รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ประกันสังคมจังหวัด 05/04/18 - 17:17
2สนง.ประมงจังหวัด 06/04/18 - 11:38
3สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 07/04/18 - 16:58
4สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 09/04/18 - 08:13
5สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 09/04/18 - 08:18
6สนง.โยธาธิการฯ 09/04/18 - 08:33
7สรรพสามิตพื้นที่ 09/04/18 - 08:34
8สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 09/04/18 - 08:44
9สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 09/04/18 - 08:44
10สนง.คุมประพฤติ 09/04/18 - 08:54
11สนง.ขนส่งจังหวัด 09/04/18 - 08:57
12สนง.สถิติจังหวัด 09/04/18 - 09:07
13สนง.แรงงานจังหวัด 09/04/18 - 09:10
14สนง.เกษตรจังหวัด 09/04/18 - 09:12
15สนง.พลังงานจังหวัด 09/04/18 - 09:36
16สถานพินิจฯ 09/04/18 - 10:02
17ธนารักษ์พื้นที่ 09/04/18 - 10:18
18สรรพากรพื้นที่ 09/04/18 - 10:31
19สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 09/04/18 - 10:55
20สนง.คลังจังหวัด 09/04/18 - 11:24
21สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 09/04/18 - 11:39
22สนง.ที่ดินจังหวัด 09/04/18 - 11:54
23สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 09/04/18 - 15:23
24กอ.รมน.จ.นภ. 10/04/18 - 09:40
25สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 16/04/18 - 15:17

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน