รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 04/08/22 - 10:06
2สนง.ประกันสังคมจังหวัด 04/08/22 - 10:10
3สนง.สถิติจังหวัด 04/08/22 - 10:23
4สนง.คลังจังหวัด 04/08/22 - 10:31
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 04/08/22 - 10:42
6สนง.พลังงานจังหวัด 04/08/22 - 11:43
7สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 04/08/22 - 12:58
8สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/08/22 - 13:07

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน