รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.แรงงานจังหวัด 08/03/18 - 14:35
2สนง.จัดหางานจังหวัด 08/03/18 - 14:43
3สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 08/03/18 - 14:46
4สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 08/03/18 - 14:48
5สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 08/03/18 - 15:03
6สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 08/03/18 - 15:04
7สนง.เกษตรจังหวัด 08/03/18 - 15:06
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 09/03/18 - 08:29
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 09/03/18 - 08:41
10สนง.สหกรณ์จังหวัด 09/03/18 - 09:23
11สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 09/03/18 - 10:05
12สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 09/03/18 - 10:10
13สนง.พาณิชย์จังหวัด 09/03/18 - 10:16
14ปกครองจังหวัด 09/03/18 - 10:24
15สนง.ทางหลวงชนบท 09/03/18 - 10:35
16สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 09/03/18 - 15:22

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน