รายงานการรับหนังสือ
เรื่อง

ที่
ที่รับแล้ว
วัน เวลาที่รับ
1สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ 03/05/18 - 13:56
2สนง.ประมงจังหวัด 03/05/18 - 13:57
3สถานพินิจฯ 03/05/18 - 14:01
4สถานพินิจฯ 03/05/18 - 14:01
5โครงการชลประทาน 03/05/18 - 14:04
6สรรพากรพื้นที่ 03/05/18 - 14:07
7สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด 03/05/18 - 14:18
8สนง.ปศุสัตว์จังหวัด 03/05/18 - 14:22
9สนง.พลังงานจังหวัด 03/05/18 - 14:25
10สนง.คุมประพฤติ 03/05/18 - 14:30
11สนง.โยธาธิการฯ 03/05/18 - 14:34
12สนง.คลังจังหวัด 03/05/18 - 14:37
13สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 03/05/18 - 14:41
14สนง.จัดหางานจังหวัด 03/05/18 - 14:41
15สนง.ประกันสังคมจังหวัด 03/05/18 - 14:44
16สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต1 03/05/18 - 14:47
17สนง.ที่ดินจังหวัด 03/05/18 - 14:59
18สพ.ป.หนองบัวลำภู เขต2 03/05/18 - 15:00
19สนง.สหกรณ์จังหวัด 03/05/18 - 15:11
20สนง.แรงงานจังหวัด 03/05/18 - 15:29
21สนง.เกษตรจังหวัด 03/05/18 - 15:53
22ธนารักษ์พื้นที่ 03/05/18 - 16:33
23สถานีอุตุนิยมวิทยา 04/05/18 - 07:49
24สนง.วัฒนธรรมจังหวัด 04/05/18 - 08:19
25กอ.รมน.จ.นภ. 04/05/18 - 09:15
26สนง.ป้องกันและบรรเทาฯ 04/05/18 - 09:17
27ปกครองจังหวัด 04/05/18 - 09:34
28สนง.บังคับคดี 04/05/18 - 09:42
29สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ 04/05/18 - 09:53
30สนง.สาธารณสุขจังหวัด 04/05/18 - 10:04
31สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 04/05/18 - 10:50
32สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 04/05/18 - 14:37
33สนง.ขนส่งจังหวัด 04/05/18 - 14:51
34สนง.สถิติจังหวัด 07/05/18 - 15:13
35ธนารักษ์พื้นที่ 09/05/18 - 16:46

ลงรับหนังสือใหม่ กรุณากรอกข้อมูล


รหัส
รหัส ผ่าน