รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 25/07/22 - 08:49
2สนง.สาธารณสุขจังหวัด 25/07/22 - 08:56
3สนง.พาณิชย์จังหวัด 25/07/22 - 08:57
4สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25/07/22 - 09:06
5สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/07/22 - 09:16
6ปกครองจังหวัด 25/07/22 - 09:18
7สนง.จัดหางานจังหวัด 25/07/22 - 09:54
8สนง.พลังงานจังหวัด 25/07/22 - 10:11
9สนง.เกษตรจังหวัด 25/07/22 - 10:11
10สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 25/07/22 - 10:22
11สนง.ที่ดินจังหวัด 25/07/22 - 10:26
12สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25/07/22 - 11:04
13สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 25/07/22 - 11:58
14สนง.โยธาธิการฯ 25/07/22 - 12:18
15อช. ภูเก้า-ภูพานคํา 26/07/22 - 12:58

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน