รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(บุคคล) 20/03/18 - 17:15
2สำนักงานจังหวัด(บุคคล) 20/03/18 - 17:15
3อำเภอสุวรรณคูหา 20/03/18 - 17:26
4สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 20/03/18 - 17:56
5โครงการชลประทาน 21/03/18 - 07:16
6สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 21/03/18 - 08:14
7สนง.ที่ดินจังหวัด 21/03/18 - 08:30
8สนง.โยธาธิการฯ 21/03/18 - 08:35
9สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 21/03/18 - 08:36
10สนง.สหกรณ์จังหวัด 21/03/18 - 08:40
11สนง.สาธารณสุขจังหวัด 21/03/18 - 08:44
12สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 21/03/18 - 08:56
13สนง.ประกันสังคมจังหวัด 21/03/18 - 09:02
14สรรพากรพื้นที่ 21/03/18 - 09:21
15สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 21/03/18 - 09:34
16สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 21/03/18 - 09:40
17สนง.จัดหางานจังหวัด 21/03/18 - 09:51
18สนง.ประมงจังหวัด 21/03/18 - 09:55
19กอ.รมน.จ.นภ. 21/03/18 - 10:16
20สนง.คุมประพฤติ 21/03/18 - 10:38
21สนง.สถิติจังหวัด 21/03/18 - 11:18
22สนง.พลังงานจังหวัด 21/03/18 - 11:56
23สนง.แรงงานจังหวัด 21/03/18 - 14:05
24สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 21/03/18 - 14:35
25สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 21/03/18 - 14:56
26หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 21/03/18 - 17:33
27สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 22/03/18 - 08:38
28ธนารักษ์พื้นที่ 22/03/18 - 09:17
29สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 22/03/18 - 09:50
30ปกครองจังหวัด 22/03/18 - 13:38
31สนง.คลังจังหวัด 23/03/18 - 16:59

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน