รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/10/17 - 09:59
2สนง.ที่ดินจังหวัด 12/10/17 - 10:00
3สนง.สหกรณ์จังหวัด 12/10/17 - 10:05
4สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 12/10/17 - 10:14
5การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 12/10/17 - 10:14
6สนง.โยธาธิการฯ 12/10/17 - 10:15
7สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 12/10/17 - 10:17
8โครงการชลประทาน 12/10/17 - 10:17
9สนง.เกษตรจังหวัด 12/10/17 - 10:17
10สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 12/10/17 - 10:30
11สนง.ทางหลวงชนบท 12/10/17 - 10:53
12สนง.ประกันสังคมจังหวัด 12/10/17 - 11:07
13นิคมสร้างตนเองโนนสัง 12/10/17 - 11:09
14สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 12/10/17 - 11:12
15สพม.19 12/10/17 - 11:23
16สนง.ประมงจังหวัด 12/10/17 - 11:40
17สนง.คุมประพฤติ 12/10/17 - 12:36
18สนง.สถิติจังหวัด 12/10/17 - 13:53
19สถานพินิจฯ 12/10/17 - 14:12
20สถานพินิจฯ 12/10/17 - 14:12
21สนง.จัดหางานจังหวัด 12/10/17 - 14:17
22สรรพากรพื้นที่ 12/10/17 - 14:20
23สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 12/10/17 - 14:44
24สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 12/10/17 - 15:37
25สง.สัสดีจังหวัด 12/10/17 - 15:37
26สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/10/17 - 15:49
27ธนารักษ์พื้นที่ 12/10/17 - 15:56
28สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/10/17 - 16:02
29สนง.ขนส่งจังหวัด 16/10/17 - 10:41

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน