25 ก.พ. 2564   1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอศรีบุญเรือง 3. นายอำเภอนากลาง 4. นายอำเภอนาวัง 5. นายอำเภอโนนสัง 6. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
25 ก.พ. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 33. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
25 ก.พ. 2564   เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรมต่างๆ ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน      รับ
25 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าหน่วยงานบริษัทเอกชน และประธานองค์กรภาคเอกชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
25 ก.พ. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน,ภาคประชาสังคม,ภาคประชาชน และผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่ง  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
25 ก.พ. 2564   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 8.ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 9.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.พ. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.พ. 2564   เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ ฯ ครั้งที่ 2/2564  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
24 ก.พ. 2564   เรื่อง การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน คลังจังหวัดหนองบัวลำภู / ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.พ. 2564   เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำก 8.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
23 ก.พ. 2564   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
23 ก.พ. 2564   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู,และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
23 ก.พ. 2564   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู,และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
23 ก.พ. 2564   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู,และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
23 ก.พ. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 ก.พ. 2564   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
22 ก.พ. 2564   เรียน ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภุ, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู, โยธาธิการและผนังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู, ผอ.แขวนทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู และศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
22 ก.พ. 2564   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู(ฝ่ายอำนวยการ)  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
22 ก.พ. 2564   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
22 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ก.พ. 2564   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (1) 3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (2) 4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 24. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 25. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 32. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 33. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 34. นายอำเภอนากลาง 35. นายอำเภอศรีบุญเรือง 36. นายอำเภอโนนสัง 37. นายอำเภอสุวรรณคูหา 38. นายอำเภอนาวัง 39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 40. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ก.พ. 2564   ส่วนราชการตามบัญชีแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ
19 ก.พ. 2564   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
19 ก.พ. 2564   ถึง 1. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนอบัวลำภู 4. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 5. ตำรวจภูธร จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ก.พ. 2564   เรื่อง เชิญประชุมเร่งรัดติดตามและเร่งรัดการใช่จ่ายงบประมาณจังหวัดกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน ๑. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ ๒. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ๖. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๘.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู ๑๐. นายแพทย์สธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ๑๖.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
19 ก.พ. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ก.พ. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
18 ก.พ. 2564   1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.พ. 2564   ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
18 ก.พ. 2564   เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภุ 8. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอทุกอำเภอ 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภุ 8. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 9. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.พ. 2564   เรื่อง การสำรวจต้นไม้ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ก.พ. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู(ท), ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู, ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู, แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอ ทุกอำเภอ, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภุู  ปกครองจังหวัด      รับ
18 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
16 ก.พ. 2564   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และหัวหน้าหน่วยงานประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.โยธาธิการฯ      รับ
16 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
16 ก.พ. 2564   เรื่องขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
16 ก.พ. 2564   เรียน 1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
16 ก.พ. 2564   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10.เรียนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.เรียนหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
16 ก.พ. 2564   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง  สนง.จัดหางานจังหวัด      รับ
16 ก.พ. 2564   เรื่อง การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่ “เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียน 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ทุกท่าน) 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 13. โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 15. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 19. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 20. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 21. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 22. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ก.พ. 2564   1. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 2. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
15 ก.พ. 2564   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 7.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2564   1.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้แทนคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 11.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.พ. 2564   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 5.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
15 ก.พ. 2564   เรื่อง ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู 4. ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหา 5. สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 6. หัวหน้าหน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 15. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 16. หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 19. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 20. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณคูหา 23. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 24. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 26. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 27. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 29. นายอำเภอสุวรรณคูหา 30. นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา 31. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหาทุกแห่ง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
15 ก.พ. 2564   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
15 ก.พ. 2564   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
15 ก.พ. 2564   1. นายอำเภอ ทุกอำเภอ 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู หมายเหตุ: ขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุม ตามวัน และเวลาดังกล่าว  สนง.พลังงานจังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2564    1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 14. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 17. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 21. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
11 ก.พ. 2564   1.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 2.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
11 ก.พ. 2564   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
10 ก.พ. 2564   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๙  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
10 ก.พ. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 21. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 24. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 28. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 31. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 32. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 33. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
10 ก.พ. 2564   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ก.พ. 2564   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ก.พ. 2564   (แก้ไข) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู หัวหน้าหน่วยงานบริษัทเอกชน และประธานองค์กรภาคเอกชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
09 ก.พ. 2564   ถึง 1. สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 3. สำนักงานเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ก.พ. 2564   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (1) 3. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (2) 4. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 6. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 22. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 23. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 24. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 25. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 32. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 6 33. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 34. นายอำเภอนากลาง 35. นายอำเภอศรีบุญเรือง 36. นายอำเภอโนนสัง 37. นายอำเภอสุวรรณคูหา 38. นายอำเภอนาวัง 39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 40. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ก.พ. 2564    1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
08 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
08 ก.พ. 2564   1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 6. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 15. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 16. นายอำเภอศรีบุญเรือง 17. นายอำเภอนากลาง 18. นายอำเภอโนนสัง 19. นายอำเภอนาวัง 20. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ก.พ. 2564   1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกท่าน (2 ท่าน) 3. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 7. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้จัดการการไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 20. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู 22. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 23. หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 26. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 27. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ (อำเภอโนนสัง) 28. นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า (อำเภอนาวัง) 29. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก (อำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 30. นางไพเราะจิต เจริญยิ่ง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนระดับอำเภอ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 31. นายสุดใจ พนมเขต กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 32. นางเรณู พัฒนาศรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอศรีบุญเรือง 33. นายณรงค์ เกษทองมา อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอำเภอนากลาง 34. นางสาวคำคูณ แก้ววิเศษ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. นายถวิล ศรีภูธร ประธานชมรมพลังโนนสัง 36. นางวราภรณ์ กองผาพา ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อำเภอสุวรรณคูหา 37. นายคงศักดิ์ สวัสดิภาพ ผู้แทนชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู 38. นางสุนทรี นิรงค์บุตร ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลวังปลาป้อม 39. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 40. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ก.พ. 2564   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ก.พ. 2564   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนจ.(ศูนย์ดำรงธรรมฯ)      รับ
08 ก.พ. 2564   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 6. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกสมาคมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ