รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 07/02/18 - 16:04
2สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 07/02/18 - 16:08
3สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 07/02/18 - 16:17
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/02/18 - 09:41
5สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 08/02/18 - 09:50
6สนง.คลังจังหวัด 08/02/18 - 18:04
7สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 09/02/18 - 09:13

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน