รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 21/03/18 - 14:52
2สนง.เกษตรจังหวัด 21/03/18 - 15:07
3สนง.โยธาธิการฯ 21/03/18 - 15:16
4สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 21/03/18 - 15:21
5สนง.ที่ดินจังหวัด 21/03/18 - 16:56
6สนง.ที่ดินจังหวัด 21/03/18 - 16:59
7สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 22/03/18 - 12:50

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน