26 ก.ย. 2561   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/พัมนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู/ผุ้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู/ผุ้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 ก.ย. 2561   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
25 ก.ย. 2561   คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัด (คอจ.)  ปกครองจังหวัด      รับ
24 ก.ย. 2561   คณะทำงานคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
24 ก.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 ก.ย. 2561   1. เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
24 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(ตรวจสอบ)      รับ
24 ก.ย. 2561   ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีที่ตั้งอยู่ภายนอกศาลากลาง และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามเอกสารแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2561   คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู(ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2561   นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
21 ก.ย. 2561   เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
20 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
19 ก.ย. 2561   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
19 ก.ย. 2561   1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายวิทวัส วทานิโยบล 13. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม นายทิชากร นิลกษาปน์ 14. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด นายสายสิญจน์ สายืน 15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 18. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 21. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 22. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 24. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 25.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 26. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 27. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย/ ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เษตรอำเภอทุกอำเภอ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
19 ก.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ก.ย. 2561   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ก.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1, เขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
19 ก.ย. 2561   ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) ๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดฯ ๔. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ๑๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ๑๓. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. นายวิพัฒน์ วงษ์ชารี ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัว ๑๖. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๗. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๙. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๐. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูพานคำ ๒๑. นายอำเภอสุวรรณคูหา ๒๒. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓. ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔. ผู้อำนวนการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 ๒๕. ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ๒๖. ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.ย. 2561   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 7.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 14.ประธานเกษตรอินทรีวิถีหนองบัวลำภู 15.ผู้จัดการบริษัทประชารัฐฯด้านการเกษตร 16.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
18 ก.ย. 2561   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ก.ย. 2561   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
17 ก.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทุกท่าน 2. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 27. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 28. นายสุภาพ ชัยโสภา 29. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 30. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 31. นายมงคล สุมาลี 32. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 33. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 34. นางอรยา อุณาสิงห์ 35. นายทองใบ บุญแน่น 36. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 37. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 ก.ย. 2561   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการเทคนิคหนองบัวลำภู 19 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 ก.ย. 2561   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. ผอ. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. เรียน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
17 ก.ย. 2561   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลตำบลนามะเฟือง ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว สำนักงานที่ดินจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานสัสดีจังหวัด เทศบาลตำบลนาคำไฮ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด กองร้อย อส.จ.ส่วนแยก ๑ เรือนจำจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง สำนักงานอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู สำนักงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานป้องกันไฟป่าหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู เทศบาลตำบลหัวนา สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ก.ย. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
14 ก.ย. 2561   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สพม.19      รับ
14 ก.ย. 2561   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
13 ก.ย. 2561   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2561   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
13 ก.ย. 2561   เรียน หัวหน้าม่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/คลังจังหวัดหนองบัวลำภู/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2561   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู/ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู/การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู/ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู/ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภูผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
13 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง, นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม, ภาคประชาชน, ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
12 ก.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ,รมน.จว.นภ. ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
11 ก.ย. 2561   ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน ๒. รอง ผบ.กอ.รมน.จว.นภ. ๓. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๙. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู ๑๐. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ๑๓. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ๑๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ๑๕. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ๑๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. ผู้ใหญ่บ้านห้วยทราย ตำบลหนองบัว ๑๘. ผู้ใหญ่บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว ๑๙. นายประมง ทัศดร ๒๐. นายพิศาล เชยคำแหง ๒๑. นายจารุวัฒน์ ศรีซุย ๒๒. นางศรัณยา สุวรรณพรหม ๒๓. นายวิทวัส วทานิโยบล ๒๔. นายณพล เชยคำแหง ๒๕. นางปาลิดา คำพิบูลย์ ๒๖. นายทิชากร นิลกษาปน์ ๒๗. นายวิวิช พวงสวัสดิ์ ๒๘. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 2 ท่าน 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 22. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 26. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 27. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 28. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 30. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 32. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 33. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 35. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.ย. 2561   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 26. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 28. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 30. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 31. นายอำเภอเมือง 32. นายอำเภอศรีบุญเรือง 33. นายอำเภอนากลาง 34. นายอำเภอนาวัง 35. นายอำเภอโนนสัง 36. นายอำเภอสุวรรณคูหา 37-45. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.ย. 2561   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
10 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชาการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
10 ก.ย. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
07 ก.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ก.ย. 2561   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.ย. 2561   ตามบัญชีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง(ตามบัญชีแนบ)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.ย. 2561   บัญชีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง(ตามเอกสารแนบ)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.ย. 2561   1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่กำกับดูแลยุทธศาสตร์จังหวัด 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 18. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 19. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 26. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 30. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 31. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 32. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 35. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 36. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 37. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 39. ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู 40. ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
06 ก.ย. 2561   นายอำเภอสุวรรณคูหา  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
06 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
05 ก.ย. 2561   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจอมทอง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนากลาง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนามะเฟือง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสงเปลือย,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโนนสัง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านโคก,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฝั่งแดง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวังทอง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแก,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองเรือ,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดดู่,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดดินจี่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมือง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
05 ก.ย. 2561   เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู,ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ,นายอำเภอโนนสัง ,นายอำเภอนาวัง,นายอำเภอศรีบุญเรือง,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พลังงานจังหวัด      รับ
05 ก.ย. 2561   คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (CoO) ตามบัญชีรายชื่อแนบ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
04 ก.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
04 ก.ย. 2561   อ.นากลาง, อ.นาวัง, อ.เมือง, อ.ศรีบุญเรือง, อ.สุวรรณคูหา, อ.โนนสัง  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
04 ก.ย. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ./รอง ผอ.รมน.จว.นภ. /หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานอิสระ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น/ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู/ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  บ.ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภ      รับ
03 ก.ย. 2561   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดหนองบััวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
03 ก.ย. 2561   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
03 ก.ย. 2561   คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
31 ส.ค. 2561   1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(นายวิพัฒน์ วงชารี) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภุ 5.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู 8.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภุ 11.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 14.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 18.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
31 ส.ค. 2561   1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู(นายวิพัฒน์ วงชารี) 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภุ 5.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดหนองบัวลำภู 8.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ประธานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภุ 11.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการสำนักงานฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 14.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 18.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
31 ส.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 ส.ค. 2561   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
30 ส.ค. 2561   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.คุณวิพัฒน์ วงษ์ชารี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ