03 ก.ค. 2563   เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคม สโมสร ชมรม  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ก.ค. 2563   ขอเชิญประชุมโต๊ะข่าวเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอนากลาง, นายอำเภอศรีบุญเรือง, นายอำเภอโนนสัง, นายอำเภอนาวัง, นายอำเภอสุวรรณคูหา  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
03 ก.ค. 2563   "เรื่อง การรายงานข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)" เรียน นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดหนองบัวลำภู/ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู/ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู/สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู/ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู/ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู/โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู/หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ก.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.ศึกษาธิการจังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายอำเภอสุวรรณคูหา และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. ป่าไม้หนองบัวลำภู 13. ปฎิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 16. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2 17. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 18. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 20. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายอำเภอทุกอำเภอ 22. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 23. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู 24. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.ประมงจังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2563   "เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563" เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 10 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
02 ก.ค. 2563   "เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดหนองบัวลำภู" เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 8. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 13. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ค. 2563   "เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด" เรียน 1. รองผู้ว่าราชการังหวัดหนองบัวลำภู (นายเวียงชัย แก้วพินิจ) 2. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 13. นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา 14. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ 15. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 16. ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าสาขาหนองคาย 17. ผู้แทนสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 18. ผู้แทนประปาส่วนภูมิภาคเขต 7  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ค. 2563   เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 เรียน 1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 3. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 9. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 10. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 14. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 17. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ก.ค. 2563   สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
02 ก.ค. 2563   1. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 7. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
01 ก.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (รายชื่อตามแนบท้ายเอกสารนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (รายชื่อตามแนบท้ายเอกสารนี้)  สนง.คลังจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู,ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2563   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดอุดรธานี 11. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น 12. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) 13. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 14. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติอุดรธานี 15. เรียน หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 16. เรียน พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2563   1. รองผอ.รมน.จ.นภ. 2. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 5. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด 6. นายอำเภอทุกอำเภอ 7. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 9. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชนทุกแห่งในจังหวัด 13. หัวหน้าหน่วยงาน/ประธานองค์กรภาคประชาสังคมทุกแห่งในจังหวัด 14. นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลในจังหวัด 15. นายกอบต.ทุกแห่งในจังหวัด 16. อื่นๆ ตามบัญชีแนบท้าย  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2563   1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสหกิจทุกแห่ง 3. นายอำเภอทุกอำเภอ 4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 6. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สื่อมวลชนในจังหวัดหนองบัวลำภู ทุกสำนักข่าว  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2563   เรียน หัวหน้าหน่วยงานตามที่แนบทุกส่วนราชการ  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2563   เรียน 1 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 2 ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3 คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 4 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 5 พมจ.นภ. 6 สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 7 จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 8 แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู8 9 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 10 ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11 หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 12 ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13 นายอำเภอนาวัง  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2563   เรียน 1. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายอำเภอนาวัง 4. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 10. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 11. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผอ.สนง.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 14. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
01 ก.ค. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
30 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าองค์กรอิสระทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
30 มิ.ย. 2563   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 5. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 8. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยกรแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 12. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 13. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 14. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 19. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 20. นายอำเภอนากลาง 21. นายอำเภอศรีบุญเรือง 22. นายอำเภอโนนสัง 23. นายอำเภอสุวรรณคุหา 24. นายอำเภอนาวัง  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
30 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน,นายอำเภอทุกอำเภอ,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง,ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง,ผอ.สพป.นภ.1,ผอ.สพป.นภ.2,ผอ.สพม.19,ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู,ผอ.วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง,ผอ.กศน.จังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู,ผอ.วิทยาลัยชมชนหนองบัวลำภู  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
30 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
29 มิ.ย. 2563   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
29 มิ.ย. 2563   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
29 มิ.ย. 2563   แจ้งท้ายหนังสือ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
29 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชกรตราบัญชีแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ
29 มิ.ย. 2563   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู , นายอำเภอ ทุกอำเภอ , และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
29 มิ.ย. 2563   หน่วยงานตามบัญชีแนบ ดังนี้ 1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ 9. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๒ 10. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 11. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 12. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 13. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู 14. อำเภอศรีบุญเรือง 15. อำเภอนากลาง 16. อำเภอโนนสัง 17. อำเภอสุวรรณคูหา 18. อำเภอนาวัง 19. สถานีตำรวจภูธรสุวรรณคูหา 20. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา 21. โรงพยาบาลสุวรรณคูหา 22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา 23. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 25. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณคูหา 26. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณคูหา 27. สมาคมหมอลำจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
29 มิ.ย. 2563   นายอำเภอ ทุกอำภอ และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  ปกครองจังหวัด      รับ
29 มิ.ย. 2563   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.สถิติจังหวัด      รับ
26 มิ.ย. 2563   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 10. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 11. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 12. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 15. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 19. ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 22. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 23. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 25. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 26. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 28. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
26 มิ.ย. 2563   1. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 2. นายอำเภอนากลาง 3. นายอำเภอนาวัง 4. นายอำเภอศรีบุญเรือง 5. นายอำเภอโนนสัง 6. นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
26 มิ.ย. 2563   เอกสารการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2563  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 มิ.ย. 2563   สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ฝ่ายอำนวยการ  ม.รามคำแหง(หนองบัวลำภู)      รับ
26 มิ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
26 มิ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรภาคเอกชน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 มิ.ย. 2563   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
26 มิ.ย. 2563   คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
25 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ตามบัญชีแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
25 มิ.ย. 2563   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
25 มิ.ย. 2563   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2563   1. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 3. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 4. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 8. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 มิ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
25 มิ.ย. 2563   คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
25 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
25 มิ.ย. 2563   1. รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดหนองบัวลำภู (ฝ่ายทหาร) 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 5. เกษตรและสหกรณ๋จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 14. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 17. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 18. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 19. ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 20. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดหนองบัวลำภู 22. นายอำเภอทุกอำเภอ 23. นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 24. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
24 มิ.ย. 2563   ตามบัญชีแนบ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติแถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง "ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" บัญชีแนบข้ออนุญาตเพิ่มเติมอีก 1 ไฟล์นะครับ ขออนุญาตส่งกำหนดการแก้ไขล่าสุดนะครับ ไฟล์ที่ 4 ครับ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2563   ตามบัญชีแนบ เรื่อง ขอเชิญร่วมแถลงข่าวการแสดงแสง สี เสียง "ตำนานนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน" ขออนุญาตส่งกำหนดการแก้ไขล่าสุดครับ ไฟล์ที่ 3 ครับ  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
24 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
24 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด/หน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง/หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/นายอำเภอทุกอำเภอ/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู/นายเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
24 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการตามบัญชีท้ายหนังสือ  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
24 มิ.ย. 2563   เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ประมงจังหวัด สหกรณ์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด แรงงานจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
23 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
23 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ / ประธานหอการค้าจังหวัด/ผอ.ศูนย์พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ผู้อำนวยการสำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือธนาคารแห่งประเทศไทย/เกษตรอำเภอทุกอำเภอ/ นายอำเภอทุกอำเภอ/นายก อบต.ทุกตำบล  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
23 มิ.ย. 2563   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกาตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 มิ.ย. 2563   นายอำเภอทุกอำเภอ  สนง.พุทธศาสนาจังหวัด      รับ
23 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน  สนง.พาณิชย์จังหวัด      รับ
23 มิ.ย. 2563   เรียน 1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
23 มิ.ย. 2563   เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เรียน หัวหน้าส่วนราชการที่มีที่ตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
23 มิ.ย. 2563   เรียน คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief Of Operation)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
22 มิ.ย. 2563   1.เรียนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2.เรียนเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.เรียนปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4.เรียนสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.เรียนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 6.เรียนประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 7.เรียนปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 8.เรียนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 9.เรียนผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10.เรียนพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 11.เรียนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 12.เรียนอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 13.เรียนพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 14.เรียนประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15.เรียนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เรียนหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.เรียนผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 18.เรียนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 19.เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 20.เรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 21.เรียนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 22.เรียนปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
22 มิ.ย. 2563   เรียน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
22 มิ.ย. 2563   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ