รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สถานพินิจฯ 08/02/18 - 09:24
2สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 08/02/18 - 09:26
3สนง.พุทธศาสนาจังหวัด 08/02/18 - 09:42
4สนง.สหกรณ์จังหวัด 08/02/18 - 09:50
5สนง.โยธาธิการฯ 08/02/18 - 09:52
6โครงการชลประทาน 08/02/18 - 09:53
7สนง.จัดหางานจังหวัด 08/02/18 - 09:56
8สนง.สถิติจังหวัด 08/02/18 - 09:59
9สนง.สาธารณสุขจังหวัด 08/02/18 - 09:59
10สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 08/02/18 - 10:03
11สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 08/02/18 - 10:11
12สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 08/02/18 - 10:18
13สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 08/02/18 - 10:30
14สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 08/02/18 - 10:40
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 08/02/18 - 10:43
16สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 08/02/18 - 10:52
17สนง.ขนส่งจังหวัด 08/02/18 - 10:59
18สนง.เกษตรจังหวัด 08/02/18 - 11:20
19สนง.พาณิชย์จังหวัด 08/02/18 - 12:08
20สนง.ประกันสังคมจังหวัด 08/02/18 - 13:04
21สรรพสามิตพื้นที่ 08/02/18 - 13:15
22สรรพากรพื้นที่ 08/02/18 - 13:31
23สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 08/02/18 - 14:39
24ธนารักษ์พื้นที่ 08/02/18 - 14:49
25สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 08/02/18 - 15:09
26สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 09/02/18 - 09:36
27เรือนจำจังหวัด 09/02/18 - 09:42
28สนง.ที่ดินจังหวัด 09/02/18 - 11:56
29สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 12/02/18 - 09:15

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน