รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01/08/22 - 14:54
2สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 01/08/22 - 14:56
3สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 01/08/22 - 15:17
4สนง.สถิติจังหวัด 01/08/22 - 16:16
5สนง.คลังจังหวัด 02/08/22 - 08:24
6กอ.รมน.จ.นภ. 02/08/22 - 09:00
7สนง.สาธารณสุขจังหวัด 02/08/22 - 10:10

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน