รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 11/01/18 - 14:11
2สนง.ขนส่งจังหวัด 11/01/18 - 14:15
3สนง.โยธาธิการฯ 11/01/18 - 14:28
4สนง.พาณิชย์จังหวัด 11/01/18 - 14:43
5สนง.เกษตรจังหวัด 11/01/18 - 14:45
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 11/01/18 - 14:50
7สรรพากรพื้นที่ 11/01/18 - 14:52
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 11/01/18 - 15:04
9สนง.สหกรณ์จังหวัด 11/01/18 - 15:11
10สนง.ประกันสังคมจังหวัด 11/01/18 - 16:18
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 12/01/18 - 08:25
12สง.สัสดีจังหวัด 12/01/18 - 10:13
13สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/01/18 - 11:06
14สนง.สถิติจังหวัด 12/01/18 - 16:17

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน