รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ยุติธรรมจังหวัด 31/01/18 - 14:06
2สนง.โยธาธิการฯ 31/01/18 - 14:13
3โครงการชลประทาน 31/01/18 - 14:23
4สนง.แรงงานจังหวัด 31/01/18 - 14:25
5สนง.เกษตรจังหวัด 31/01/18 - 14:28
6สนง.บังคับคดี 31/01/18 - 14:47
7สนง.พาณิชย์จังหวัด 31/01/18 - 14:52
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 31/01/18 - 14:57
9สวท.หนองบัวลำภู 31/01/18 - 15:07
10สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 31/01/18 - 15:11
11สรรพสามิตพื้นที่ 31/01/18 - 15:14
12สนง.ขนส่งจังหวัด 31/01/18 - 15:41
13สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 31/01/18 - 15:49
14สนง.ประมงจังหวัด 31/01/18 - 16:00
15สนง.ที่ดินจังหวัด 31/01/18 - 16:03
16สนง.สหกรณ์จังหวัด 31/01/18 - 16:08
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 31/01/18 - 16:24
18สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 31/01/18 - 16:31
19สถานพินิจฯ 31/01/18 - 16:45
20สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 31/01/18 - 16:46
21สนง.สาธารณสุขจังหวัด 31/01/18 - 16:53
22สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 31/01/18 - 17:25
23สรรพากรพื้นที่ 01/02/18 - 08:56
24สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 01/02/18 - 09:25
25สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 01/02/18 - 09:50
26สนง.พลังงานจังหวัด 01/02/18 - 09:57
27สนง.จัดหางานจังหวัด 01/02/18 - 10:01
28สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 01/02/18 - 10:38
29กอ.รมน.จ.นภ. 01/02/18 - 10:45
30สนง.ประกันสังคมจังหวัด 01/02/18 - 15:59
31ธนารักษ์พื้นที่ 05/02/18 - 10:13

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน