รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 14/03/18 - 15:05
2สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 14/03/18 - 15:05
3สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 14/03/18 - 15:07
4สนง.แรงงานจังหวัด 14/03/18 - 15:10
5สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 14/03/18 - 15:14
6สนง.ขนส่งจังหวัด 14/03/18 - 15:14
7สนง.จัดหางานจังหวัด 14/03/18 - 15:18
8สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 14/03/18 - 15:24
9สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 14/03/18 - 15:43
10สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 14/03/18 - 15:58
11สนง.คลังจังหวัด 14/03/18 - 17:02
12สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 15/03/18 - 09:01
13สนง.เกษตรจังหวัด 15/03/18 - 09:09
14สนง.ประกันสังคมจังหวัด 15/03/18 - 10:08
15สนง.สถิติจังหวัด 15/03/18 - 13:34

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน