รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 10/01/18 - 15:58
2สรรพากรพื้นที่ 10/01/18 - 16:01
3สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 10/01/18 - 16:04
4สนง.โยธาธิการฯ 10/01/18 - 16:06
5โครงการชลประทาน 10/01/18 - 16:08
6ปกครองจังหวัด 10/01/18 - 16:23
7สนง.จัดหางานจังหวัด 10/01/18 - 16:23
8สนง.พลังงานจังหวัด 10/01/18 - 16:28
9สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 10/01/18 - 16:32
10สนง.สหกรณ์จังหวัด 10/01/18 - 16:36
11สนง.ที่ดินจังหวัด 10/01/18 - 16:46
12สนง.ประมงจังหวัด 10/01/18 - 18:06
13สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 11/01/18 - 08:28
14สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/01/18 - 08:56
15สนง.ขนส่งจังหวัด 11/01/18 - 09:00
16สวท.หนองบัวลำภู 11/01/18 - 09:00
17สนง.บังคับคดี 11/01/18 - 09:03
18สนง.สถิติจังหวัด 11/01/18 - 09:15
19สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 11/01/18 - 09:24
20กอ.รมน.จ.นภ. 11/01/18 - 09:48
21สนง.แรงงานจังหวัด 11/01/18 - 09:56
22สถานพินิจฯ 11/01/18 - 10:03
23สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/01/18 - 10:06
24สนง.เกษตรจังหวัด 11/01/18 - 14:26
25สนง.พาณิชย์จังหวัด 11/01/18 - 14:41
26สง.สัสดีจังหวัด 12/01/18 - 09:23
27สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/01/18 - 09:31
28สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/01/18 - 11:04

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน