รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สรรพสามิตพื้นที่ 01/09/17 - 15:11
2ธนารักษ์พื้นที่ 04/09/17 - 09:11
3สรรพากรพื้นที่ 05/09/17 - 12:26
4สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/09/17 - 15:32

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน