รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.คลังจังหวัด 01/02/18 - 17:27
2สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 02/02/18 - 08:15
3สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 02/02/18 - 08:24
4สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 02/02/18 - 08:30
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 02/02/18 - 08:40
6สรรพสามิตพื้นที่ 02/02/18 - 08:46
7กอ.รมน.จ.นภ. 02/02/18 - 08:52
8สนง.โยธาธิการฯ 02/02/18 - 09:03
9สนง.ประมงจังหวัด 02/02/18 - 09:37
10สนง.บังคับคดี 02/02/18 - 09:38
11สนง.จัดหางานจังหวัด 02/02/18 - 09:48
12สวท.หนองบัวลำภู 02/02/18 - 10:05
13สรรพากรพื้นที่ 02/02/18 - 10:23
14สนง.พลังงานจังหวัด 02/02/18 - 10:25
15สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 02/02/18 - 10:39
16สนง.เกษตรจังหวัด 02/02/18 - 10:56
17สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 02/02/18 - 11:04
18โครงการชลประทาน 02/02/18 - 11:28
19สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 02/02/18 - 16:23
20ธนารักษ์พื้นที่ 05/02/18 - 10:11
21การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 05/02/18 - 10:58
22สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 05/02/18 - 11:08
23สนง.พาณิชย์จังหวัด 05/02/18 - 11:46
24สนง.ขนส่งจังหวัด 05/02/18 - 14:02
25สง.สัสดีจังหวัด 07/02/18 - 10:24

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน