07 ต.ค. 2565   เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผุ้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
07 ต.ค. 2565   เรื่อง ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ทหาร) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ต.ค. 2565   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
06 ต.ค. 2565   1. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์ 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ต.ค. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
06 ต.ค. 2565   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการทรัพนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ต.ค. 2565   คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดหนองบัวลำภู 1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายวิทวัส วทานิโยบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 13. นายทิชากร นิลกษาปน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 14. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด) 15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 18. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญร่วมประชุม 21. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 23. ประธานชมรมโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ต.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
06 ต.ค. 2565   เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู เรียนหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 ต.ค. 2565   เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู เรียนหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู  admin      รับ
05 ต.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
05 ต.ค. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
05 ต.ค. 2565   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 ต.ค. 2565   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 4. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 18. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 20. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 21. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 22. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 23. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 ต.ค. 2565   เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกาตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
05 ต.ค. 2565   คณะอนุกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
05 ต.ค. 2565   เรื่องการดำเนินการตามมติคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 4/2565 เรียน๑. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๕. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ต.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคาร ธ.ก.ส.หนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
04 ต.ค. 2565   1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ต.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
04 ต.ค. 2565   เรื่อง การพิจารณาหนุนเสริมการดำเนินงานของอำเภอเมืองหนองบัวลำภูตามโครงการอำเภอนำร่อง.“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”.แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง.กระทรวงมหาดไทย เรียน1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 14. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ต.ค. 2565   เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2565 **********เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ต.ค. 2565   เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)*********** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ต.ค. 2565   เรื่อง ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565************ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศในตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ต.ค. 2565   เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2565**********เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู**********  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ต.ค. 2565   เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวร *******เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 ก.ย. 2565   ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
30 ก.ย. 2565   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
30 ก.ย. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 ก.ย. 2565   สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 ก.ย. 2565   นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 ก.ย. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
28 ก.ย. 2565   ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม การประชุมคณะกรมการจังหวัด และรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2565  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 ก.ย. 2565   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 ก.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 ก.ย. 2565   เรียน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
28 ก.ย. 2565   พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
27 ก.ย. 2565   นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 ก.ย. 2565   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
27 ก.ย. 2565   เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ในพื้นที่ SEDZ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียน 1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรเเละสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. นายกองค์การบริหารจังหวัดหนองบัวลำภู 14. นายอำเภอเมืองงหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอศรีบุญเรือง 16. นายอำเภอนากลาง 17. นายอำเภอนาวัง 18. นายอำเภอโนนสัง 19. นายอำเภอสุวรรณคูหา 20. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 ก.ย. 2565   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบิรหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 ก.ย. 2565   1. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
27 ก.ย. 2565   เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
27 ก.ย. 2565   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ พัฒนาการจังหวัดฯ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฯ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
27 ก.ย. 2565   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
26 ก.ย. 2565   1.ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.นายอำเภอทุกอำเภอ 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
26 ก.ย. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่งในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 ก.ย. 2565   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอทุกอำเภอ 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 14. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 17. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 18. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 19. ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
26 ก.ย. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 ก.ย. 2565   ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 ก.ย. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชาร  สนง.คลังจังหวัด      รับ
26 ก.ย. 2565   เร่งรัดการจัดส่งบทเรียนการพัฒนาความสำเร็จโครงการพัฒนาพื้นที่ตามเเนวพระราชดำริฯ เรียน นายอำเภอนาวัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 ก.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 ก.ย. 2565   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 ก.ย. 2565   เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 ก.ย. 2565   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 ก.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ได้รับงบประมาณกรมจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 ก.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 ก.ย. 2565   ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหัศจรรย์หอยหิน เยือนถิ่นไดโนเสาร์" เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ เเละหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
22 ก.ย. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
22 ก.ย. 2565   เรียน 1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 10.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
22 ก.ย. 2565   เรียน 1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 13.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 14.วัฒนธรรมหวัดหนองบัวลำภู 15.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16.วัฒนธรรมหวัดหนองบัวลำภู 17.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 20.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 21.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 22.ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 23.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 24.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 25.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 26.ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 27.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 28.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 29.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 30.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 31.หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 32.สภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33.สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 34.ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 35.สมาคมสันนิบาตรเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
22 ก.ย. 2565   เชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรีบยร้อยภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๑. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ผู้แทนมณฑณทหารบกที่ ๒๘ ๑๑. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 22. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 26. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 28. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 29. นายอำเภอนากลาง 30. นายอำเภอศรีบุญเรือง 32. นายอำเภอนาวัง 33. นายอำเภอโนนสัง ๓๔. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๕. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๖. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ๓๘. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ๓๙. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๐. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
21 ก.ย. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2565   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชการอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์ห ม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสุมามาลย์ เต๊ะเจ๊ะ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2565   เรียน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2565   เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2565   เรียน หน่วยงานตามที่แนบ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
20 ก.ย. 2565   หัวหน้าส่วนรายการตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ก.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และนายอำเภอทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ