รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.แรงงานจังหวัด 22/11/17 - 10:46
2สนง.เกษตรจังหวัด 22/11/17 - 11:37
3สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 22/11/17 - 12:52
4สนง.สถิติจังหวัด 22/11/17 - 13:54
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 23/11/17 - 08:45
6สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 23/11/17 - 14:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน