รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สหกรณ์จังหวัด 01/11/17 - 09:32
2สนง.โยธาธิการฯ 01/11/17 - 09:39
3สนง.คลังจังหวัด 01/11/17 - 09:44
4สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 01/11/17 - 09:57
5สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 01/11/17 - 10:04
6ปกครองจังหวัด 01/11/17 - 10:04
7สนง.จัดหางานจังหวัด 01/11/17 - 10:19
8สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 01/11/17 - 10:30
9สรรพสามิตพื้นที่ 01/11/17 - 10:44
10สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 01/11/17 - 10:55
11สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 01/11/17 - 10:55
12สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 01/11/17 - 11:22
13สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 01/11/17 - 11:40
14สนง.พาณิชย์จังหวัด 01/11/17 - 11:59
15สนง.ประมงจังหวัด 01/11/17 - 12:45
16สรรพากรพื้นที่ 01/11/17 - 12:53
17สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 01/11/17 - 13:21
18สถานพินิจฯ 01/11/17 - 13:30
19สนง.สถิติจังหวัด 01/11/17 - 14:00
20สนง.แรงงานจังหวัด 01/11/17 - 14:07
21สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 01/11/17 - 14:27
22สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 01/11/17 - 15:54
23ธนารักษ์พื้นที่ 02/11/17 - 08:58
24สนง.ประกันสังคมจังหวัด 02/11/17 - 09:57
25สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 02/11/17 - 10:13
26กอ.รมน.จ.นภ. 02/11/17 - 10:27
27สนง.เกษตรจังหวัด 02/11/17 - 10:27
28สนง.บังคับคดี 02/11/17 - 11:59
29สนง.พลังงานจังหวัด 06/11/17 - 10:01
30สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 06/11/17 - 17:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน