รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ที่ดินจังหวัด 10/01/18 - 17:14
2สนง.คลังจังหวัด 10/01/18 - 17:26
3สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/01/18 - 08:22
4สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 11/01/18 - 08:27
5สนง.โยธาธิการฯ 11/01/18 - 08:50
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/01/18 - 08:54
7สนง.ขนส่งจังหวัด 11/01/18 - 08:57
8สรรพากรพื้นที่ 11/01/18 - 09:02
9สนง.พลังงานจังหวัด 11/01/18 - 09:03
10สนง.บังคับคดี 11/01/18 - 09:03
11สนง.สถิติจังหวัด 11/01/18 - 09:14
12โครงการชลประทาน 11/01/18 - 09:19
13สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 11/01/18 - 09:20
14ปกครองจังหวัด 11/01/18 - 09:28
15กอ.รมน.จ.นภ. 11/01/18 - 09:28
16สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/01/18 - 09:55
17สนง.แรงงานจังหวัด 11/01/18 - 09:56
18สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 11/01/18 - 10:06
19สนง.เกษตรจังหวัด 11/01/18 - 14:29
20สนง.ประมงจังหวัด 11/01/18 - 14:30
21ธนารักษ์พื้นที่ 11/01/18 - 15:01
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 11/01/18 - 15:08
23สนง.ประกันสังคมจังหวัด 11/01/18 - 16:25
24สง.สัสดีจังหวัด 12/01/18 - 09:23
25สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/01/18 - 09:26
26สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 12/01/18 - 09:43
27สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/01/18 - 11:05
28สนง.สถิติจังหวัด 12/01/18 - 16:09
29อบต.ด่านช้าง 15/01/18 - 09:58

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน