รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.สหกรณ์จังหวัด 30/04/18 - 15:33
2สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 30/04/18 - 15:34
3สนง.ที่ดินจังหวัด 30/04/18 - 15:38
4สรรพสามิตพื้นที่ 30/04/18 - 15:50
5สนง.คุมประพฤติ 30/04/18 - 15:58
6สนง.จัดหางานจังหวัด 30/04/18 - 15:59
7สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 30/04/18 - 16:04
8สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 30/04/18 - 16:12
9สนง.บังคับคดี 30/04/18 - 16:27
10ธนารักษ์พื้นที่ 30/04/18 - 16:42
11สนง.ขนส่งจังหวัด 30/04/18 - 16:53
12สนง.ประมงจังหวัด 30/04/18 - 17:00
13สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 30/04/18 - 17:09
14สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 01/05/18 - 07:58
15สรรพากรพื้นที่ 01/05/18 - 08:52
16โครงการชลประทาน 01/05/18 - 09:00
17สนง.โยธาธิการฯ 01/05/18 - 09:02
18สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 01/05/18 - 09:35
19สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 01/05/18 - 09:55
20สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 01/05/18 - 10:05
21สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 01/05/18 - 10:20
22สนง.แรงงานจังหวัด 01/05/18 - 10:37
23สนง.สาธารณสุขจังหวัด 01/05/18 - 10:48
24สนง.บำรุงทางหนองบัวลำภู 01/05/18 - 11:20
25สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 01/05/18 - 11:37
26สนง.ประกันสังคมจังหวัด 01/05/18 - 12:17
27สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 01/05/18 - 14:13
28สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 01/05/18 - 17:32
29สนง.เกษตรจังหวัด 01/05/18 - 17:51
30สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 02/05/18 - 13:49
31กอ.รมน.จ.นภ. 03/05/18 - 09:30

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน