รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 12/10/17 - 07:40
2สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 12/10/17 - 08:35
3กอ.รมน.จ.นภ. 12/10/17 - 08:36
4สถานพินิจฯ 12/10/17 - 08:46
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 12/10/17 - 08:50
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 12/10/17 - 08:53
7สนง.สหกรณ์จังหวัด 12/10/17 - 08:58
8สนง.คลังจังหวัด 12/10/17 - 08:58
9สนง.โยธาธิการฯ 12/10/17 - 08:58
10สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 12/10/17 - 08:59
11สรรพสามิตพื้นที่ 12/10/17 - 09:04
12สนง.แรงงานจังหวัด 12/10/17 - 09:08
13สนง.ขนส่งจังหวัด 12/10/17 - 09:12
14สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 12/10/17 - 09:13
15สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/10/17 - 09:19
16สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 12/10/17 - 09:21
17การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 12/10/17 - 09:33
18สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/10/17 - 09:33
19สนง.จัดหางานจังหวัด 12/10/17 - 09:39
20สนง.พลังงานจังหวัด 12/10/17 - 09:39
21สถานีอุตุนิยมวิทยา 12/10/17 - 09:41
22สนง.ประมงจังหวัด 12/10/17 - 09:44
23สนง.ประกันสังคมจังหวัด 12/10/17 - 09:46
24สนง.ที่ดินจังหวัด 12/10/17 - 09:59
25สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 12/10/17 - 10:21
26สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/10/17 - 11:06
27สพม.19 12/10/17 - 11:16
28สนง.คุมประพฤติ 12/10/17 - 12:36
29สนง.สถิติจังหวัด 12/10/17 - 13:54
30สนง.บังคับคดี 12/10/17 - 14:03
31สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/10/17 - 15:51
32ธนารักษ์พื้นที่ 12/10/17 - 16:02

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน