รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 01/02/18 - 17:26
2สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 02/02/18 - 08:12
3สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 02/02/18 - 08:28
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 02/02/18 - 08:43
5สรรพสามิตพื้นที่ 02/02/18 - 08:46
6สนง.ประมงจังหวัด 02/02/18 - 09:27
7สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 02/02/18 - 09:38
8สนง.บังคับคดี 02/02/18 - 09:40
9สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 02/02/18 - 09:43
10สนง.จัดหางานจังหวัด 02/02/18 - 10:01
11สนง.แรงงานจังหวัด 02/02/18 - 10:09
12สนง.พลังงานจังหวัด 02/02/18 - 10:20
13สรรพากรพื้นที่ 02/02/18 - 10:23
14สนง.เกษตรจังหวัด 02/02/18 - 10:55
15สำนักงานจังหวัด(ยุทธศาสตร์) 02/02/18 - 11:13
16สนง.ที่ดินจังหวัด 02/02/18 - 15:35
17สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 02/02/18 - 15:45
18สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 02/02/18 - 16:36
19ธนารักษ์พื้นที่ 05/02/18 - 10:11
20การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 05/02/18 - 10:58
21สนง.ขนส่งจังหวัด 05/02/18 - 14:03

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน