05 ก.ค. 2565   เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 10. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
05 ก.ค. 2565   หัวหน้าสำนักงานจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ก.ค. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ก.ค. 2565   1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ก.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2565   เรียน 1. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 3.สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2565   เรียน พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2565   เชิญประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 ๑. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๓. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. (ผู้แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๕. (ผู้แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ๖. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. (ผู้แทน) หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ก.ค. 2565   คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2565   ที่ทำการปกครองจังหวัด (กลุ่มงานปกคอง)  สนง.ที่ดินจังหวัด      รับ
04 ก.ค. 2565   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2565 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 20. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 21. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย - หนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 23. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 30. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 31. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 32. นายอำเภอนากลาง 33. นายอำเภอศรีบุญเรือง 34. นายอำเภอโนนสัง 35. นายอำเภอสุวรรณคูหา 36. นายอำเภอนาวัง 37. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ก.ค. 2565   เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 และของทุกปี เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกสมาคม สโมสร ชมรมทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ก.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ก.ค. 2565   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ก.ค. 2565   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ก.ค. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ก.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบัญชีรายชื่อแนบท้าย  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2565   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ก.ค. 2565   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ก.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ก.ค. 2565   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
01 ก.ค. 2565   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
01 ก.ค. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชหารทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ทุกส่วนราชการ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
01 ก.ค. 2565   ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 เรียน..หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ก.ค. 2565   ๑. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. วัฒนธรรฒจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย-หนองบัวลำภู ๑๒.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓.ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 มิ.ย. 2565   รายชื่อบัญชีแนบท้าย  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
30 มิ.ย. 2565   นายอำเภอ ทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
30 มิ.ย. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
30 มิ.ย. 2565   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
30 มิ.ย. 2565   **คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ 7/2565** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
30 มิ.ย. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
29 มิ.ย. 2565    รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชการอาณาจักร (กอ.รมน.) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
29 มิ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 มิ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
29 มิ.ย. 2565   เชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูเเละเเก้ไขปัญหาเเหล่งน้ำจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2565 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 4. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภ 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 10. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายอำเภอทุกอำเภอ 21. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ปลัดเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 28. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 29. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 30. ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 มิ.ย. 2565   เร่งรัดการรายงานผลการคัดเลือกเเหล่งน้ำสำคัญในระดับอำเภอเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาเเหล่งน้ำ นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู)  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 มิ.ย. 2565   ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
29 มิ.ย. 2565   1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
28 มิ.ย. 2565   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 2. ปลัดจังหวัด 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด 5. ศึกษาธิการจังหวัด 6. ผอ.สพป.นภ. เขต 1 7. ผอ.สพป.นภ. เขต 2 8. ผอ.สพม.เขต 19 9. ผอ.กศน.จังหวัด 10. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 11. พัฒนาการจังหวัด 12. แรงงานจังหวัด 13. ประชาสัมพันธ์จังหวัด 14. ท้องถิ่นจังหวัด 15. ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 16. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 17. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 18. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 19. ประธานหอการค้าจังหวัด 20. ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัด  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
28 มิ.ย. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
28 มิ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
28 มิ.ย. 2565   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  ปกครองจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   1. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสถานีวิทยกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง ๒ ท่าน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนตามบัญชีแนบ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 9. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอศรีบุญเรือง 8. นายอำเภอนากลาง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 19 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายอำเภอศรีบุญเรือง 6. นายอำเภอนากลาง 7. ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 8. ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง 10. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนากลาง 11. สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง 12. สาธารณสุขอำเภอนากลาง 13. นายกเทศมนตรีเทศบาลหนองแก 14. นายกเทศมนตรีเทศบาลโนนสูงเปลือย 15. นายกเทศมนตรีเทศบาลนากลาง 16. ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 17. ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 18. ประธานชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหนองแก  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   สวนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง องค์กรอิสระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู และที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 มิ.ย. 2565   นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   ผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
27 มิ.ย. 2565   สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2565   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
24 มิ.ย. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู เกษตรอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
24 มิ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
24 มิ.ย. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2565   เรียน ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2565   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,นายอำเภอศรีบุญเรือง,นายอำเภอโนนสัง,นายอำเภอนากลาง,นายอำเภอนาวัง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2565   นายเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ตามรายชื่อแนบท้าย)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภุ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ