รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 05/01/18 - 21:29
2สนง.ขนส่งจังหวัด 08/01/18 - 08:23
3สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 08/01/18 - 08:47
4สรรพากรพื้นที่ 08/01/18 - 08:48
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 08/01/18 - 08:54
6โครงการชลประทาน 08/01/18 - 08:57
7สนง.แรงงานจังหวัด 08/01/18 - 08:59
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 08/01/18 - 09:05
9สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 08/01/18 - 09:27
10สนง.เกษตรจังหวัด 08/01/18 - 09:28
11สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 08/01/18 - 09:46
12อบต.ด่านช้าง 08/01/18 - 10:19
13สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 08/01/18 - 10:52
14สนง.สถิติจังหวัด 08/01/18 - 12:26
15สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/01/18 - 09:50
16สนง.โยธาธิการฯ 09/01/18 - 11:01
17สนง.ที่ดินจังหวัด 09/01/18 - 11:15
18ธนารักษ์พื้นที่ 09/01/18 - 14:05

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน