รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ขนส่งจังหวัด 12/01/18 - 14:40
2สนง.ที่ดินจังหวัด 12/01/18 - 14:42
3สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 12/01/18 - 14:55
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 12/01/18 - 15:00
5สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/01/18 - 15:03
6สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 12/01/18 - 15:16
7สนง.โยธาธิการฯ 12/01/18 - 15:22
8สรรพากรพื้นที่ 12/01/18 - 15:23
9สนง.แรงงานจังหวัด 12/01/18 - 15:28
10สนง.พลังงานจังหวัด 12/01/18 - 15:41
11สนง.ประมงจังหวัด 12/01/18 - 15:45
12สนง.คลังจังหวัด 12/01/18 - 15:51
13โครงการชลประทาน 12/01/18 - 15:53
14สนง.สหกรณ์จังหวัด 12/01/18 - 16:21
15สนง.สาธารณสุขจังหวัด 12/01/18 - 16:23
16สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/01/18 - 08:20
17สนง.บังคับคดี 15/01/18 - 08:41
18สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 15/01/18 - 09:01
19ปกครองจังหวัด 15/01/18 - 09:09
20สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 15/01/18 - 09:23
21สนง.สถิติจังหวัด 15/01/18 - 09:24
22สนง.เกษตรจังหวัด 15/01/18 - 10:24
23สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 15/01/18 - 10:36
24สนง.ประกันสังคมจังหวัด 15/01/18 - 13:35
25สนง.พาณิชย์จังหวัด 15/01/18 - 14:00
26กอ.รมน.จ.นภ. 16/01/18 - 09:50
27สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 16/01/18 - 11:24
28ธนารักษ์พื้นที่ 19/01/18 - 10:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน