รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/02/18 - 15:30
2สนง.โยธาธิการฯ 14/02/18 - 15:44
3สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 14/02/18 - 15:50
4สนง.ที่ดินจังหวัด 14/02/18 - 17:37
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 14/02/18 - 18:48
6สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/02/18 - 08:59
7อำเภอสุวรรณคูหา 15/02/18 - 10:26
8สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 15/02/18 - 10:38
9สรรพสามิตพื้นที่ 15/02/18 - 11:06
10สรรพสามิตพื้นที่ 15/02/18 - 11:06
11สนง.ประกันสังคมจังหวัด 15/02/18 - 12:07
12สนง.พลังงานจังหวัด 16/02/18 - 09:15
13สนง.จัดหางานจังหวัด 16/02/18 - 13:50

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน