รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 05/03/18 - 10:08
2กอ.รมน.จ.นภ. 05/03/18 - 10:10
3สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 05/03/18 - 10:12
4โครงการชลประทาน 05/03/18 - 10:17
5สนง.พลังงานจังหวัด 05/03/18 - 10:24
6สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 05/03/18 - 10:31
7สนง.เกษตรจังหวัด 05/03/18 - 10:36
8สรรพากรพื้นที่ 05/03/18 - 10:50
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 05/03/18 - 11:11
10สนง.คุมประพฤติ 05/03/18 - 11:14
11สนง.คลังจังหวัด 05/03/18 - 11:29
12สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 05/03/18 - 11:33
13สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 05/03/18 - 12:04
14สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 05/03/18 - 13:15
15สนง.สาธารณสุขจังหวัด 05/03/18 - 13:22
16สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 05/03/18 - 13:55
17ปกครองจังหวัด 05/03/18 - 14:03
18สนง.บังคับคดี 05/03/18 - 14:21
19สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 05/03/18 - 15:06
20สนง.ที่ดินจังหวัด 05/03/18 - 15:29
21สนง.ประมงจังหวัด 05/03/18 - 15:59
22สนง.ขนส่งจังหวัด 05/03/18 - 17:30
23สนง.สถิติจังหวัด 06/03/18 - 09:22
24สนง.แรงงานจังหวัด 06/03/18 - 15:52
25สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 07/03/18 - 08:53

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน