รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 01/12/17 - 11:52
2สนง.คลังจังหวัด 01/12/17 - 12:00
3สนง.โยธาธิการฯ 01/12/17 - 13:12
4สนง.ขนส่งจังหวัด 01/12/17 - 13:16
5สนง.จัดหางานจังหวัด 01/12/17 - 13:27
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 01/12/17 - 13:27
7สถานพินิจฯ 01/12/17 - 13:28
8สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 01/12/17 - 13:39
9สนง.พลังงานจังหวัด 01/12/17 - 13:48
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 01/12/17 - 14:00
11สนง.ประกันสังคมจังหวัด 01/12/17 - 14:02
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 01/12/17 - 14:18
13สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 01/12/17 - 14:43
14สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 01/12/17 - 15:03
15สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 01/12/17 - 17:12
16สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 04/12/17 - 08:35
17ธนารักษ์พื้นที่ 07/12/17 - 09:34

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน