17 ม.ค. 2563   ปลัดจังหวัด,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
17 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
17 ม.ค. 2563   ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเป็นเกียรติโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในวันที่ 20 ม.ค.63 วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
17 ม.ค. 2563   ที่ นภ.0019/ว821 ลงวันที่ 17 ม.ค. 63 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประกวดร้องเพลงประชาชนทั่วไป ในงานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมาหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปี พ.ศ. 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
17 ม.ค. 2563   1. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ 3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 ม.ค. 2563   เรียน หัวหน้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
17 ม.ค. 2563   ปกครองจังหวัด  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
17 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ และภาคเอกชน  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ม.ค. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ.รมน.จว.นภ.,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
16 ม.ค. 2563   "เรื่อง ขอเชิญประชุมหารือแนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมถนนคนเดินเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี " 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน 16. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 17. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายอำเภอทุกอำเภอ 20. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 21. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนอบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ม.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
16 ม.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 14. นายอำเภอทุกอำเภอ 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 17. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 18. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 23. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ม.ค. 2563   1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 17. ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 18. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ นายวิทวัส วทานิโยบล 23. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม นายทิชากร นิลกษาปน์ 24. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด นายสายสิญจน์ สายืน 25. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 26. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ม.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2563   หน่วยงานส่วนราชการในจังหวัดหนองบัวลำภู (รายชื่อตามเอกสารแนบ)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2563   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2563   เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2563   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สพม.19      รับ
14 ม.ค. 2563   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 11. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2563   แบบตอบรับเข้าร่วมสภากาแฟในวันที่ 15 มกราคม 2563 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
13 ม.ค. 2563   นายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
13 ม.ค. 2563   กำนัน/อบต/เทศบาล (ภายในจังหวัดหนองบัวลำภู)  สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด      รับ
13 ม.ค. 2563   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด      รับ
13 ม.ค. 2563   คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามไฟล์ที่แนบ  สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด      รับ
13 ม.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมสภากาแฟ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
10 ม.ค. 2563   "เรื่อง ขอเชิญประชุมเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ2562" เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู/พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 ม.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
10 ม.ค. 2563   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผอ.สพม. เขต 19 7.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 8.ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2563   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
09 ม.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ม.ค. 2563   พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
08 ม.ค. 2563   1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6) สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 8) ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ม.ค. 2563   ขอเชิญร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ฮักกันมั่นยืน 26 ปี หนองบัวลำภู ประจำปี 2563 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง องค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ม.ค. 2563   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ม.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม ประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่างๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ม.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2563 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
07 ม.ค. 2563   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ม.ค. 2563   เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ และพิธีเปิดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ม.ค. 2563   เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ และพิธีเปิดงาน “สักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดหนองบัวลำภู" เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME)นายกสมาคม ประธานมูลนิธิ สโมสร ชมรมฯ ในจังหวัด และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ม.ค. 2563   มอบหมายภารกิจในการจัดงาน (วันยุทธหัตถี) รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ม.ค. 2563   1) ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3) สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4) สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 5) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 6) สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 10) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 12) ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ 13) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
06 ม.ค. 2563   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอทุกอำเภอ,ผู้บริหารภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
06 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง (การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563)  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
03 ม.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ม.ค. 2563   1. เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เขต 1 10. เรียน ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เรียน สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 13. เรียน ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 14. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15 เรียน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16 เรียน อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 17 เรียน วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 19 เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 20 เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21 เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 22 เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
03 ม.ค. 2563   1.เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 2.เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 3.เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู หรือผู้แทน 4.เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 5.เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 6. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 7. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
03 ม.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ม.ค. 2563   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 ม.ค. 2563   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 11. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
02 ม.ค. 2563   เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานแข่งขันกีฬาเมืองลุ่มภูสัมพันธ์ ประจำปี 2563 เรียน 1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 3.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการศาลจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 10.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 15.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 20.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 21.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 24.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 25.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 26.สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 27.ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 28.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 29.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 30.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 31.ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู 33.ผอ.สนง.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู 34.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 35.โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 36.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 37.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 38.หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 39.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 40.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 41.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
02 ม.ค. 2563   เรียน หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 ม.ค. 2563   1. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 2. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 5. อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 6. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ม.ค. 2563   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ.รมน.จว.นภ. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
02 ม.ค. 2563   แบบตอบรับเข้าร่วมเป็นเกียรติการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
27 ธ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 ธ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 ธ.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 ธ.ค. 2562   ศป.ปส.อ.เมืองหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
27 ธ.ค. 2562   **เรื่อง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแผนแม่บทยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ** เรียน 1) ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4) เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5) พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 7) พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 9) วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10) ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11) ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12) ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 13) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 14) นายอำเภอทุกอำเภอ 15) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 ธ.ค. 2562   เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาทนายความจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 ธ.ค. 2562   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ