09 ส.ค. 2565   ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน (รายชื่อตามเอกสารแนบ)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ส.ค. 2565   เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถึง หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
09 ส.ค. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ส.ค. 2565   หัวหน้าส่วนทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ส.ค. 2565   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ส.ค. 2565   หัวหนัาส่วนทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ส.ค. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
09 ส.ค. 2565   เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
09 ส.ค. 2565   ขอเชิญประชุมติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ 14. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ส.ค. 2565   นายอำเภอศรีบุญเรือง  สนง.โยธาธิการฯ      รับ
09 ส.ค. 2565   คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดหนองบัวลำภู 1. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู 5. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายวิทวัส วทานิโยบล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 13. นายทิชากร นิลกษาปน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 14. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาในจังหวัด ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 15. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 17. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 18. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 20. เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู เชิญร่วมประชุม 21. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 22. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ประธานชมรมโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ส.ค. 2565   1. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 13. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 18. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 20. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 22. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 25. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 27. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 29. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 30. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 31. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 32. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ 33. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 34. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 35. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 36. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 37. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 38. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 39. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 40. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 41. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 42. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 43. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 44. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 45. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ส.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
08 ส.ค. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด      รับ
08 ส.ค. 2565   บัญชีรายชื่อแนบท้าย  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
08 ส.ค. 2565   เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ส.ค. 2565   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 7.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 8. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 11.บริษัทกลางฯ  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
08 ส.ค. 2565   1. ปลัดจังหวัด 2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
08 ส.ค. 2565   เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
08 ส.ค. 2565   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ู  กกต.      รับ
05 ส.ค. 2565   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 1/2565 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 9. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 16. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 21. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 22. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 25. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 26. นายอำเภอศรีบุญเรือง 27. นายอำเภอนากลาง 28. นายอำเภอนาวัง 29. นายอำเภอโนนสัง 30. นายอำเภอสุวรรณคูหา 31. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 32. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 33. นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง 34. นายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดง 35. นายกเทศมนตรีตำบลโนนสัง 36. นายกเทศมนตรีตำบลกุดดู่ 37. นายกเทศมนตรีตำบลหนองเรือ 38. นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณคูหา 39. นายกเทศมนตรีตำบลบุญทัน 40. นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก 41. นายกเทศมนตรีตำบลนาดี 42. นายกเทศมนตรีตำบลนาด่าน 43. นายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า 44. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม 45. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว 46. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม 47. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 48. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ 49. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า 50. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 51. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว 52. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม 53. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง 54. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา 55. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถิ่น 56. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดผึ้ง 57. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ 58. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพคีรี 59. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 60. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 61. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 62. เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (มหานิกาย) 63. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 64. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 65. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 66. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 67. ผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 68. นายวิทวัส วทานิโยบล (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ) 69. นายสุดใจ พนมเขต (ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ) 70. นายณัฐวัฒน์ บุญค้ำมา (ภาคประชาสังคม) 71. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู (ภาคประชาสังคม) 72. นายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ (ภาคสื่อสารมวลชน) 73. ร้อยตำรวจตรี วสันต์ เกิดแก้ว (ภาคสื่อสารมวลชน) 74. นายจักรพงศ์ โสนะแสง (ปราชญ์ชาวบ้าน) 75. นายเกรียงไกร ไทยอ่อน (ปราชญ์ชาวบ้าน) 76. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สนจ.นภ. 77. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สนง.พช.จ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 ส.ค. 2565   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ตามแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน “1 เรียน 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 9. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 13. วิศวกรแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 ส.ค. 2565   ขอเชิญร่วมประชุมฯ กรอ.กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ๑. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๔. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๖. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ๗. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. เลขาธิการหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 ส.ค. 2565   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 5.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
05 ส.ค. 2565   คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการตลาด มันสำปะหลังระดับจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
05 ส.ค. 2565   ***การบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี พ.ศ. 2565 1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
05 ส.ค. 2565   **เชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565** เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
05 ส.ค. 2565   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู นายยกส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.การท่องเที่ยวฯ      รับ
05 ส.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
05 ส.ค. 2565   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู, วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว, รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด, หนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
05 ส.ค. 2565   เรียน 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 2. ประมงจังหวัด 3. ปศุสัตว์จังหวัด 4. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 5. สหกรณ์จังหวัด 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณืหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาชุมชนจังหวัด 10 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14 ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณืการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
05 ส.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
04 ส.ค. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ ................................................... เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
04 ส.ค. 2565   เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เรียน 1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ส.ค. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการกายางแฟ่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุดธานี ผู้อำนวยการสำนักงาวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู พัฒนาการจังหวัดหอนงบัวลำภู อุตสหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหอนงบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดหนองบัวลำภุ ผุ้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ท่องเที่ยวและพีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจขังหัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธาณสุขจังหวัดหนองบัวลภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู รองผู้อำนวยการักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภุ ผู้บังคับการตำรวจภึุธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภุ ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหัดหนองบัวลำภู ประธานกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดหนองบัวลำภู ปรธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานกรรมการเครือข่ายศุนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
04 ส.ค. 2565   เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวร สถานที่ราชการศาลากลาง (แก้ไขรายชื่อ) เรียน 1. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ส.ค. 2565   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2565   1. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู 9. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) 13. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) 14. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 (ขอนแก่น) 15. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) 16. ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย 17. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 18. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 19. นายอำเภอศรีบุญเรือง 20. นายอำเภอนาวัง 21. นายอำเภอโนนสัง 22. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ (หมายเหตุ แจ้งเรื่องเดิม)  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2565   เรียน หัวหน้าส่วนตามบัญชีที่แนบ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
02 ส.ค. 2565   1. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 5 3. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2565   การจัดทำข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 11. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 12. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย - หนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 14. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2565   องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และ ที่ทำการปกครองอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ส.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ส.ค. 2565    1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 6. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ส.ค. 2565   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน 2.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 5.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 10.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 11.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู 14.นายอำเภอทุกอำเภอ 15.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 16.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 18.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 19.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 20.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.นายจักรพงษ์ โสนะแสง ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 22.นายเวิน บุญถนัด ผู้แทนภาคประชาชน 23.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 24.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 25.จ่าจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
01 ส.ค. 2565   1.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้ง 2 ท่าน 2.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 3.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 5.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 7.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11.นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 12.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 16.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 17.ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 19.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 20.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 21.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 22.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 23.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 26.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 27.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 28.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 29.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 30.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 31.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 32.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 34.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 35.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 36.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 37.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย หนองบัวลำภู 38.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 39.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 40.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 41.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลำภู 42.ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
01 ส.ค. 2565   เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕65 เรียน 1. พัฒนาการ จ.นภ. 2. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 3. ประกันสังคม จ.นภ. 4. เกษตรและสหกรณ์ จ.นภ. 5. ผอ.สนง.ทสจ.นภ. 6. สถิติ จ.นภ. 7. ท่องเที่ยวและกีฬา จ.นภ. 8. สัสดี จ.นภ. 9. พาณิชย์ จ.นภ. 10. แรงงาน จ.นภ. 11. ตรวจบัฐชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 12. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.นภ.  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ส.ค. 2565   เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่เวรและผู้ตรวจเวร สถานที่ราชการศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕65 เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีสำนักงานอยู่ภายในอาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
01 ส.ค. 2565   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3.นายอำเภอทุกอำเภอ 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 ก.ค. 2565   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 ก.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 ก.ค. 2565   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 10. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 13. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 14. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
27 ก.ค. 2565   หัวหน้าหน่วยงานตามบัญชีแนบท้าย  สนง.คลังจังหวัด      รับ
27 ก.ค. 2565   1. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
27 ก.ค. 2565   1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 2. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 7. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 ก.ค. 2565   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู,หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู,พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู,เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู,โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภูและคลังจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
26 ก.ค. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
26 ก.ค. 2565   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 4.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 5.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 7.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8.นายอำเภอโนนสัง  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
26 ก.ค. 2565   ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  กกต.      รับ
26 ก.ค. 2565   เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 ก.ค. 2565   อบจ.หนองบัวลำภู/นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1      รับ
25 ก.ค. 2565   1. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 4. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 6. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 7. นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน 8. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู หรือผู้แทน  สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด      รับ
25 ก.ค. 2565   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสื่อมวลชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
25 ก.ค. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 ก.ค. 2565   เรียน เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 ก.ค. 2565   เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 ก.ค. 2565   1.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 4.ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 6.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 7.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 8.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 11.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 13.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 16.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 19.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 20.วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 24.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 25.ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 26.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 27.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 28.นายอำเภอทุกอำเภอ 29.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 30.รองประธานคณะธรรมาภิบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 31.ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 32.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 33.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 34.ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดหนองบัวลำภู 35.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู 36.ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
25 ก.ค. 2565    ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ๑. ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ผู้แทนมณฑณทหารบกที่ ๒๘ ๑๑. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 21. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 22. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 23. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 24.จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 26. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 28. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 29. นายอำเภอนากลาง 30. นายอำเภอศรีบุญเรือง 32. นายอำเภอนาวัง 33. นายอำเภอโนนสัง ๓๔. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๕. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๖. ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๗. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ๓๘. ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู ๓๙. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๔๐. ป้องกันจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
22 ก.ค. 2565   1.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 4.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ