รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 25/07/22 - 10:12
2สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 25/07/22 - 10:21
3สนง.พลังงานจังหวัด 25/07/22 - 10:36
4สนง.สถิติจังหวัด 25/07/22 - 10:37
5สนง.พาณิชย์จังหวัด 25/07/22 - 10:43
6สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 25/07/22 - 10:47
7สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 25/07/22 - 10:57
8สนง.คลังจังหวัด 25/07/22 - 11:05
9สนง.ท่องเที่ยวฯ 25/07/22 - 11:07
10สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 25/07/22 - 11:12
11กศน. 25/07/22 - 11:36
12สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 25/07/22 - 11:54
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 25/07/22 - 13:51
14สนง.ขนส่งจังหวัด 25/07/22 - 14:51
15สนง.สาธารณสุขจังหวัด 25/07/22 - 16:36
16สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 25/07/22 - 17:35

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน