รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 04/10/17 - 16:19
2สนง.จัดหางานจังหวัด 04/10/17 - 16:28
3สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 04/10/17 - 16:32
4สรรพสามิตพื้นที่ 05/10/17 - 13:07
5สรรพากรพื้นที่ 06/10/17 - 11:02

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน