รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 22/11/17 - 09:29
2สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 22/11/17 - 09:30
3โครงการชลประทาน 22/11/17 - 09:31
4สนง.จัดหางานจังหวัด 22/11/17 - 09:41
5สนง.บังคับคดี 22/11/17 - 09:46
6สนง.ขนส่งจังหวัด 22/11/17 - 09:46
7สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 22/11/17 - 10:04
8สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 22/11/17 - 10:07
9สรรพากรพื้นที่ 22/11/17 - 10:11
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 22/11/17 - 10:11
11สนง.ยุติธรรมจังหวัด 22/11/17 - 10:14
12ปกครองจังหวัด 22/11/17 - 10:25
13สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 22/11/17 - 10:40
14ธนารักษ์พื้นที่ 22/11/17 - 10:45
15สนง.โยธาธิการฯ 22/11/17 - 11:00
16สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 22/11/17 - 11:13
17สนง.ที่ดินจังหวัด 22/11/17 - 11:50
18สง.สัสดีจังหวัด 22/11/17 - 12:04
19เรือนจำจังหวัด 22/11/17 - 12:09
20กอ.รมน.จ.นภ. 22/11/17 - 12:43
21สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 22/11/17 - 12:49
22สนง.ประมงจังหวัด 22/11/17 - 13:04
23นิคมสร้างตนเองโนนสัง 22/11/17 - 13:19
24สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 22/11/17 - 13:59
25สนง.พาณิชย์จังหวัด 22/11/17 - 14:15
26สนง.ประกันสังคมจังหวัด 22/11/17 - 14:21
27สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 22/11/17 - 15:07
28สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 22/11/17 - 16:08
29สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/11/17 - 17:13
30สนง.พลังงานจังหวัด 23/11/17 - 08:48

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน