รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.โยธาธิการฯ 02/05/18 - 10:12
2สนง.คุมประพฤติ 02/05/18 - 10:15
3สนง.เกษตรจังหวัด 02/05/18 - 10:15
4สรรพากรพื้นที่ 02/05/18 - 10:30
5สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 02/05/18 - 10:31
6สนง.ที่ดินจังหวัด 02/05/18 - 10:33
7สนง.คลังจังหวัด 02/05/18 - 10:39
8โครงการชลประทาน 02/05/18 - 10:40
9สนง.สาธารณสุขจังหวัด 02/05/18 - 10:47
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 02/05/18 - 10:52
11สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 02/05/18 - 10:54
12สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 02/05/18 - 11:07
13สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 02/05/18 - 11:16
14สนง.ประกันสังคมจังหวัด 02/05/18 - 11:21
15สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด 02/05/18 - 11:40
16สนง.ขนส่งจังหวัด 02/05/18 - 11:55
17สนง.ขนส่งจังหวัด 02/05/18 - 11:55
18กอ.รมน.จ.นภ. 02/05/18 - 12:44
19สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 02/05/18 - 13:27
20สนง.จัดหางานจังหวัด 02/05/18 - 13:55
21ธนารักษ์พื้นที่ 02/05/18 - 14:43
22สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 02/05/18 - 14:56
23สนง.ประมงจังหวัด 02/05/18 - 16:47
24สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 02/05/18 - 16:52
25สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 02/05/18 - 17:56
26สนง.สถิติจังหวัด 03/05/18 - 10:20

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน