รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.พลังงานจังหวัด 10/04/18 - 15:48
2สนง.ที่ดินจังหวัด 10/04/18 - 15:51
3สนง.เกษตรจังหวัด 10/04/18 - 15:54
4สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 10/04/18 - 16:05
5ธนารักษ์พื้นที่ 10/04/18 - 16:13
6สนง.โยธาธิการฯ 10/04/18 - 16:17
7สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 10/04/18 - 16:42
8สนง.คลังจังหวัด 10/04/18 - 18:21
9สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 11/04/18 - 08:38
10สนง.แรงงานจังหวัด 11/04/18 - 08:50
11สนง.จัดหางานจังหวัด 11/04/18 - 09:11
12สรรพสามิตพื้นที่ 11/04/18 - 09:52
13สนง.ขนส่งจังหวัด 11/04/18 - 10:40
14สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 11/04/18 - 11:14
15สนง.พาณิชย์จังหวัด 11/04/18 - 11:32
16สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 11/04/18 - 11:54
17สนง.สาธารณสุขจังหวัด 11/04/18 - 13:14
18สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 11/04/18 - 13:43
19สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11/04/18 - 13:59
20สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 16/04/18 - 15:26
21สนง.แรงงานจังหวัด 17/04/18 - 11:28
22หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู 17/04/18 - 13:08
23สนง.พาณิชย์จังหวัด 17/04/18 - 16:17

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน