รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 09/02/18 - 10:02
2สนง.โยธาธิการฯ 09/02/18 - 10:03
3สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 09/02/18 - 10:12
4สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 09/02/18 - 10:12
5สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 09/02/18 - 10:15
6สนง.ขนส่งจังหวัด 09/02/18 - 10:17
7สนง.บังคับคดี 09/02/18 - 10:21
8สนง.ประมงจังหวัด 09/02/18 - 10:27
9สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 09/02/18 - 11:11
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 09/02/18 - 11:18
11สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 09/02/18 - 11:21
12สนง.คุมประพฤติ 09/02/18 - 11:22
13สนง.สหกรณ์จังหวัด 09/02/18 - 12:03
14สนง.ที่ดินจังหวัด 09/02/18 - 13:28
15สรรพากรพื้นที่ 09/02/18 - 14:15
16สนง.คลังจังหวัด 09/02/18 - 14:16
17สนง.พลังงานจังหวัด 09/02/18 - 14:22
18สนง.แรงงานจังหวัด 09/02/18 - 14:33
19สนง.สาธารณสุขจังหวัด 09/02/18 - 15:18
20สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 12/02/18 - 09:36
21สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 12/02/18 - 10:47
22สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 12/02/18 - 14:40

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน