รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.จัดหางานจังหวัด 30/01/18 - 15:14
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 30/01/18 - 15:20
3สนง.เกษตรจังหวัด 30/01/18 - 15:34
4สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/01/18 - 16:25
5สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 31/01/18 - 08:42
6สนง.แรงงานจังหวัด 31/01/18 - 09:31
7สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 31/01/18 - 12:35
8สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 01/02/18 - 09:56

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน