รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 30/11/17 - 13:36
2สนง.พลังงานจังหวัด 30/11/17 - 13:37
3สนง.โยธาธิการฯ 30/11/17 - 13:53
4สนง.คุมประพฤติ 30/11/17 - 13:55
5สนง.ประมงจังหวัด 30/11/17 - 13:55
6สนง.บังคับคดี 30/11/17 - 14:12
7สนง.แรงงานจังหวัด 30/11/17 - 14:12
8สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/11/17 - 14:13
9สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/11/17 - 14:14
10สนง.ที่ดินจังหวัด 30/11/17 - 14:21
11สนง.จัดหางานจังหวัด 30/11/17 - 14:32
12สรรพากรพื้นที่ 30/11/17 - 14:33
13สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/11/17 - 14:39
14สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/11/17 - 14:45
15สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/11/17 - 14:48
16การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 30/11/17 - 14:50
17สนง.คลังจังหวัด 30/11/17 - 14:56
18สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/11/17 - 14:59
19สนง.ขนส่งจังหวัด 30/11/17 - 15:40
20สถานพินิจฯ 01/12/17 - 09:16
21สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 01/12/17 - 09:48
22สนง.สาธารณสุขจังหวัด 01/12/17 - 09:53
23สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 01/12/17 - 10:08
24สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 01/12/17 - 10:38
25สนง.เกษตรจังหวัด 01/12/17 - 11:29
26สนง.พาณิชย์จังหวัด 01/12/17 - 12:49
27สนง.สหกรณ์จังหวัด 01/12/17 - 13:17
28สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 01/12/17 - 13:45
29สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 01/12/17 - 17:17

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน