18 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค (รายชื่อปรากฎตามรายละเอียดแนบท้ายหนังสือนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ม.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.น.ภ.(ท), ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
17 ม.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
17 ม.ค. 2562   ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ม.ค. 2562   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 17.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 22.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 24.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 25.นายอำเภอทุกอำเภอ 26.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 27.ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวลำภู 28.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 29.รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 30.น.ส.วรางคณา อินทโลหิต ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
17 ม.ค. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 ม.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 ม.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 ม.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
16 ม.ค. 2562   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ., หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ม.ค. 2562   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายละเอียดรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายหนังสือฉบับนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2562   ส่วนราชการส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 ม.ค. 2562   ส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2562   ๑. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
15 ม.ค. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 ม.ค. 2562   เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
15 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2562   แก้ไข กำหนดการ งานรัฐพิธีวันยุทธหัตถี บวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (แก้ไขล่าสุดวันที่ 14 ม.ค. 62 เวลา 14.00 น.)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ม.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, รอง ผอ.รมน.จว.นภ., รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ., ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2562   ห้วหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคเอกชน  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2562   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
14 ม.ค. 2562   เรียน ห้วหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู(ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
14 ม.ค. 2562   สรรพาสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
14 ม.ค. 2562   สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
14 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
14 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
14 ม.ค. 2562   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นภ. 11.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ม.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ม.ค. 2562   1.หัวหน้าส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
14 ม.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
11 ม.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ อ้างถึง หนังสือที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง ที่ นภ ๐๔๑๘/๑๒๙ ลงวันวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ ๐๐๓๒/๑๙๘๔๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ หนังสือจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ นภ ๐๐๓๒/๑๙๘๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
11 ม.ค. 2562   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู , นายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
11 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายอำเภอทุกอำเภอ , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
11 ม.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นาย เวียงชัย แก้วพินิจ) , นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู , ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู , ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู , คลังจังหวัดหนองบัวลำภู , อุตสาหกรรมหนองบัวลำภู , พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู , วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู , ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู , พัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู , ประธานคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหนองบัวลำภู , ประธานกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
11 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
11 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
11 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
11 ม.ค. 2562   1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 5. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 16. นายอำเภอนากลาง 17. นายอำเภอนาวัง 18. นายอำเภอสุวรรณคูหา 19. นายอำเภอโนนสัง 20. นายอำเภอศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ม.ค. 2562   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูทั้ง 2 ท่าน 3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 17. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 21. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง 28. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน 29. นายสุภาพ ชัยโสภา 30. นายอุดมทรัพย์ บุญเกิด 31. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ 32. นายมงคล สุมาลี 33. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ 34. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง 35. นางอรยา อุณาสิงห์ 36. นายทองใบ บุญแน่น 37. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 38. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
10 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ธนารักษ์พื้นที่      รับ
10 ม.ค. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภูทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
10 ม.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2562   มอบหมายภารกิจในการจัดงาน (วันยุทธหัตถี) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ม.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผอ.รมน.จว.น.ภ.(ท), ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,ผบ.กกส.รส.จว.น.ภ.,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูและองคืกรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ม.ค. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) นายกสมาคม ประธานมูลนิธิ สโมสร ชมรมฯ ในจังหวัด และประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ม.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม/สโมสร/ประธานชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริิษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด องค์กรภาคเอกชน  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2562   เรียนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) เพิ่มเอกสารกำหนดการวันเด็ก ปี 2562  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2562   เรียนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานเอกชน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย) เพิ่มเอกสารกำหนดการวันเด็ก ปี 2562  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู , บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู , คลังจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู , แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู , เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู , บังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู , เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ,ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู , คลังจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู , ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2562   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผอ.สพป.เขต 1 6.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ม.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ม.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ม.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วน  สนง.คลังจังหวัด      รับ
08 ม.ค. 2562   ถึง ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย)  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
07 ม.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
07 ม.ค. 2562   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
07 ม.ค. 2562   1. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู(สวท.นภ.) 4. สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
07 ม.ค. 2562   - ประชาสัมพันธ์จังหวัด หนองบัวลำภู - ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู - ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู - ผู้กำกับการสถานีสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู - ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู - พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู - มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำภู - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู - ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู - หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู - นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู - ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู - ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 - นายกเทศมนตรีตำบลนาคำไฮ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ม.ค. 2562   หน่วยงานส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
07 ม.ค. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการ ผู้จัดการธนาคารทุกแห่งในจังหวัด สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานมูลนิธิ นายกสมาคม ชมรม สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ม.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ผบ.กกล.รส.จว.นภ รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และผู้บริหารสถาบันการศึกษาในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
07 ม.ค. 2562   (ปฏิทินการประชุมกรมการจังหวัดฯ ปี 2562) รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. (ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ