รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สำนักงานจังหวัด(อำนวยการ) 03/05/18 - 13:11
2สนง.ขนส่งจังหวัด 03/05/18 - 13:13
3สนง.บังคับคดี 03/05/18 - 13:14
4สรรพากรพื้นที่ 03/05/18 - 13:22
5สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 03/05/18 - 13:25
6โครงการชลประทาน 03/05/18 - 13:30
7สรรพสามิตพื้นที่ 03/05/18 - 13:35
8สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 03/05/18 - 13:40
9สนง.คุมประพฤติ 03/05/18 - 13:40
10สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 03/05/18 - 13:48
11สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 03/05/18 - 13:57
12สถานพินิจฯ 03/05/18 - 14:00
13สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 03/05/18 - 14:01
14สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 03/05/18 - 14:20
15สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 03/05/18 - 14:22
16สนง.พลังงานจังหวัด 03/05/18 - 14:25
17สนง.โยธาธิการฯ 03/05/18 - 14:34
18สนง.คลังจังหวัด 03/05/18 - 14:37
19สนง.จัดหางานจังหวัด 03/05/18 - 14:42
20การยางแห่งประเทศไทย จ.นภ. 03/05/18 - 14:44
21สนง.ประกันสังคมจังหวัด 03/05/18 - 14:46
22สนง.ทางหลวงชนบท 03/05/18 - 14:50
23สนง.ที่ดินจังหวัด 03/05/18 - 14:58
24สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 03/05/18 - 15:00
25สนง.สหกรณ์จังหวัด 03/05/18 - 15:10
26สนง.แรงงานจังหวัด 03/05/18 - 15:28
27สนง.เกษตรจังหวัด 03/05/18 - 15:52
28ธนารักษ์พื้นที่ 03/05/18 - 16:33
29สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 04/05/18 - 08:20
30ปกครองจังหวัด 04/05/18 - 09:34
31สนง.สาธารณสุขจังหวัด 04/05/18 - 10:04
32สนง.พาณิชย์จังหวัด 04/05/18 - 10:09
33สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 04/05/18 - 10:50
34สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/05/18 - 14:43
35สนง.สถิติจังหวัด 07/05/18 - 15:14

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน