค. 2562   ๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๔) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๕) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๖) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๘) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๙) หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ๑๑) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒) ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ด๓) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๐ (อุดรธานี) ๑๔) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ๑๕) ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗) อุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘) อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐) ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑) พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒) ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู ๒๓) นายอำเภอทุกอำเภอ ๒๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕) นายกเทศมนตรีเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖) ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๗) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๙) ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนหนองบัวลำภู ๓o) ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 พ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
03 พ.ค. 2562   1.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 2.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 พ.ค. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
02 พ.ค. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 พ.ค. 2562   ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 พ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
01 พ.ค. 2562   1. ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ 3 เกษตรจังหวัดฯ 4. เกษตรอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 พ.ค. 2562   1. สถิติจังหวัดฯ 2. แรงงานจังหวัดฯ 3. พาณิชย์จังหวัดฯ 4. จัดหางานจังหวัดฯ 5. ประกันสังคมจังหวัดฯ 6. ขนส่งจังหวัดฯ 7. สรรพากรพื้นที่ฯ 8. 8ธนารักษ์พื้นที่ฯ 9. สพรรสามิตพื้นที่ฯ 10. การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 พ.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 พ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
01 พ.ค. 2562   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Operation)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
01 พ.ค. 2562   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู      รับ
01 พ.ค. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ หน่วยงานอิสระ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภูทุกแห่ง และองค์กรภาคเอกชน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 พ.ค. 2562   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
01 พ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู และประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
30 เม.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 เม.ย. 2562   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
30 เม.ย. 2562   พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
30 เม.ย. 2562   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน) 3.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 เม.ย. 2562   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน) 2.นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.พัฒนากาจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายอำเภอทุกอำเภอ 10.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศีกษาเขต 19 13.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต1 14.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพท้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต2 15.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 เม.ย. 2562   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน) 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 5.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 13.นายอำเภอทุกอำเภอ 14.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 20.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 23.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 24.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 26.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 27.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 28.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต1 29.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 30.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 31.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 33.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 34.ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 35.ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 36.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 37.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 38.ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง 39.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 40.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 41.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 42.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 43.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 44.ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ