รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 04/10/17 - 17:32
2โครงการชลประทาน 05/10/17 - 08:15
3สถานพินิจฯ 05/10/17 - 08:29
4สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 05/10/17 - 08:41
5นิคมสร้างตนเองโนนสัง 05/10/17 - 09:13
6สนง.แรงงานจังหวัด 05/10/17 - 09:15
7สนง.จัดหางานจังหวัด 05/10/17 - 09:42
8สนง.พาณิชย์จังหวัด 05/10/17 - 09:42
9สนง.พลังงานจังหวัด 05/10/17 - 11:23
10สนง.ประกันสังคมจังหวัด 05/10/17 - 12:47
11สรรพสามิตพื้นที่ 05/10/17 - 13:09
12สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/10/17 - 15:17
13สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 06/10/17 - 09:50
14สรรพากรพื้นที่ 06/10/17 - 11:01
15สถานีอุตุนิยมวิทยา 12/10/17 - 09:38

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน