รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ที่ดินจังหวัด 12/01/18 - 14:25
2สนง.ขนส่งจังหวัด 12/01/18 - 14:26
3สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 12/01/18 - 14:34
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/01/18 - 15:00
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/01/18 - 15:02
6สรรพากรพื้นที่ 12/01/18 - 15:08
7สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 12/01/18 - 15:15
8สนง.โยธาธิการฯ 12/01/18 - 15:21
9สนง.แรงงานจังหวัด 12/01/18 - 15:28
10สนง.พลังงานจังหวัด 12/01/18 - 15:35
11สนง.ประมงจังหวัด 12/01/18 - 15:42
12สนง.คลังจังหวัด 12/01/18 - 15:43
13โครงการชลประทาน 12/01/18 - 15:52
14สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/01/18 - 16:22
15สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/01/18 - 08:21
16สนง.บังคับคดี 15/01/18 - 08:39
17สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 15/01/18 - 08:51
18ปกครองจังหวัด 15/01/18 - 08:54
19สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 15/01/18 - 09:00
20สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 15/01/18 - 09:23
21สนง.สถิติจังหวัด 15/01/18 - 09:26
22สนง.เกษตรจังหวัด 15/01/18 - 10:23
23สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 15/01/18 - 10:38
24สนง.ประกันสังคมจังหวัด 15/01/18 - 13:38
25กอ.รมน.จ.นภ. 16/01/18 - 09:50
26ธนารักษ์พื้นที่ 19/01/18 - 10:41

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน