02 ธ.ค. 2565   รายชื่อตามเอกสารแนบ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2565   ตามบัญชีแนบท้าย  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2565   ตามบัญชีแนบท้าย  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 ธ.ค. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2565   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 4 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอนากลาง 10. นายอำเภอนาวัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ธ.ค. 2565   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 11.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 19.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 20.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 21.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 22.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 23.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
01 ธ.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2565   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองโนนสัง นายอำเภอเมืองนาวัง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
01 ธ.ค. 2565   นายอำเภอนากลาง นายอำเภอศรีบุญเรือง นายอำเภอสุวรรณคูหา  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2565   นายอำเภอโนนสัง  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการตามเอกสารแนบ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2565   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
30 พ.ย. 2565   องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2565   เรื่อง การดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) กิจกรรมสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ประจำจังหวัด เรียน 1.ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 2.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองับวลำภู 6.สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าโครงการพระราชดำริ ลำห้วยบอง  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2565   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ,2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ,8.นายอำเภอทุกอำเภอ 9.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู , 11.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัว เขต1, 12.ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัว เขต 2 13.ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู 15.สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 18.ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2565   ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู,ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สหกรณ์จังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2565   อบจ.หนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 พ.ย. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 พ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
29 พ.ย. 2565   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บริหารภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2565   เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ทหาร) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 พ.ย. 2565   เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนและส่งเสริมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าเกษตรในงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 29 ปี เรียน 1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายอำเภอทุกอำเภอ 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 9. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 14. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 25. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 26. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 28. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 29. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 30. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 34. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 35. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 36. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 37. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 39. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 40. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 41. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 42. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 43. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 44. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 45. ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 46. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 47. ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 48. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตจังหวัดหนองบัวลำภู 49. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 50. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 51. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 52. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 53. ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2565   เรื่อง การจัดกิจกรรมรำวงมหาดไทย ในงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 29 ปี เรียน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2565   คณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2565    ๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๕. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๗. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. ประธานชมรมโรงแรมรีสอร์ท ร้านอาหาร จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘. ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 พ.ย. 2565   แต่งตังหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2565*****เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 พ.ย. 2565   เรื่อง ต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือน ธันวาคม 2565.... ***เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 พ.ย. 2565   ...การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง... ***เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู***  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 พ.ย. 2565   เรียน 1. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
28 พ.ย. 2565   ....การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงโทย"....*** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 พ.ย. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2565   เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2565   เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 11/2565  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 พ.ย. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2565   ตามรายชื่อแนบท้าย  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2565   เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2565   เชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรีบยร้อยภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๑. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ผู้แทนมณฑณทหารบกที่ ๒๘ ๑๑. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 22. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 26. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 28. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 29. นายอำเภอนากลาง 30. นายอำเภอศรีบุญเรือง 32. นายอำเภอนาวัง 33. นายอำเภอโนนสัง ๓๔. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๕. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๖. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ๓๘. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ๓๙. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๐. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
25 พ.ย. 2565   เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมตรวจเยี่ยมติดตามครัวเรือเป้าหมาย TPMAP-Thai QM เรียน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ท), ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, คลังจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู, ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้จัดการธนาคารออมสินจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู, จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2565   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 29 ปี เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ทหาร) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 พ.ย. 2565   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
24 พ.ย. 2565   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายทหาร,ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู,อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู,อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัด,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายอำเภอศรีบุญเรือง,นายอำเภอนากลาง,นายอำเภอโนนสัง,นายอำเภอสุวรรณคูหา,นายอำเภอนาวัง,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,หน.สน.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,คลังจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู,พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู,อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู,วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู,สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู,เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู,สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู,ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู,ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู,จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู,ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู,พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู,ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู,ป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย,ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู,ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู,หน.อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู,หน.สนง.กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร จ.หนองบัวลำภู,จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู,เสมียนตราจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.กกต.จังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สนง.ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สพม.19,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1,ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2,ผอ.สวท.จว.นภ,ผอ.สนง.คปภ.จังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู,ผอ.วิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สนง.พัฒนาฝืมือแรงงานหนองบัวลำภู,ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ,ผอ.การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.สนง.ปปช.จ.หนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผอ.สภสค.จังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.แขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2565   โครงการชลประทานหนองบัวลำภู สำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 พ.ย. 2565   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด, พัฒนาการจังหวัด, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด, โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู, และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2565   คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดหนองบัวลำภู (คจพ.จ.)  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2565   นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2565   คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลำภู (ก.บ.จ.นภ.) ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู โทรคมนาคมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เขตหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย (อำเภอศรีบุญเรือง) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ (อำเภอโนนสัง) นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า (อำเภอนาวัง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี (อำเภอสุวรรณคูหา) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่ (อำเภอโนนสัง) ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอศรีบุญเรือง กรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออำเภอศรีบุญเรือง ประธานสภาองค์กรชุมชน อำเภอนาวัง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู รองประธานสภาเกษตรกร จังหวัดหนองบัวลำภู คนที่ 1 ประธานสภากลุ่มแมลงทับคืนถิ่น อำเภอนากลาง ประธานกลุ่มอาชีพทอผ้าพื้นเมืองโบราณบ้านท่าอุทัยเหนือ อำเภอนากลาง ประธานสภาชุมชนตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา ประธานคณะกรรมการสตรีอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 พ.ย. 2565   1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 9. อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 10. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 13. สำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 14. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
23 พ.ย. 2565   1.นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 2.นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟื่อง 3.นายกเทศมนตรีตำบลกุดดินจี่  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
23 พ.ย. 2565   1.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2.นายอำเภอโนนสัง 3.นายอำเภอศรีบุญเรือง 4.นายอำเภอนากลาง 5.นายอำเภอนาวัง  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2565   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
21 พ.ย. 2565   1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายวิทวัส วทานิโยบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 13. นายทิชากร นิลกษาปน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 14. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด) 15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 18. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 21. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ 23. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 24. นายอำเภอโนนสัง 25. ประธานชมรมโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
21 พ.ย. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
21 พ.ย. 2565   คณะทำงานตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ (ตามคำสั่ง)  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
21 พ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
18 พ.ย. 2565    1. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 พ.ย. 2565   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 พ.ย. 2565   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
18 พ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราขการผู้เบิก (ตามรายละเอียดแนบ)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 พ.ย. 2565   เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 พ.ย. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
17 พ.ย. 2565   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
17 พ.ย. 2565   เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดหนองบัวลำภู ครบรอบ 29 ปี เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ