รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ที่ดินจังหวัด 26/07/22 - 17:18
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 26/07/22 - 22:18
3สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 27/07/22 - 07:52
4สนง.โยธาธิการฯ 27/07/22 - 08:44
5สนง.สาธารณสุขจังหวัด 27/07/22 - 09:01
6สนง.คลังจังหวัด 27/07/22 - 13:38
7สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 28/07/22 - 10:42

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน