รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1โครงการชลประทาน 14/02/18 - 13:49
2สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 14/02/18 - 14:05
3สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 14/02/18 - 14:06
4สนง.สาธารณสุขจังหวัด 14/02/18 - 14:29
5สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 14/02/18 - 14:33
6สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 14/02/18 - 14:53
7สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 14/02/18 - 14:59
8สนง.เกษตรจังหวัด 14/02/18 - 15:09
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14/02/18 - 15:34
10สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 14/02/18 - 15:54
11สวท.หนองบัวลำภู 14/02/18 - 17:38
12สนง.ประกันสังคมจังหวัด 15/02/18 - 12:08
13สนง.พลังงานจังหวัด 15/02/18 - 14:59

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน