20 ต.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 4.ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู 5.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู 8.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 11.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 13.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 15.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 16.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 17.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 18.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 19.โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 20.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 21.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทั้ง 7 สถานี  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   1.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายกสมาคม/สโมสร/ชมรมต่างๆ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   1.รอง ผวจ. 2.รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. 3.รอง ผอ.รมน.จว.นภ. 4.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 5.หัวหน้าหน่วยงานอิสระ 6.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 7.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว.(SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2560   อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2560   อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2560   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2560   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2560   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด,นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่างๆในจังหวหัด  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ.,หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานอิสระ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด,ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง,นายอำเภอ ทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
20 ต.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู คลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้84บริหารสถานศึกษาประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ผู้จั1ดการธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
19 ต.ค. 2560   (Big Cleaning Day)หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ต.ค. 2560   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
19 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2560   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ต.ค. 2560   สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ  สนง.ยุติธรรมจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ต.ค. 2560   พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน นายอำเภอทุกอำเภอ สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ป้องันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมือง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ต.ค. 2560   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคและอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
18 ต.ค. 2560   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอสุวรรณคูหา, แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู, จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู, ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู, คลังจังหวัดหนองบัวลำภู, สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู, ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2560   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู, สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู, การค้าภายในจังหวัดหนองบัวลำภู, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู, ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู, ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู, ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู, แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
18 ต.ค. 2560   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 19. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 20. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการโครงการชลประธานจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 28. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 29. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 30. นายอำเภอนากลาง 31. นายอำเภอศรีบุญเรือง 32. นายอำเภอโนนสัง 33. นายอำเภอสุวรรณคูหา 34. นายอำเภอนาวัง 35. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 36. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด 38. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราคำแหง สาขาวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู 39. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 40. ป่าไม้จังหวัด 41. ผู้อำนวยการอุทยานภูเก้าภูพานคำ 42. นายจักรพงษ์ โสนะแสง 43. สถิติจังหวัด 44. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 45. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
18 ต.ค. 2560   สารวัตรตำรวจทางหลวง 4 กองกำกับการ 4 (เลย)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2560   1.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 2.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2560   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2560   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
18 ต.ค. 2560   1.ผวจ. 2.พระเมธีวชิรธาดา 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด 4.ปลัดจังหวัด 5.อัยการจังหวัด 6.นายอำเภอเมือง 7.นายก อบจ.นภ. 8.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 9.ผอ.แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด 10.ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 11.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 12.ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13.ผอ.โครงการชลประทาน นภ. 14.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 15.เกษตรจังหวัด 16.นายก อบต.หนองหว้า 17.นายก อบต.หนองบัว 18.ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด 19.ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขา นภ. 20.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 21.ผอ.โรงพยาบาล นภ. 22.โทรศัพท์จังหวัด 23.ตำรวจทางหลวง4 กองกำกับการ4 24.ประมงจังหวัด 25.ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด 26.วัฒนธรรมจังหวัด 27.หัวหน้า สนจ.นภ. 28.หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สนจ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
17 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู(ตามบัญชีรายชื่อแนบ)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
17 ต.ค. 2560   (เชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์) นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2560   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัด 2.ปลัดจังหวัด 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัด 4.ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด 5.ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด 6.นายอำเภอเมือง 7.นายก อบจ.หนองบัวลำภู 8.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 9.ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู 10.ผจก.การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 11.ประธาน บจก.ประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู 12.หน.สนจ.นภ. 13.ผอ.กลุ่มงานอำนวยการ สนจ.นภ. 14.ศึกษาธิการจังหวัด 15.ผอ.สพป.เขต1 หนองบัวลำภู 16.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 17.วัฒนธรรมจังหวัด 18.ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 19.จ่าจังหวัด 20.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 21.หัวหน้าพยาบาล รพ.นภ. 22.ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2560   (เชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวานดอกไม้จันทน์) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2560   (เชิญประชุมคณะกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์)หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลางในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
17 ต.ค. 2560   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู และ นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด/ประธานสภาทนายความ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   ปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สวท.หนองบัวลำภู ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู สนง.สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู โรงพยาบาลหนองบัวลำภู สนง.ปภ.จังหวัด สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู(นายเวียงชัย แก้วพินิจ) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   ส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
16 ต.ค. 2560   ๑. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา ๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนามะเฟือง ๖. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
16 ต.ค. 2560   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
16 ต.ค. 2560   ผบ.กกล.รส.จว.น.ภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประธานหอการค้าจังหวัดฯ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
13 ต.ค. 2560   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู/ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดหนองบัวลำภู/รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร)/หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองบัวลำภู/รอง ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู (ทุกนาย)/ผกก.สส.ภ.จว.หนองบัวลำภู /ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู/ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู/ผกก.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลำภู/รอง ผกก.(ป) สภ.เมืองหนองบัวลำภู/นายทหารยุทธการฯ กกล.รส.จว.นภ./สว.ฝอ.ภ.จว.หนองบัวลำภู (ทุกนาย)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2560   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สพม.19      รับ
12 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2560   หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2560   นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2560   1.ผอ.ธกส.สาขาจังหวัดหนองบัวลำภู 2.พาณิชย์จังหวัด 3.พลังงานจังหวัด 4.เกษตรจังหวัด 5.ปศุสัตว์จังหวัด 6.สหกรณ์จังหวัด 7.ผอ.โครงการชลประทาน 8.ผอ.พัฒนานที่ดิน 9.ปฏิรูปที่ดิน 10.ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11.ผอ.วิทยาลัยชุมชน 12.ผอ.กศน. 13.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 14.ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู 15.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 16.อุตสาหกรรมจังหวัด  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2560   เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด/ประธานสภาทนายความ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2560   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นายโชติ เชื้อโชติ), ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู,อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู,ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.พลังงานจังหวัด      รับ
12 ต.ค. 2560   เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผบ.กกล.รส.จว.นภ. รอง ผอ.รมน.จว.นภ. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
12 ต.ค. 2560   นายอำเภอทุกกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จัดร่วมกับจังหวัด)  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ