รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สรรพสามิตพื้นที่ 30/03/18 - 10:37
2สนง.สหกรณ์จังหวัด 30/03/18 - 10:40
3สนง.ที่ดินจังหวัด 30/03/18 - 10:50
4สรรพากรพื้นที่ 30/03/18 - 10:53
5สนง.พลังงานจังหวัด 30/03/18 - 10:54
6สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 30/03/18 - 10:54
7สนง.ขนส่งจังหวัด 30/03/18 - 10:57
8โครงการชลประทาน 30/03/18 - 11:00
9สนง.ประกันสังคมจังหวัด 30/03/18 - 11:01
10สวท.หนองบัวลำภู 30/03/18 - 11:09
11สนง.คุมประพฤติ 30/03/18 - 11:12
12สนง.โยธาธิการฯ 30/03/18 - 11:25
13สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 30/03/18 - 11:38
14สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30/03/18 - 11:57
15สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/03/18 - 12:35
16สนง.ประมงจังหวัด 30/03/18 - 13:04
17สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 30/03/18 - 13:44
18สถานพินิจฯ 30/03/18 - 13:48
19สนง.คลังจังหวัด 30/03/18 - 13:48
20สนง.สาธารณสุขจังหวัด 30/03/18 - 14:06
21สนง.แรงงานจังหวัด 30/03/18 - 14:15
22ธนารักษ์พื้นที่ 30/03/18 - 14:22
23สนง.เกษตรจังหวัด 30/03/18 - 14:38
24สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 30/03/18 - 14:42
25สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 30/03/18 - 14:59
26สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 30/03/18 - 15:00
27สนง.ยุติธรรมจังหวัด 30/03/18 - 15:05
28สนง.สถิติจังหวัด 30/03/18 - 15:34
29สนง.พาณิชย์จังหวัด 30/03/18 - 16:00
30สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 30/03/18 - 16:14
31สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 02/04/18 - 08:06
32สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 02/04/18 - 08:25
33สนง.จัดหางานจังหวัด 02/04/18 - 08:51
34สง.สัสดีจังหวัด 02/04/18 - 09:41
35สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 02/04/18 - 10:41
36สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 02/04/18 - 14:59
37กอ.รมน.จ.นภ. 04/04/18 - 09:34

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน