รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สถานพินิจฯ 14/09/17 - 14:53
2สนง.โยธาธิการฯ 14/09/17 - 14:54
3สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 14/09/17 - 15:03
4สรรพสามิตพื้นที่ 14/09/17 - 15:26
5สนง.พลังงานจังหวัด 14/09/17 - 15:33
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/09/17 - 15:37
7สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14/09/17 - 15:42
8สนง.จัดหางานจังหวัด 14/09/17 - 15:46
9สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 14/09/17 - 16:18
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 14/09/17 - 16:26
11สนง.แรงงานจังหวัด 14/09/17 - 16:28
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 14/09/17 - 16:32
13สนง.คลังจังหวัด 14/09/17 - 16:52
14กอ.รมน.จ.นภ. 14/09/17 - 17:52
15สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 15/09/17 - 08:19
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/09/17 - 08:54
17ธนารักษ์พื้นที่ 15/09/17 - 09:38
18สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 15/09/17 - 10:32
19สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 19/09/17 - 10:23

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน