รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรจังหวัด 21/07/22 - 14:10
2สนง.คุมประพฤติ 21/07/22 - 14:13
3สนง.ท่องเที่ยวฯ 21/07/22 - 14:18
4สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 21/07/22 - 14:26
5โครงการชลประทาน 21/07/22 - 14:29
6สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 21/07/22 - 14:37
7สนง.ประกันสังคมจังหวัด 21/07/22 - 14:41
8สนง.สถิติจังหวัด 21/07/22 - 14:43
9สนง.ขนส่งจังหวัด 21/07/22 - 15:01
10สรรพากรพื้นที่ 21/07/22 - 15:19
11ธนารักษ์พื้นที่ 21/07/22 - 15:44
12สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 21/07/22 - 15:46
13สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 21/07/22 - 15:55
14สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 21/07/22 - 16:15
15สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/07/22 - 08:31
16สนง.จัดหางานจังหวัด 22/07/22 - 08:44
17สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 22/07/22 - 09:13
18สนง.พาณิชย์จังหวัด 22/07/22 - 09:27
19สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 22/07/22 - 10:46

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน