รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ขนส่งจังหวัด 05/08/22 - 09:30
2สนง.คุมประพฤติ 05/08/22 - 09:30
3สนง.โยธาธิการฯ 05/08/22 - 09:31
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/08/22 - 09:34
5สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/08/22 - 09:41
6สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 05/08/22 - 09:46
7สนง.พลังงานจังหวัด 05/08/22 - 09:48
8โครงการชลประทาน 05/08/22 - 09:52
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/08/22 - 09:54
10สนง.เกษตรจังหวัด 05/08/22 - 09:59
11สนง.พาณิชย์จังหวัด 05/08/22 - 10:03
12สนง.สถิติจังหวัด 05/08/22 - 10:06
13สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/08/22 - 10:07
14สนง.ประมงจังหวัด 05/08/22 - 10:13
15สนง.สหกรณ์จังหวัด 05/08/22 - 10:14
16สนง.สาธารณสุขจังหวัด 05/08/22 - 10:16
17สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 05/08/22 - 10:16
18สนง.คลังจังหวัด 05/08/22 - 10:19
19สนง.ที่ดินจังหวัด 05/08/22 - 10:31
20สรรพสามิตพื้นที่ 05/08/22 - 10:33
21สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 05/08/22 - 10:45
22สนง.ทางหลวงชนบท 05/08/22 - 10:55
23สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 05/08/22 - 11:08
24สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 05/08/22 - 11:32
25สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 05/08/22 - 11:45
26สรรพากรพื้นที่ 05/08/22 - 13:03
27กศน. 05/08/22 - 13:35
28สนง.ประกันสังคมจังหวัด 05/08/22 - 13:43
29สนง.ท่องเที่ยวฯ 05/08/22 - 15:13
30สนง.จัดหางานจังหวัด 05/08/22 - 15:33
31สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 05/08/22 - 15:33
32สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/08/22 - 16:21
33สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 08/08/22 - 14:24
34สนง.บังคับคดี 09/08/22 - 17:31

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน