รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 12/02/18 - 14:42
2สนง.จัดหางานจังหวัด 12/02/18 - 14:52
3สนง.สถิติจังหวัด 12/02/18 - 15:50
4สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 12/02/18 - 16:06
5สนง.แรงงานจังหวัด 12/02/18 - 16:32

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน