รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 01/08/22 - 10:41
2สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 01/08/22 - 10:57
3สนง.พลังงานจังหวัด 01/08/22 - 10:57
4สนง.ประกันสังคมจังหวัด 01/08/22 - 11:09
5สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 01/08/22 - 11:34
6สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01/08/22 - 11:46
7สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 01/08/22 - 11:50
8สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 01/08/22 - 11:51
9สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 01/08/22 - 12:35
10สนง.คลังจังหวัด 01/08/22 - 13:12
11สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 01/08/22 - 14:32
12สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 01/08/22 - 14:43
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 01/08/22 - 14:52
14สนง.สถิติจังหวัด 01/08/22 - 16:21
15สนง.ท่องเที่ยวฯ 02/08/22 - 07:47
16สนง.จัดหางานจังหวัด 02/08/22 - 10:50

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน