09 ธ.ค. 2562   1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 3. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 4. โทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 7. นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 8. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 11. ผู้กำกับการสถานีตำรวจเมืองหนองบัวลำภู 12. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู 14. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 15. นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองหนองบัวลำภู) 16. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ธ.ค. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/ สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ธ.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
09 ธ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ธ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
09 ธ.ค. 2562   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สพม.19      รับ
09 ธ.ค. 2562   ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู  สพม.19      รับ
09 ธ.ค. 2562   1. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 12. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 13. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 14. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 15. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 16. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 18. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 20. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 22. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 23. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 24. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ 25. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 26. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 27. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 30. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
09 ธ.ค. 2562   ๑. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗. ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑ ๑๘. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
09 ธ.ค. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู, หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, นายอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
06 ธ.ค. 2562   ถึง 1. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.คลังจังหวัด      รับ
06 ธ.ค. 2562   1.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 2.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4.กอรมน.จ.นภ 5.นายกเหล่ากาชาดจังหวัด 6.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ 7. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 9. พัฒนาการจังหวัด 10.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 11 .ประมงจังหวัด 12. ปศุสัตว์จังหวัด 13. สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 14 แรงงานจังหวัด 15. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ      รับ
06 ธ.ค. 2562   ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พัฒนาการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
06 ธ.ค. 2562   ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู  สนง.แรงงานจังหวัด      รับ
06 ธ.ค. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองบัวลำภู (ตามบัญชีแนบท้าย)  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
06 ธ.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ธ.ค. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
06 ธ.ค. 2562   เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่การจัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอศรีบุญเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวใต้  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
04 ธ.ค. 2562   "เรื่อง ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวนปี 2564" 1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 2. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 11. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 12. ท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 13. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 15. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 18. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 21. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ 22. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 23. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 24. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 25. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 26. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 27. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯ 29. ประธานชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมจังหวัดฯ 30. ประธานกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู 31. ประธาน OTOP Trader จังหวัดหนองบัวลำภู 32. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 33. ประธานเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีหนองบัวลำภู 34. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
04 ธ.ค. 2562   เรียน 1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 6. เรียน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. เรียน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
04 ธ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู, นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู, ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู และองค์กรภาคเอกชนทุกแห่ง  ปกครองจังหวัด      รับ
04 ธ.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
04 ธ.ค. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.คลังจังหวัด      รับ
04 ธ.ค. 2562   ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้จัดการ สำนักงานโทรศัพท์จังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
03 ธ.ค. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 ธ.ค. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
03 ธ.ค. 2562   1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ธ.ค. 2562   1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 3. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 5. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 6. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 7. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 8. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 9. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 11. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 12. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
03 ธ.ค. 2562   1. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานในสังกัด 2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 8. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 9. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 11. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 12. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 13. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู 14. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 15. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 16. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู 17. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 18. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 19. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 20. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21. นายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
02 ธ.ค. 2562   ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
02 ธ.ค. 2562   ๑. อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๕. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๖. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ ๑ ๑๗. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
02 ธ.ค. 2562   ๑. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ๒. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๔. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ๕. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๖ ๖. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๗. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ๙. ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ      รับ
02 ธ.ค. 2562   หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ  สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2562   ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์  สนง.สก.สค.จังหวัด      รับ
29 พ.ย. 2562   (ทุกส่วนราชการภายในศูนย์ราชการ และหน่วยงานสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์ราชการจังหวัดฯ) ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นภ. / สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นภ. / เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว / สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฯ / สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ / สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ / สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู / เทศบาลตำบลนามะเฟือง/ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู / องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานสัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ / องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำไฮ / เทศบาลตำบลนาคำไฮ / ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู / ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู / ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว / สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู / สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู / เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา / องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก / สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและและการศึกษาตามอัธยาศัย / สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู / สถานพินิจจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู / สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนขมิ้น / สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานอัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวฯ / สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ / สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานป่าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู / แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู / การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู / เทศบาลตำบลหัวนา / สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู / สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู / สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดฯ / การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู / องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู / แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู / บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ / องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ / ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดหนองบัวลำภู / การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู. / สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู / สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดฯ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสวรรค์ /  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
29 พ.ย. 2562   รายชื่อแนบท้าย  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
28 พ.ย. 2562   ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกส่วนราชการ  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
28 พ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
28 พ.ย. 2562    1. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2. หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 4. นายกเทศมนนตรีเมืองหนองบัวลำภู 5. นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู 6. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 8. ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9. องค์กรภาคเอกชนทุกปห่ง 10. ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
28 พ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
28 พ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
27 พ.ย. 2562   ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำ ภู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผุ้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ประธานชมรมจักรยานจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมเดิน วิ่งจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมถ่ายภาพจังหวัดหนองบัวลำภู และประธานชมรมแอโรบิคหนองบัวลำภู  สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      รับ
27 พ.ย. 2562   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภูผู้จัดการบริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด, นายกสมาคมชาวไร่อ้อยภาคอีสานเหนือจังหวัดหนองบัวลำภู, เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู, นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู, นายอำเภอสุวรรณคูหา, นายอำเภอนากลาง, นายอำเภอโนนสัง, นายอำเภอศรีบุญเรือง, นายอำเภอนาวัง  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
27 พ.ย. 2562   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๑.ผู้อำนวยรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู ๒.รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย) ๓.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) ๔.อัยการจังหวัดหนองบัวลำภู ๕.ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ๖.รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ (๑) ๗.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๘. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ๙.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๐.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๑.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๒.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๓.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๔.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๕.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๖.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๗.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ๑๘.แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู ๑๙.คลังจังหวัดหนองบัวลำภู ๒o.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๑.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๒.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๓.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๔.ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๕.สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๖.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ๒๗.ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๘.จัดหาการจังหวัดหนองบัวลำภู ๒๙.หัวหน้าอุทยานภูเก้า-ภูพานคำ ๓๐.ยุติธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ๓๑.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู  กอ.รมน.จ.นภ.      รับ
27 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
27 พ.ย. 2562   1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 4. ศาลจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 7. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 8. สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู 9. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 10. สนง.สก.สค.จ.นภ. 11. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 12. แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 13. แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 พ.ย. 2562   เรื่อง มอบหมายภารกิจหน้าที่ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลหัวนา  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 พ.ย. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู รอง ผอ.รมน.จว.นภ.(ท) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และนายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
26 พ.ย. 2562   เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมประธานมูลนิธิ/ชมรม/สโมสรต่าง ๆ ในจังหวัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 พ.ย. 2562    สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู  สพม.19      รับ
25 พ.ย. 2562   1. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู 2. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 5. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู 7. ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
25 พ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู/พมจ.นภ/สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู/จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู/แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู/นายอำเภอสุวรรณคูหา/หน.สนง.ปภ.นภ/ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู/ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2562   เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  สนง.สาธารณสุขจังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2562   (ร่าง) บันทึกการประชุม คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ ฯ ครั้งที่ 10/2562  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
25 พ.ย. 2562   ตามบัญชีแนบท้าย  ปกครองจังหวัด      รับ
25 พ.ย. 2562   คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลำภู  ศอ.ปส.จ.หนองบัวลำภู      รับ
25 พ.ย. 2562   เรียน 1.รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหนองบัวลำภู (ท) 2.ผู้บังคบการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 4.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 3.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 4.พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 5.อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู 7.ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดหนองบัวลำภู 8.ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 9.ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 10.ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 11.ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 12.ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 13.ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู 14.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 15.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 16.เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 18.หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 19.ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 20.พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 21.พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 22.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู  สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2562   1.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 2.ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู 4.นายอำเภอศรีบุญเรือง 5.นายอำเภอโนนสัง 6.นายอำเภอนากลาง 7.นายอำเภอนาวัง 8.นายอำเภอสุวรรณคูหา  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
22 พ.ย. 2562   1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู 2. ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู 3. รอง ผอ.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ 4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 5. พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู 6. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 8. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ 9. ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู 11. คลังจังหวัดหนองบัวลำภู 12. สัสดีจังหวัดหนองบัวลำภู 13. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู 14. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ 15. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 16. เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 17. ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 18. สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 19. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 20. ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 21. ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 22. ผอ.โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 23. ขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู 24. ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ 25. สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู 26. พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู 27. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 28. ผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 29. ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู 30. ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฯ 31. แรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 32. สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 33. จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู 34. ประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู 35. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู 36. วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 37. อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 38. พลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู 39. ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู 40. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดฯ 41. สรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 42. สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 43. ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู 44. หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฯ 45. หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 46. ผอ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดฯ 47. ผอ.แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 48. ผอ.แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู 49. ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู 50. ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 51. ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฯ 52. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 53. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 54. ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 55. ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 56. ผอ.สำนักตรวจเงินแผ่นจังหวัดหนองบัวลำภู 57. ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 58. ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู 59. ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวลำภู 60. นายอำเภอทุกอำเภอ 61. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู 62. นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู 63. ผอ.โรงพยาบาลหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู 64. ผอ.วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู 65. ผอ.วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 66. ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 67. ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 68. ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ 69. ผอ.โรงเรียนหนองบัววิทยายน 70. ผอ.โรงเรียนพิชญบัณฑิต 71. ผอ.โรงเรียนจริยานุสรณ์ 72. ผอ.สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด 73. ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 74. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 75. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 76. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู 77. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาหนองบัวลำภู 78. ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 79. ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู 80. ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดฯ 81. ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองบัวลำภู 82. ผจก.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาหนองบัวลำภู 83. ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัวลำภู 84. ผู้จัดการธนาคารทหารไทย สาขาหนองบัวลำภู 85. ผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาหนองบัวลำภู 86. ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหนองบัวลำภู 87. ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองบัวลำภู 88. ประธานสภาเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู 89. ประธานมูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลำภู 90. ประธานชมรมกู้ภัยนเรศวรหนองบัวลำภู 91. ประธานสมาคมหนองบัวลำภูการกุศล 92. ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดหนองบัวลำภู 93. ประธานชมรมสื่อมวลชนจังหวัดหนองบัวลำภู  สำนักงานจังหวัด(บุคคล)      รับ
22 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน  สนง.แรงงานจังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายอำเภอทุกอำเภอ , ผู้บริหารภาคเอกชน , ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
22 พ.ย. 2562   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด , หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายอำเภอทุกอำเภอ , ผู้บริหารภาคเอกชน , ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน  สนง.วัฒนธรรมจังหวัด      รับ
21 พ.ย. 2562   รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู,รองผอ.รมน.จังหวัด.น.ภ.(ท),หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง,หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ,นายอำเภอทุกอำเภอ,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู,นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู,ผู้บริหารสถานศึกษา  สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ      รับ
21 พ.ย. 2562   ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
21 พ.ย. 2562   1.หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ 2.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 พ.ย. 2562   เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู และนายอำเภอทุกอำเภอ  สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์)      รับ
20 พ.ย. 2562   เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ 11/2562 เรียน ผอ.รมน.จว.นภ. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายกเทศมนตรีเมืองหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานหอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตหนองบัวลำภู ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการธนาคาร ธพว. (SME) สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีหนองบัวลำภู (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ)      รับ
20 พ.ย. 2562   1. เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 2. เรียน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานหนองบัวลำภู 3. เรียน ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู 4. เรียน ประมงจังหวัดหนองบัวลำภู 5. เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู 6. เรียน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู 7. เรียน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู 8. เรียน สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู 9. เรียน การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู 10. เรียน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 11. เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน)  สนง.เกษตรจังหวัด      รับ
20 พ.ย. 2562   หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ  ปกครองจังหวัด      รับ