รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 02/04/18 - 16:21
2สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 02/04/18 - 16:57
3สนง.ประมงจังหวัด 02/04/18 - 17:22
4สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 02/04/18 - 19:04
5โครงการชลประทาน 03/04/18 - 08:55
6สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 03/04/18 - 08:56
7สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 03/04/18 - 09:03
8สนง.สหกรณ์จังหวัด 03/04/18 - 09:09
9สนง.เกษตรจังหวัด 03/04/18 - 10:36
10กอ.รมน.จ.นภ. 04/04/18 - 09:34
11การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 04/04/18 - 13:36

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน