25 ต.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเกษตรกรรม ที่ 9 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 8. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 ต.ค. 2564   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
21 ต.ค. 2564   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 ต.ค. 2564   เรื่อง เชิญประชุมชี้แจงการใช้งานระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มจังหวัดฯ เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 ต.ค. 2564   เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 19. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 22. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 23. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 24. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 25. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 26. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 27. นายวิทวัส วทานิโยบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 28. นายทิชากร นิลกษาปน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 29. นายสายศิลป์ สายืน ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 ต.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 ต.ค. 2564    1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 16. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 ต.ค. 2564   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
21 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2564   1. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 17. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 18. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 19. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น 20. ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย 22. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 23. นายอำเภอสุวรรณคูหา 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายจักรพงษ์ โสนะแสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 26. ประธานคณะกรรมการเครือข่าย ทสม.จังหวัดหนองบัวลำภู 27. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 29. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 30. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สนง.ทสจ.นภ.  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
20 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2564   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 9.นายอำเภอศรีบุญเรือง 10.นายอำเภอนากลาง 11.นายอำเภอนาวัง 12.นายอำเภอสุวรรณคูหา 13.นายอำเภอโนนสัง 14.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 15.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 16.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
20 ต.ค. 2564   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
19 ต.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6 นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ต.ค. 2564   เรียน 1.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 6.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ต.ค. 2564   อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ต.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ต.ค. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2564   เรื่อง เร่งรัดการการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียน ๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. สำนักงานพัฒนาขุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๕. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู ๖.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ต.ค. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / ส่วนราชการทุกส่วนราชการ / นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ต.ค. 2564   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2564   นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2564   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2564   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2564   ๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๗. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
18 ต.ค. 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2564   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2564   สำนักงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสำนักงานพัฒนาการค้าจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานเกษตรและสกรณ์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานเรือนจำจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานสัสดีจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2564   เรื่อง การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1,2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
18 ต.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
18 ต.ค. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู และเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ต.ค. 2564   เร่งรัดดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. โยธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 9. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ต.ค. 2564   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
18 ต.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กรอิสระ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2564   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
16 ต.ค. 2564   **คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 23/2564** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ต.ค. 2564   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
15 ต.ค. 2564   1. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 11. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 13. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 15. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 16. ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนหองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2564   รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง นายอำเภอเมืองหนองบวัลำภู นายอำเภอนากลาง นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอสุวรรณคูหา นายอำเภอนาวัง นายอำเภอโนนสัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี)  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
15 ต.ค. 2564   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ต.ค. 2564   เรียน เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 ต.ค. 2564   เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู เรียนพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรียนวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2564   1.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 8.นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
12 ต.ค. 2564   เรียน 1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 10. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ต.ค. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 6. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
12 ต.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2564   ตามบัญชีแนบ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2564   ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2564   ห้วหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 4 สาขาหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู และผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2564   1. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2564   เรือง การจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2565 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ต.ค. 2564   เรื่อง การจัดทำสมุดโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี 2565 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ต.ค. 2564   ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู,สวัสดิการแและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหหนองบัวลำภู,สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู,จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู,คลังจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู,อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2564   หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
11 ต.ค. 2564   ส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
11 ต.ค. 2564   ส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ต.ค. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ต.ค. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ