รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 02/08/22 - 10:30
2สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 02/08/22 - 10:34
3สนง.พาณิชย์จังหวัด 02/08/22 - 10:37
4สนง.ทางหลวงชนบท 02/08/22 - 11:11
5สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 02/08/22 - 11:17
6สนง.เกษตรจังหวัด 02/08/22 - 11:18
7สนง.ที่ดินจังหวัด 02/08/22 - 11:22
8สนง.สาธารณสุขจังหวัด 02/08/22 - 13:27
9สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 02/08/22 - 13:46
10สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 02/08/22 - 14:10
11สรรพากรพื้นที่ 03/08/22 - 11:23

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน